Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Směnař v poštovním provozu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách včetně znalosti BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
c Popsat základní technologický postup zpracování poštovní zásilky Ústní ověření
d Orientovat se v předpisech BOZP a PO a jejich dodržování na pracovišti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace, řízení a kontrola provozu svěřeného pracoviště s ohledem na zajištění optimální produktivity práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob organizace a řízení pracoviště s ohledem na zajištění optimální produktivity práce Ústní ověření
b Popsat způsob kontroly a následného vyhodnocení produktivity práce Ústní ověření
c Popsat klíčové provozní parametry dodržování kvality v jednotlivých fázích procesu: podání - přeprava - dodání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řešení a odstraňování nepravidelností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy při řešení a odstraňování nepravidelností v rámci podací služby Ústní ověření
b Popsat postupy při řešení a odstraňování nepravidelností v poštovní přepravě Ústní ověření
c Popsat postupy při řešení a odstraňování nepravidelností v dodávací službě Ústní ověření
d Popsat postupy při řešení a odstraňování nepravidelností v poukázkové a důchodové službě Ústní ověření
e Zpracovat zásilku a vyhotovit příslušný provozní doklad pro řešení nepravidelností Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vydávání a úschova denních razítek a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat postup při vydávání denních razítek a pracovních pomůcek včetně jejich evidence Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat způsob převzetí denních razítek a pracovních pomůcek do úschovy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zapracovávání pracovníků do poštovního provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumenty související s činností poštovní provozovny zajišťující podání, přepravu a dodání zásilek, s nimiž se musí seznámit nově přijatí zaměstnanci, a popsat způsob evidence Ústní ověření
b Popsat zařazení zaměstnance do adaptačního procesu včetně jeho průběhu a vyhodnocení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola technologické kázně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob a frekvenci kontroly dodržování technologických postupů Ústní ověření
b Popsat způsob a frekvenci kontroly dodržování bezpečnostních předpisů, včetně její evidence Ústní ověření
c Popsat způsob řešení nedodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů se zaměstnanci, a to včetně evidence řešení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Evidence příjezdu a odjezdu poštovních kurzů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob evidence příjezdu a odjezdu poštovních kurzů Ústní ověření
b Popsat postup při řešení nepravidelností týkajících se příjezdu a odjezdu kurzů Ústní ověření
c Vyhledat příjezd a odjezd rozhodného poštovního kurzu pro příslušnou provozovnu ve specializovaném poštovním softwaru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Uchazeč musí být dále prokazatelně seznámen s legislativními a provozně obchodními povinnostmi a odpovědností v souvislosti s jeho pohybem v prostorách poskytovatele poštovních služeb (poštovní tajemství, obchodní tajemství, odpovědnost za svěřené prostředky a zásilky).

Autorizovaná osoba musí mít připravenou sadu minimálně 5 modelových situací, jejichž prostřednictvím bude ověřovat:

kritérium e) u kompetence Řešení a odstraňování nepravidelností,

kritéria a), b), c) u kompetence Organizace, řízení a kontrola provozu svěřeného pracoviště s ohledem na zajištění optimální produktivity práce,

kritérium b) u kompetence Zapracování pracovníků do poštovního provozu,

kritéria a), b), c) u kompetence Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách, včetně znalosti BOZP.

Z předem připravené sady modelových situací bude jedna vybrána a zadána v místě konání.

 

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci. Všichni členové zkušební komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

  1. Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let odborné praxe jako lektor kvalifikační přípravy v rámci poštovního operátora

  2. Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let odborné praxe jako učitel odborných předmětů nebo odborného výcviku (učitelé v oboru poštovnictví a logistiky)

  3. Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let odborné praxe na pozici vedoucího poštovní provozovny

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Zkušební místnost

Tiskopisy předepsané poštovním operátorem, v podací, dodávací, poukázkové (důchodové) službě a poštovní přepravě

Technologické vybavení (pracovní stůl, PC se specializovaným poštovním SW)

Provozní předpisy poštovního operátora v elektronické podobě v off-line formě

Poštovní podmínky poštovního operátora v elektronické podobě v off-line formě

Poštovní zásilky nebo jejich fotokopie

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 2 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.