Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér betonových stavebních konstrukcí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavebně montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební a montážní výkresy Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat s normami a technickými tabulkami pro stavebně montážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s technickou zprávou a s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizovat pracoviště před započetím montáže a zvolit mechanizační prostředky Ústní ověření
b Zajistit bezpečné postupy při provádění montáže a při obsluze mechanizačních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít a připravit pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží betonových, železobetonových a prefabrikovaných stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit odpovídající pracovní postup pro zadanou montáž prefabrikovaného schodišťového ramene, stropních prvků, prefabrikátů, velkoplošných stropních panelů, železobetonových konstrukcí Ústní ověření
b Vysvětlit pracovní postupy a zdůvodnit jejich výběr Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž betonových, železobetonových a prefabrikovaných dílců do technologických celků dle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaměřit, vytyčit a kontrolovat polohu montované konstrukce za použití vhodného nářadí a měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
b Smontovat prefabrikované schodišťové rameno za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Smontovat prefabrikované stropní prvky a velkoplošné stropní panely za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
d Osadit fasádní prvky na bázi betonu za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit vhodný technologický postup montáže železobetonových montovaných skeletových konstrukcí do bednění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napínání ocelových strun a lan předpjatých dílců na tlakových hydraulických napínacích zařízení při provádění montáží objektů průmyslové výstavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důvod použití a princip tlakových hydraulických napínacích zařízení Ústní ověření
b Popsat a zdůvodnit pracovní postup a způsoby obsluhy tlakových hydraulických napínacích zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Manipulace s betonovými, železobetonovými a prefabrikovanými konstrukcemi a jejich částmi za použití mechanizačních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stroje a zařízení používané při montáži betonových, železobetonových a prefabrikovaných stavebních konstrukcí Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat podmínky pro obsluhu strojů a zařízení pro montáž včetně zásad BOZP Písemné a ústní ověření
c Osadit určený prefabrikovaný prvek do stavební konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit použité nářadí a pracovní pomůcky pro montážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřit použité strojní zařízení a manipulační prostředky pro montážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-betonovych-stavebn-c8d5#zdravotni-zpusobilost).

 

Rozsah zkoušky v rámci odborných způsobilostí nezahrnuje montáž dílců pro mostní konstrukce.

 

Vstupní požadavky pro uchazeče:

Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o školení pro práci ve výškách a vazačský průkaz.

 

Při ověřování odborných kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování předpisů.

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné části zkoušky může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv, obuv a osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Metrostav, a. s.

SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

EMV stavební firma