Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Samostatný knihovník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve specializovaných elektronických informačních zdrojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce a služby portálů na veřejném internetu a předvést na příkladu z českého a zahraničního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat vybrané domácí a zahraniční elektronické informační zdroje v nabídce českých knihoven, jejich funkce a základní služby Ústní ověření
c Vyhledat 3 dokumenty ve fondech zahraničních knihoven za použití vyhledávacích nástrojů veřejného internetu a speciálních knihovnických nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vytváření bibliografických a faktografických databází

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecně strukturu dílčí oborové bibliografické nebo faktografické databáze Ústní ověření
b Popsat rozdíly mezi bibliografickou a faktografickou databází Ústní ověření
c Ověřit popsané rozdíly vyhledáním v bibliografické nebo faktografické databázi na pěti zadaných příkladech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Ovládání automatizovaného knihovního systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat model automatizovaného knihovního systému, včetně návaznosti agend pro zpracování, zpřístupnění a uchování dokumentu v knihovně Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit, jaké typy statistik lze získat z dat automatizovaného knihovního systému a jak je lze použít při hodnocení práce a plánování rozvoje knihovny a uvést jeden modelový příklad z praxe knihoven Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle platných standardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve standardu formátu MARC21(Machine-Readable Cataloging, česky „Strojově čitelná katalogizace“) v rozsahu minimálního záznamu pro souborný katalog – monografie, opravit záznam s využitím manuálu MARC21 v českém jazyce Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit správnost interpunkce v záznamech ve formátu MARC21 s využitím manuálu MARC21 Praktické předvedení
c Doplnit indikátory do všech polí bibliografického záznamu české monografie, která byla vydána v edici a jejímiž autory jsou tři původci Praktické předvedení
d Charakterizovat historické etapy vývoje jmenného popisu od 90. let 20. století, jejichž odrazem je kvalita a různorodost katalogizačních záznamů v českých katalozích Ústní ověření
e Ověřit pracovní postup v internetové databázi „Dotazy ke katalogizaci“, na základě zadaného dotazu vyřešit katalogizační problém Praktické předvedení
f Přiřadit konkrétní název díla ke jménu jeho autora v seznamu pěti českých monografií s ověřením v Souboru národních autorit Praktické předvedení
g Přiřadit konkrétní název díla k jeho korporativnímu autorovi v seznamu pěti českých děl s ověřením v Souboru národních autorit Praktické předvedení
h Zdůvodnit duplicitní výskyt bibliografického záznamu monografie v Souborném katalogu České republiky na základě určeného vzorku a navrhnout opatření proti uvedeným duplicitám Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování koncepcí, plánů a programů v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat podle zadání koncepci parametrů anebo podmínek působení knihovny na veřejnost, konkrétní služby nebo jiného případu z oblasti knihovnických a informačních služeb Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat bodový realizační plán k předložené koncepci a odprezentovat je formou desetiminutové prezentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Odborná komunikace (včetně cizojazyčné) se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit odborné komunikační dovednosti v českém a cizím jazyce na dvou modelových situacích Praktické předvedení
b Popsat komunikační nástroje používané uživateli s různým stupněm postižení Ústní ověření
c Ověřit komunikační dovednosti v elektronické komunikaci vyhodnocením prezentace tří modelových situací, z toho jedné v cizím jazyce Praktické předvedení
d Připravit odpověď na vágně nebo pregnantně formulovaný požadavek na poskytnutí knihovnické a informační služby v českém a cizím jazyce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Příprava a zajištění vzdělávacích aktivit pro pracovníky knihoven

