Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Projektová příprava pro digitální média a grafické zpracování multimediální prezentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a popsat zadavateli technologický postup zhotovení multimediální prezentace podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit skicu grafického návrhu a ideového řešení zadaného multimediálního projektu podle zadání Praktické předvedení
c Navrhnout výběr a rozsah textových, obrazových, případně dalších datových podkladů pro navržené řešení multimediální prezentace podle zadání a popisu zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vstupní kontrola podkladů pro digitální média a grafické zpracování multimediální prezentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít datové podklady pro grafické zpracování multimediální prezentace podle zadání Praktické předvedení
b Převzít a zpracovat fyzické podklady pro grafické zpracování multimediální prezentace podle zadání Praktické předvedení
c Provést kontrolu podkladů pro grafické zpracování multimediální prezentace podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Základní úpravy podkladů pro digitální média pomocí aplikačních programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit a upravit grafické prvky v aplikačním programu pro zpracování vektorového obrazu v souladu s kvalitativními požadavky publikování v digitálních médiích podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést úpravu formátu a výřezu obrazových prvků v aplikačním programu pro zpracování bitmapového obrazu v souladu s kvalitativními požadavky publikování v digitálních médiích podle zadání Praktické předvedení
c Provést úpravu dalších prvků informačního obsahu (audiovizuálních, kinetické typografie (text), dynamického obrazu typu "pohyblivý gif", informačního obrazu, se zvukovou či video stopou, resp. obojí) v aplikačních programech pro jejich zpracování v souladu s kvalitativními požadavky publikování v digitálních médiích podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Integrace prvků informační struktury multimediální prezentace podle technologických nároků publikování v digitálních médiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit v příslušném aplikačním programu zrcadlo (layout) pro zpracování multimediální prezentace a kompletaci prvků informačního obsahu podle pravidel uplatňujících se při zpracování multimediálních programů v souladu s technologickými požadavky publikování v digitálních médiích podle zadání Praktické předvedení
b Zvolit a umístit do layoutu multimediální prezentace prvky informačního obsahu v souladu s parametry pro publikování v digitálních médiích podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Správa dat a archivace v digitálních médiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Exportovat data zpracované multimediální prezentace do vhodného datového formátu podle zadání Praktické předvedení
b Archivovat zpracovanou multimediální prezentaci v datových formátech vhodných pro publikování v digitálních médiích na záznamové médium podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Přenést datové soubory multimediální prezentace na místo umožňující správu dat vzdáleným přístupem Praktické předvedení
d Navrhnout způsob dokumentace souborů archivovaných dat Ústní ověření
e Vysvětlit rozdíl mezi daty pro tisk (PDF/X-1a) a daty pro multimediální prezentaci (PDF/X-4), definované mezinárodním standardem ISO 15930 Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Publikování multimediální prezentace v digitálních médiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Publikovat multimediální prezentaci na lokálním webovém serveru dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Projednávání a zpracování zásadních změn grafického a technologického řešení multimediální prezentace se zadavatelem zakázky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést prezentaci grafického zpracování multimediální prezentace podle požadavků na grafické zpracování podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Definovat při prezentaci nároky na technické a programové vybavení, případně další parametry a organizaci správy multimediálních souborů podle zadání Ústní ověření
c Provést změny grafického a technologického zpracování podle požadavku zadavatele a podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením, že uchazeč netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality v oblasti elektronického publikování, případně v oblasti předtiskové přípravy, např.:

 • ČSN ISO 15 930-3 Přejímka a zpracování tiskových dat

 • ČSN ISO 12 646 Displeje pro kontrolní nátisk

 

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou práci v souladu s pravidly počítačového zpracování multimediálních souborů a publikování v digitálních médiích.

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů spojených s prací na počítači.

 

Autorizovaná osoba připraví pro uchazeče minimálně 3 zadání pro zpracování grafické zakázky s multimediálními prvky informačního obsahu. Uchazeč si před zahájením zkoušky vylosuje jedno z předložených zadání.

 

Autorizovaná osoba je povinna v den vyhlášení termínu zkoušky zveřejnit informace o dostupných technologiích, na nichž bude zkouška probíhat. Uchazeč má právo zvolit si z dostupných možností po dohodě s autorizovanou osobou platformu pro realizaci zkoušky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v polygrafickém oboru vzdělání, případně v graficky nebo multimediálně tvůrčím oboru vzdělání, a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti grafické nebo multimediální tvorby, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku nebo odborných předmětů v oblasti polygrafie, případně grafické a multimediální tvorby.

 2. Vyšší odborné vzdělání s maturitní zkouškou v polygrafickém oboru vzdělání, případně v graficky nebo multimediálně tvůrčím oboru vzdělání, a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti grafické nebo multimediální tvorby, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku nebo odborných předmětů v oblasti polygrafie, případně grafické a multimediální tvorby.

 3. Vysokoškolské vzdělání ve studijním programu Polygrafie nebo ve studijním programu, jehož součástí je výuka polygrafie, grafické nebo multimediální tvorby, a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti grafické nebo multimediální tvorby, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku nebo odborných předmětů v oblasti polygrafie, případně grafické a multimediální tvorby.

 4. Profesní kvalifikace 34-045-M Grafik/grafička pro digitální média + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti grafické nebo multimediální tvorby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Polygrafické pracoviště zaměřené na předtiskovou výrobu (reprodukční oddělení) s následujícím vybavením:

 • platforma s OS Windows nebo MacOS nebo OS Linux
 • připojení k internetu
 • skener pro digitalizaci odrazových předloh s rozlišením minimálně 2400 dpi
 • zařízení digitálního kontrolního nátisku
 • barevná laserová tiskárna a černobílá náhledová tiskárna
 • digitální fotoaparát
 • programy pro grafické zpracování a integraci prvků multimediálního obsahu a programové vybavení pro přenos a archivaci dat, především Adobe Photoshop (min. verze CS5), Adobe Illustrator (min. verze CS5), Adobe InDesign (min. verze CS5) nebo QuarkXPress (min. verze 7), Adobe Acrobat Professional (min. verze 10)
 • sady písmových fontů a programy správy písem
 • programové vybavení pro kontrolu a korekci vstupních dat
 • programové vybavení pro tvorbu webových stránek a multimediálních souborů, např.: Adobe Flash Professional (min. verze CS5), Adobe After Effect (min. verze CS5), příp. Adobe Dreamweaver, Adobe Lightroom, Adobe Muse, Sketch.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22

Střední škola grafická, Brno, Šmahova 110

Tomáš Krcha, DiS. (OSVČ v oblasti grafiky)

Ing. Zdeněk Paseka (OSVČ v oblasti polygrafie)