Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s technickými normami, předpisy a výkresy pro chemické povrchové úpravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout druh a způsob provedení povrchové úpravy podle předložené dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Nakreslit blokové schéma procesu povrchových úprav materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Doplnit technologické parametry povrchových úprav materiálů podle operací blokového schématu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhledat v souboru technických norem technické normy vztahující se k předložené dokumentaci chemické povrchové úpravy. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování chemických povrchových úprav ke zvýšení užitných vlastností materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné principy a technologie nanášení povlaků na materiály Písemné a ústní ověření
b Určit a popsat jeden předložený materiál a navrhnout vhodnou povrchovou úpravu materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsob provedení povrchové úpravy materiálu a očekávanou změnu vlastnosti předloženého materiálu Písemné a ústní ověření
d Určit vhodné zařízení k provedení technologie povrchové úpravy předloženého materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout základní parametry technologie pro povrchové úpravy předloženého materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava povrchu materiálu před provedením jeho chemické úpravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat obecné požadavky na kvalitu technologické vody, popsat obecný princip působení a způsob použití přípravků na odmaštění povrchů materiálů Písemné a ústní ověření
b Popsat obecný princip působení přípravků na moření povrchů materiálů a způsob jejich použití Písemné a ústní ověření
c Provést předúpravu povrchu u předloženého materiálu Praktické předvedení
d Navrhnout a demonstrovat postup ověření kvality provedené předúpravy povrchu u předloženého materiálu Praktické předvedení
e Zjistit kvalitu provedené předúpravy na předloženém vzorku materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění analytické a kvalitativní kontroly vyloučeného povlaku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a zkontrolovat složení vzorku lázně určené k povrchové úpravě materiálu podle předloženého laboratorního rozboru Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu kvality provedené povrchové úpravy předloženého materiálu Praktické předvedení
c Identifikovat vadu povlaku na předloženém materiálu a navrhnout opatření k zamezení jejího vzniku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření tloušťky nanesené vrstvy po provedené chemické úpravě materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob měření tlouštěk vyloučených vrstev na třech předložených vzorcích materiálu Písemné a ústní ověření
b Provést seřízení předloženého měřidla a zdůvodnit jeho vhodnost pro měření tloušťky povlaků materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodné měřidlo a změřit tloušťku povlaku na předloženém vzorku materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování příčin vzniku defektů při chemické úpravě materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést nejčastější defekty povrchových úprav materiálu a popsat příčiny jejich vzniku Písemné a ústní ověření
b Stanovit postup pro identifikaci příčin vzniku defektů na třech předložených vzorcích materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v chemické úpravě povrchů materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví připráci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v chemické výrobě Písemné a ústní ověření
b Vyhledat pro zadanou chemickou úpravu materiálu interní dokumenty týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-pro-povr#zdravotni-zpusobilost).

 

Na praktickém příkladu uchazeč provede činnosti podle požadavků hodnoticího standardu a vysvětlí základní fáze průběhu technologického procesu, podle aktuální provozní situace ve firmě, kde zkouška probíhá. Při zkoušce se ověřuje jeden druh materiálu (na třech předložených vzorcích), který odpovídá provozním možnostem firmy. Zkouška probíhá na materiálech z plastů, keramiky a kovů pro technologie:

 

  1. nanášení tekutých a práškových nátěrových hmot, nebo
  2. vytváření kovových povlaků tepelným a mechanickým způsobem, nebo
  3. vylučování kovů a slitin chemickým způsobem, nebo
  4. vytváření kovových povlaků a slitin elektrochemickým způsobem.

Uchazeč zároveň provede posouzení výsledných hodnot a parametrů, případně objasní defekty, které vzniknou při povrchové úpravě daného výrobku.

 

Písemné ověřování probíhá formou vypracování odpovědí na zadané otázky (připravené autorizovanou osobou) a provedení základních výpočtů (výpočet receptury, přepočty mezi recepturou základní, provozní a laboratorní).

 

Na základě výkresů či schémat uchazeč vysvětlí funkci stroje, případně výrobní linky a výrobního procesu. Uchazeč nakreslí, popíše a zdůvodní funkci jednotlivých částí blokového schématu procesu povrchových úprav materiálů.

Při hodnocení výsledků technologického procesu uchazeč použije PC s vyhodnocovacím softwarem.

V rámci zkoušky budou použity interní testy (zpracované ve firmě, kde zkouška probíhá) k bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně životního prostředí v souladu s legislativou a platnými normami.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Písemné a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracovaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

 

Uchazeč si zajistí pevnou pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Synthesia, a. s., Pardubice

Ing. František Kopecký, OSVČ