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné skupiny účastníků pro zadanou vzdělávací aktivitu Praktické předvedení
b Určit vhodnou formu a metody vzdělávací aktivity Praktické předvedení
c Vytvořit na zadané odborné knihovnické téma rámcový scénář cyklické vzdělávací aktivity a harmonogram jejího organizačního zajištění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Správa automatizovaného knihovního systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit seznam typických havarijních situací při provozu knihovního systému a opatření pro jejich eliminaci Praktické předvedení
b Navrhnout automatickou linku zpracování dokumentu v knihovně, včetně uvedení nutného softwarového a hardwarového vybavení Ústní ověření
c Posoudit dodavatelskou smlouvu na servis a rozvoj knihovního systému Praktické předvedení
d Na základě seznamu typických činností v knihovně přidělit oprávnění pracovníkům (dle jejich pracovních pozic / specializací) pro práci v automatizovaném knihovnickém systému Ústní ověření
e Na základě seznamu vybraných dat popsat způsob jejich indexace a vysvětlit význam indexace pro užití v automatizovaném knihovním systému Ústní ověření
f Popsat procesy bezpečného provozu automatizovaného knihovního systému Ústní ověření
g Zpracovat formou vývojových diagramů vybrané procesy systému knihovny s lokální působností Praktické předvedení
h Popsat procesy umožňující sdílení dat (import, export) v národních systémech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností (včetně meziknihovních)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla výpůjčních služeb knihovny s lokální a regionální působností Písemné ověření
b Popsat pravidla služeb knihovny v souvislosti s autorskoprávními předpisy Ústní ověření
c Charakterizovat nakládání s osobními údaji uživatelů v knihovnách Ústní ověření
d Zjistit dostupnost článku ze zahraničního časopisu pro uživatele knihovny Praktické předvedení
e Vysvětlit postup řešení ztráty knihy uživatelem Ústní ověření
f Popsat princip poskytování meziknihovních služeb v knihovně s lokální a regionální působností Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Obhajoba případové studie je součástí zkoušky.

Test je při ověřování nepřípustný.

 

Pro praktické předvedení a písemné ověření je nutné, aby měl uchazeč k dispozici počítač zapojený v síti internet a dostupný textový editor. Dovednost práce s počítačem a orientace v síti internetu je jednou z prověřovaných obecných kompetencí.

Během zkoušky je prověřována i znalost odborné terminologie. Terminologie používaná při zadávání úkolů i jejich hodnocení musí být v souladu s aktuální terminologií, jak ji uvádí Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vytvářená Národní knihovnou České republiky.

 

V oblasti knihovnických a informačních služeb a provozu je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální znění platných legislativních norem, zejména:

Občanský zákoník, č. 89/2012 Sb.

Trestní zákoník, č. 40/2009 Sb.

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) včetně věcně příslušných vyhlášek v platném znění

Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického textu a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

 

V oblasti katalogizace je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální katalogizační standardy, které určuje Národní knihovna České republiky. V případě, že se prověřuje znalost bibliografického záznamu v rozsahu MARC21 (MAchine-Readable Cataloging) formátu, pracuje se v rámci ověření pouze v rozsahu polí stanovených standardem „minimální záznam pro souborný katalog“, který stanovuje Národní knihovna České republiky.

Pokud je v rámci ověření požadováno vyhledávání, pak není-li konkretizováno jak, je požadováno vyhledávání ve volně přístupném internetu.

Veškeré podklady využitelné pro ověření konkrétní kompetence (dokumenty, kopie titulních listů a článků, bibliografické záznamy apod.) má zkoušený k dispozici během přípravy na zkoušku.

Sestavy těchto podkladů ke každé kompetenci jsou zároveň součástí níže uvedených pokynů pro autorizovanou osobu.

Jednotlivé dokumenty je možné využít opakovaně v různých okruzích otázek. Tam, kde jsou tyto podklady při zkoušení využity, je u části zkoušky uvedeno, kolik a jakých podkladů má být k ověření kompetence předloženo.

Praktické předvedení může mít písemnou formu nebo formu praktického předvedení určité činnosti. V případě předvádění určité činnosti uchazeč činnost provádí a zároveň komentuje a zdůvodňuje postup práce. Všechna kritéria, která jsou ověřována formou praktického předvedení, simulují reálnou činnost v práci samostatného systémového knihovníka.

 

Každé praktické předvedení má v Pokynech k realizaci zkoušky přiděleno bodové ohodnocení z něhož autorizovaná osoba přidělí až 50 % bodů za průběh práce, rychlost a přesnost pracovních postupů. Zbylých až 50 % bodů připadá na výsledek. Pro jedno ověření se body sčítají.

