Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Projektová příprava pro digitální média a grafické zpracování multimediální prezentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a popsat zadavateli technologický postup zhotovení multimediální prezentace podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit skicu grafického návrhu a ideového řešení zadaného multimediálního projektu podle zadání Praktické předvedení
c Navrhnout výběr a rozsah textových, obrazových, případně dalších datových podkladů pro navržené řešení multimediální prezentace podle zadání a popisu zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vstupní kontrola podkladů pro digitální média a grafické zpracování multimediální prezentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít datové podklady pro grafické zpracování multimediální prezentace podle zadání Praktické předvedení
b Převzít a zpracovat fyzické podklady pro grafické zpracování multimediální prezentace podle zadání Praktické předvedení
c Provést kontrolu podkladů pro grafické zpracování multimediální prezentace podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Základní úpravy podkladů pro digitální média pomocí aplikačních programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit a upravit grafické prvky v aplikačním programu pro zpracování vektorového obrazu v souladu s kvalitativními požadavky publikování v digitálních médiích podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést úpravu formátu a výřezu obrazových prvků v aplikačním programu pro zpracování bitmapového obrazu v souladu s kvalitativními požadavky publikování v digitálních médiích podle zadání Praktické předvedení
c Provést úpravu dalších prvků informačního obsahu (audiovizuálních, kinetické typografie (text), dynamického obrazu typu "pohyblivý gif", informačního obrazu, se zvukovou či video stopou, resp. obojí) v aplikačních programech pro jejich zpracování v souladu s kvalitativními požadavky publikování v digitálních médiích podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Integrace prvků informační struktury multimediální prezentace podle technologických nároků publikování v digitálních médiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit v příslušném aplikačním programu zrcadlo (layout) pro zpracování multimediální prezentace a kompletaci prvků informačního obsahu podle pravidel uplatňujících se při zpracování multimediálních programů v souladu s technologickými požadavky publikování v digitálních médiích podle zadání Praktické předvedení
b Zvolit a umístit do layoutu multimediální prezentace prvky informačního obsahu v souladu s parametry pro publikování v digitálních médiích podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Správa dat a archivace v digitálních médiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Exportovat data zpracované multimediální prezentace do vhodného datového formátu podle zadání Praktické předvedení
b Archivovat zpracovanou multimediální prezentaci v datových formátech vhodných pro publikování v digitálních médiích na záznamové médium podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Přenést datové soubory multimediální prezentace na místo umožňující správu dat vzdáleným přístupem Praktické předvedení
d Navrhnout způsob dokumentace souborů archivovaných dat Ústní ověření
e Vysvětlit rozdíl mezi daty pro tisk (PDF/X-1a) a daty pro multimediální prezentaci (PDF/X-4), definované mezinárodním standardem ISO 15930 Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Publikování multimediální prezentace v digitálních médiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Publikovat multimediální prezentaci na lokálním webovém serveru dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Projednávání a zpracování zásadních změn grafického a technologického řešení multimediální prezentace se zadavatelem zakázky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést prezentaci grafického zpracování multimediální prezentace podle požadavků na grafické zpracování podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Definovat při prezentaci nároky na technické a programové vybavení, případně další parametry a organizaci správy multimediálních souborů podle zadání Ústní ověření
c Provést změny grafického a technologického zpracování podle požadavku zadavatele a podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením, že uchazeč netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality v oblasti elektronického publikování, případně v oblasti předtiskové přípravy, např.:

  • ČSN ISO 15 930-3 Přejímka a zpracování tiskových dat

  • ČSN ISO 12 646 Displeje pro kontrolní nátisk

 

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou práci v souladu s pravidly počítačového zpracování multimediálních souborů a publikování v digitálních médiích.

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů spojených s prací na počítači.

 

Autorizovaná osoba připraví pro uchazeče minimálně 3 zadání pro zpracování grafické zakázky s multimediálními prvky informačního obsahu. Uchazeč si před zahájením zkoušky vylosuje jedno z předložených zadání.

 

Autorizovaná osoba je povinna v den vyhlášení termínu zkoušky zveřejnit informace o dostupných technologiích, na nichž bude zkouška probíhat. Uchazeč má právo zvolit si z dostupných možností po dohodě s autorizovanou osobou platformu pro realizaci zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22

Střední škola grafická, Brno, Šmahova 110, příspěvková organizace

Tomáš Krcha, DiS. (OSVČ v oblasti grafiky)

Ing. Zdeněk Paseka (OSVČ v oblasti polygrafie)