Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Směnař v poštovním provozu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách včetně znalosti BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
c Popsat základní technologický postup zpracování poštovní zásilky Ústní ověření
d Orientovat se v předpisech BOZP a PO a jejich dodržování na pracovišti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace, řízení a kontrola provozu svěřeného pracoviště s ohledem na zajištění optimální produktivity práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob organizace a řízení pracoviště s ohledem na zajištění optimální produktivity práce Ústní ověření
b Popsat způsob kontroly a následného vyhodnocení produktivity práce Ústní ověření
c Popsat klíčové provozní parametry dodržování kvality v jednotlivých fázích procesu: podání - přeprava - dodání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řešení a odstraňování nepravidelností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy při řešení a odstraňování nepravidelností v rámci podací služby Ústní ověření
b Popsat postupy při řešení a odstraňování nepravidelností v poštovní přepravě Ústní ověření
c Popsat postupy při řešení a odstraňování nepravidelností v dodávací službě Ústní ověření
d Popsat postupy při řešení a odstraňování nepravidelností v poukázkové a důchodové službě Ústní ověření
e Zpracovat zásilku a vyhotovit příslušný provozní doklad pro řešení nepravidelností Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vydávání a úschova denních razítek a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat postup při vydávání denních razítek a pracovních pomůcek včetně jejich evidence Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat způsob převzetí denních razítek a pracovních pomůcek do úschovy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zapracovávání pracovníků do poštovního provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumenty související s činností poštovní provozovny zajišťující podání, přepravu a dodání zásilek, s nimiž se musí seznámit nově přijatí zaměstnanci, a popsat způsob evidence Ústní ověření
b Popsat zařazení zaměstnance do adaptačního procesu včetně jeho průběhu a vyhodnocení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola technologické kázně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob a frekvenci kontroly dodržování technologických postupů Ústní ověření
b Popsat způsob a frekvenci kontroly dodržování bezpečnostních předpisů, včetně její evidence Ústní ověření
c Popsat způsob řešení nedodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů se zaměstnanci, a to včetně evidence řešení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Evidence příjezdu a odjezdu poštovních kurzů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob evidence příjezdu a odjezdu poštovních kurzů Ústní ověření
b Popsat postup při řešení nepravidelností týkajících se příjezdu a odjezdu kurzů Ústní ověření
c Vyhledat příjezd a odjezd rozhodného poštovního kurzu pro příslušnou provozovnu ve specializovaném poštovním softwaru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Uchazeč musí být dále prokazatelně seznámen s legislativními a provozně obchodními povinnostmi a odpovědností v souvislosti s jeho pohybem v prostorách poskytovatele poštovních služeb (poštovní tajemství, obchodní tajemství, odpovědnost za svěřené prostředky a zásilky).

Autorizovaná osoba musí mít připravenou sadu minimálně 5 modelových situací, jejichž prostřednictvím bude ověřovat:

kritérium e) u kompetence Řešení a odstraňování nepravidelností,

kritéria a), b), c) u kompetence Organizace, řízení a kontrola provozu svěřeného pracoviště s ohledem na zajištění optimální produktivity práce,

kritérium b) u kompetence Zapracování pracovníků do poštovního provozu,

kritéria a), b), c) u kompetence Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách, včetně znalosti BOZP.

Z předem připravené sady modelových situací bude jedna vybrána a zadána v místě konání.

 

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.