U kritérií, která jsou ověřována ústním nebo písemným ověřením, se hodnotí věcná správnost výsledků, obsah textu a úroveň vyjadřování. Maximální bodové hodnocení každého kritéria je součástí Pokynů k realizaci zkoušky.

Kritérium je splněno, pokud uchazeč dosáhne alespoň 50% bodů.

U ověření praktickým předvedením je v záznam o průběhu a výsledku zkoušky rozepsáno bodové hodnocení podle dílčích kritérií, u ústního nebo písemného ověření je uveden celkový počet bodů. Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány po dobu 1 roku.

 

ORIENTACE VE SPECIALIZOVANÝCH ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJÍCH

Pro ověření kompetence Orientace ve specializovaných elektronických informačních zdrojích, kritéria a) a b), připraví autorizovaná osoba seznam webových adres portálů z prostředí veřejného internetu a národních elektronických informačních zdrojů, které mohou být předmětem ověření. Z tohoto seznamu budou pro účely ověření vybrány pro kritérium a) jeden zdroj a pro kritérium b) tři zdroje. Pro ověření kritéria c) vyhledává uchazeč ve fondech zahraničních knihoven. Autorizovaná osoba připraví seznam 50 dokumentů, u nichž uvede klíčové údaje: jméno autora, název knihy, část názvu knihy, ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní číslo knihy). Při ověřování kritéria je nutné zadat dva různé typy klíčových údajů směřujících ke dvěma různým monografiím. Výběr příkladů se musí pohybovat v rámci aktuální knižní produkce vydané nejdéle 20 let zpětně, pro účely zkoušky budou vybrány 3 dokumenty.

 

VYTVÁŘENÍ BIBLIOGRAFICKÝCH A FAKTOGRAFICKÝCH DATABÁZÍ

Pro ověření kompetence Vytváření bibliografických a faktografických databází připraví autorizovaná osoba 100 kopií titulních listů českých a zahraničních monografií a pokračujících děl vydaných v různých obdobích 19., 20. a 21. století, z nich vybere 5 titulních listů pro ověření kritéria c). Současně budou ověřena kritéria a) a b) popisem struktury dílčích oborových databází a popsáním rozdílů bibliografických a faktografických databází.

 

OVLÁDÁNÍ AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU

Pro ověření kompetence Ovládání automatizovaného knihovního systému je nutné, aby autorizovaná osoba byla obeznámena s tím, že všechny automatizované systémy pracují na principu modulárního propojení a pokrývají agendy provozu knihovny. Obecné popsání může být vztaženo ke konkrétnímu automatizovanému knihovnímu systému. V rámci kompetence uchazeč prokazuje znalost agend, které lze pokrýt automatizovaným provozem. Dále uchazeč prokazuje v rámci této kompetence povědomí o tom, že kromě zabezpečení provozu jsou v automatizovaném knihovním systému dostupná data o provozu knihovny, např. kvantitativní ukazatele o počtu a typu dokumentů, uživatelů, výpůjček a jaké možnosti pro organizaci práce v knihovně tato data poskytují. Pro ověření kompetence nejsou nutné žádné speciální pomůcky, kromě psacích potřeb.

 

ZPRACOVÁNÍ JMENNÉHO KATALOGIZAČNÍHO ZÁZNAMU DLE PLATNÝCH STANDARDŮ

V oblasti katalogizace je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální katalogizační standardy, které určuje Národní knihovna České republiky. Jedná se o pravidla RDA (Resource Description and Access – česky popis a zpřístupnění zdrojů, dále jen RDA) včetně platných národních interpretací a formát MARC21 (MAchine-Readable Cataloging, česky „Strojově čitelná katalogizace“, dále jen MARC). Informace o standardech a interpretacích jsou k dispozici na webových stránkách Národní knihovny České republiky v sekci Katalogizační politika. Autorizovaná osoba je povinna sdělit uchazečům 4 týdny před termínem zkoušky aktuální citace manuálů a v den zkoušky informace o pravidlech práce s manuály při zkoušce. Autorizovaná osoba připraví pro zkoušku sadu různých druhů dokumentů. Celkově se bude jednat o 300 dokumentů, z nichž bude vybráno pro zkoušku 10 dokumentů. Při výběru dokumentů je nutné připravit, není-li uvedeno výslovně jinak, aktuálně vydané dokumenty (vydané maximálně pět let před realizací zkoušky) a zohlednit specifika katalogizačně obtížných dokumentů. Zároveň je nutné zařadit do souboru pouze takové dokumenty, které jsou součástí fondů knihoven s lokální působností. Soubor pro zkoušku musí být připraven v těchto strukturách:

