Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Pracovník monitoringu médií
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výběr médií pro provedení monitoringu na základě zadání zadavatele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat brief (zadání) od zadavatele a dotázat se na doplňující informace potřebné k provedení monitoringu, které nebyly v zadání uvedeny Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout a zpracovat výběr konkrétních médií včetně analýzy předností vybraných médií pro uveřejnění reklamy na zadané produkty a služby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování dat, analýz a informací pro monitoring médií dle zadání zadavatele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést monitoring požadovaných témat ve vybraných médiích včetně vyhotovení uceleného přehledu výskytu požadovaných témat ve vybraných médiích Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést monitoring výskytu reklamy na produkty a služby obdobného charakteru ve vybraných médiích Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit ucelený přehled reklamy na produkty a služby obdobného charakteru ve vybraných médiích jako podklad pro výstup směrem k zadavateli Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování výstupů monitoringu médií dle zadání zadavatele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nejvhodnější formu pro výstup provedeného monitoringu a zdůvodnit volbu této formy Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat statistiku monitoringu médií pro zadaná témata, produkty a služby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v médiích a odborném mediálním názvosloví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit členění médií podle médiatypů a podle jejich dosahu Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit význam zadaných odborných výrazů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Prezentace výstupů monitoringu médií zadavateli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat zadavateli kompletní výstupy monitoringu Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 modelová zadání monitoringu médií pro ověření kompetencí:

  • Zpracování kritérií výběru médií na základě zadání zadavatele
  • Zpracování dat, analýz a informací pro monitoring médií podle zadání zadavatele
  • Zpracování výstupů monitoringu médií podle zadání zadavatele
  • Prezentace výstupů monitoringu médií zadavateli

 

Uchazeč si vylosuje jedno z minimálně 3 předložených modelových zadání monitoringu médií.

Jednotlivé kompetence, znalosti a způsobilosti uchazeče jsou ověřovány při modelovém monitoringu médií.

 

Při ověřování kompetence Orientace v médiích a odborném mediálním názvosloví, kritérium hodnocení b) uchazeč vysvětlí význam celkem 12 odborných výrazů zadaných autorizovanou osobou, z toho musí být 4 výrazy z oblasti rozhlasových a televizních médií, 4 výrazy z oblasti tiskových médií a 4 výrazy z oblasti internetu, multimédií a nových médií.

 

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné části může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

C&COM Advertising, s. r. o.

Stanislav Červ, Holly

OUR MEDIA, a. s.

Supraphon, a. s.