20 % beletrie pro dospělé

15 % beletrie pro děti

15 % naučná literatura pro dospělé

10 % naučná literatura pro mládež

8 % jazyková učebnice

8 % turistický nebo cestovní průvodce

4 % mapa

4 % jazykový slovník

4 % audiokniha (volitelně CD, DVD, online)

4 % hudebnina (volitelně notová partitura, zpěvník)

4 % pokračující dílo vydané v posledních pěti letech (min. rozsah 3 díly)

4 % pokračující dílo vydávané kontinuálně od roku 1970 (pro účely zkoušky pouze vybrané ročníky z aktuálně vydané produkce)

Z hlediska jazykového musí soubor obsahovat

70 % dokumentů v českém jazyce

10 % dokumentů v anglickém jazyce

10 % dokumentů v dalších jazycích Evropské unie

10 % dokumentů ve slovenském jazyce Z hlediska formy se musí jednat o 80 % dokumentů v papírové formě

20 % dokumentů v elektronické formě (volitelně CD, DVD, online)

Z hlediska náročnosti katalogizace se musí jednat o 20 % dokumentů s více než dvěma původci (fyzická osoba či korporace)

30 % dokumentů vydaných v rámci edice

50 % dokumentů vybere autorizovaná osoba libovolně

 

ZPRACOVÁNÍ KONCEPCÍ, PLÁNŮ A PROGRAMŮ V OBLASTI KNIHOVNICTVÍ A INFORMAČNÍCH SLUŽEB A SYSTÉMŮ

Pro ověření kompetence Zpracování koncepcí, plánů a programů v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů připraví autorizovaná osoba 10 témat z oblasti knihovních systémů, z nichž 1 zadá dle kritéria a) v termínu do 21. dnů před stanovenou zkouškou na zpracování koncepce pro praktické předvedení formou případové studie, která bude zpracována uchazečem v rozsahu do 4 normostran (A4) a odevzdána 2 dny před stanoveným termínem zkoušky. Kritérium b) bude navazovat na zpracovanou koncepci a uchazeč připraví realizační plán v bodech a bude jej ústně prezentovat.

 

ODBORNÁ KOMUNIKACE (VČETNĚ CIZOJAZYČNÉ) SE ČTENÁŘI, UŽIVATELI A ZÁKAZNÍKY V KNIHOVNÁCH

Pro ověření kompetence Odborná komunikace (včetně cizojazyčné) se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách připraví autorizovaná osoba 15 modelových situací, z nichž zejména pro kritéria a) a d) vybere dvě modelové situace - jednu v českém jazyce a jednu v předem dohodnutém cizím jazyce (angličtina, němčina, případně jiný světový jazyk). Na těchto modelových situacích ověří autorizovaná osoba i kritérium c). Kritérium b) ověří autorizovaná osoba zadáním určitého druhu postižení a uchazeč popíše nástroje komunikace specifické pro daný druh postižení.

 

PŘÍPRAVA A ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PRO PRACOVNÍKY KNIHOVEN

Pro ověření kompetence Příprava a zajištění vzdělávacích aktivit pro pracovníky knihoven připraví autorizovaná osoba pro splnění kritéria a) seznam 100 názvů vzdělávacích aktivit z oboru knihovnictví, z nichž bude uchazeči pro ověření kritéria a) vybrán jeden název. Uchazeč určí skupinu/skupiny vhodných účastníků (skupinu či skupiny typových pozic knihovnických profesí). Pro splnění kritéria b) připraví autorizovaná osoba 30 obsahových charakteristik vzdělávacích aktivit, z nichž pro ověření kritéria vybere uchazeči jednu. Na základě této charakteristiky určí uchazeč její vhodnou formu a metody. Pro splnění kritéria c) bude uchazeči zadáno 21 dní před konáním zkoušky odborné knihovnické téma pro zpracování případové studie. Autorizovaná osoba vybere ze seznamu alespoň 50 připravených témat.

 

SPRÁVA AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU

Pro ověření kompetence Správa automatizovaného knihovního systému v kritériu c) kompetence Správa automatizovaného knihovního systému připraví autorizovaná osoba 20 servisních smluv na provoz knihovnického automatizovaného systému připravených pro uzavření mezi dodavatelem služeb a veřejnou knihovnou. Tyto smlouvy nesmí obsahovat žádné údaje, které by identifikovaly smluvní strany nebo reálné smluvní podmínky. Každá smlouva bude obsahovat pět věcných nebo numerických chyb. Formální chyby ve smlouvě nesmí mít právní charakter, např. špatné číslo právního předpisu. Uchazeč posoudí zejména věcné plnění smlouvy (servisní lhůty, servisní závazky dodavatele, podmínky aktualizací, školení, spolupráce při havarijních situacích atd.). Pro ověření znalostí dostane uchazeč jednu z těchto smluv. Pro ověření kompetence d) připraví autorizovaná osoba seznam činností v knihovně o minimálně dvaceti položkách a seznam pracovních pozicí/specializací typických pro knihovnu s krajskou působností o minimálně deseti položkách. Seznamy jsou shodné pro všechny uchazeče. Pro ověření kompetence e) připraví autorizovaná osoba seznam padesáti datových údajů, které tvoří databáze automatizovaného knihovnického systému, z nichž pro zkoušku vybere šest. Jedná se o jednotlivé části jmenného a věcného záznamu, jednotlivé části autoritního záznamu, jednotlivé části záznamu jednotky, včetně údajů o úbytcích, jednotlivé části záznamu dodavatele v akvizičním modulu, jednotlivé části záznamu o uživatelích, jednotlivé části záznamu o revizi dokumentu atd. Pro ověřování kompetence g) připraví autorizovaná osoba seznam knihovních procesů, vycházejících z dekompozice knihovního systému, typicky se jedná o akvizici, katalogizaci, organizaci fondu, služby. Uchazeč dostane jedno z témat, a to zpracuje formou vývojového diagramu a uvede jednotlivé prvky systému a procesy, které mezi nimi probíhají. Při prezentaci vývojového diagramu může uchazeč pracovat se znalostí reálného provozu konkrétní knihovny, v tomto případě uvede v úvodu, o jakou knihovnu se jedná. Ověření kritéria h) bude zaměřeno na popis procesů, které umožňují import dat do vlastního katalogu nebo export dat z vlastního katalogu do souborného katalogu nebo pro další kooperativní projekty, např. v oblasti digitalizace.

 

Hodnocení

 

ORIENTACE VE SPECIALIZOVANÝCH ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJÍCH

1x praktické předvedení a ústní ověření, 100 bodů

1x ústní ověření, 100 bodů

1x praktické předvedení, 100 bodů

Celkem 300 bodů

 

VYTVÁŘENÍ BIBLIOGRAFICKÝCH A FAKTOGRAFICKÝCH DATABÁZÍ

2x ústní ověření po 120 bodech, celkem 240 bodů

1x praktické předvedení, 100 bodů

Celkem 340 bodů

 

OVLÁDÁNÍ AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU

2x ústní ověření, 100 bodů

Celkem 200 bodů

 

ZPRACOVÁNÍ JMENNÉHO KATALOGIZAČNÍHO ZÁZNAMU DLE PLATNÝCH STANDARDŮ

5x praktické předvedení po 100 bodech, celkem 500 bodů

1x ústní ověření, 100 bodů

2x praktické předvedení a ústní ověření po 100 bodech, celkem 200 bodů

Celkem 800 bodů

 

ZPRACOVÁNÍ KONCEPCÍ, PLÁNŮ A PROGRAMŮ V OBLASTI KNIHOVNICTVÍ A INFORMAČNÍCH SLUŽEB A SYSTÉMŮ

2x praktické předvedení a ústní ověření po 120 bodech

Celkem 240 bodů

 

ODBORNÁ KOMUNIKACE (VČETNĚ CIZOJAZYČNÉ) SE ČTENÁŘI, UŽIVATELI A ZÁKAZNÍKY V KNIHOVNÁCH

3x praktické předvedení po 100 bodech, celkem 300 bodů

1x ústní ověření, 80 bodů

Celkem 380 bodů

 

PŘÍPRAVA A ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PRO PRACOVNÍKY KNIHOVEN

3x praktické předvedení po 120 bodech

Celkem 360 bodů

 

SPRÁVA AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU

3x praktické ověření po 120 bodech, celkem 360 bodů

5x ústní ověření po 120 bodech, celkem 600 bodů

Celkem 960

 

POSKYTOVÁNÍ VÝPŮJČNÍCH SLUŽEB V KNIHOVNÁCH S LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ (VČETNĚ MEZIKNIHOVNÍCH)

4x ústní ověření po 100 bodech, celkem 400 bodů

1x písemné ověření, 100 bodů

1x praktické předvedení, 100 bodů

Celkem 600 bodů

 

Celkově může uchazeč získat 4180 bodů. Pro úspěšné splnění zkoušky je potřeba dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti, tj. 3135 bodů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Vysokoškolské vzdělání v oboru informační studia a knihovnictví a alespoň 5 let prokázané odborné praxe v oblasti přímých knihovnických a informačních služeb nebo knihovnických systémů plus lektorská praxe v oblasti přímých knihovnických a informačních služeb nebo knihovnických systémů v rámci vzdělávacích odborných aktivit včetně rekvalifikačních kurzů v rozsahu minimálně 5 kurzů či 20 odlektorovaných hodin. Bude doloženo potvrzením od instituce, pro kterou kurz lektoroval (musí být uvedeno téma a rozsah kurzu).
  2. Vysokoškolské vzdělání a rekvalifikační knihovnický kurz akreditovaný MŠMT ČR a alespoň 5 let prokázané odborné praxe v oblasti přímých knihovnických a informačních služeb nebo knihovnických systémů plus lektorská praxe v oblasti přímých knihovnických a informačních služeb nebo knihovnických systémů v rámci vzdělávacích odborných aktivit včetně rekvalifikačních kurzů v rozsahu minimálně 5 kurzů či 20 odlektorovaných hodin. Bude doloženo potvrzením od instituce, pro kterou kurz lektoroval (musí být uvedeno téma a rozsah kurzu).
  3. Pedagog vyšší odborné nebo vysoké školy v oboru informační služby, informační studia a knihovnictví se specializací na poskytování přímých knihovnických a informačních služeb nebo knihovnických systémů a 5 let pedagogické praxe..

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury ČR, www.mkcr.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Místnost pro písemnou a praktickou část zkoušky. Uchazeč bude mít k dispozici PC s běžným textovým a tabulkovým editorem a neomezeným přístupem do internetu pro přípravu, praktické ověření a písemné ověření. Počítač pro zkoušku s obrazovkou min. 17", klávesnice a myš. Psací potřeby, papír na psaní.

Autorizovaná osoba připraví seznam relevantních témat (viz sestavy u jednotlivých kompetencí) pro zpracování případových studií pro praktická předvedení.

Dále budou ze strany autorizované osoby zajištěny pro každého uchazeče podklady (dokumenty, kopie titulních listů a článků, bibliografické záznamy, publikační profily, seznamy děl, webových adres portálů, automatizovaných knihovních systémů apod. v sestavách výše uvedených u jednotlivých kompetencí) potřebné k ověření kompetence formou praktického předvedení.

Pro každou zkoušku musí být k dispozici seznam dokumentů (viz sestavy u jednotlivých kompetencí), které jsou pro ověřování potřebné, a seznam dokumentů, které byly vybrány pro zkoušku.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)

Národní knihovna ČR

Národní technická knihovna

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Městská knihovna Kutná Hora

Knihovna Kroměřížska

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích