Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v průvodní dokumentaci výroby nábytkového dílce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v tištěné nebo elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, popsat značení materiálů a kótování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Spouštění a základní nastavení obráběcího centra v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spustit obráběcí centrum Praktické předvedení
b Nastavit funkční části obráběcího centra mimo nastavení softwarového Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ověřování dostupnosti programů v ovládacím softwaru obráběcích center v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit dostupnost nainstalovaných programů odpovídajících dodané výrobní dokumentaci v databázi řídicí jednotky obráběcího centra Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Opracovávání nábytkového dílce a kontrola kvality opracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit v ovládacím softwaru obráběcího centra program na opracování nábytkového dílce odpovídající dodané výrobní dokumentaci Praktické předvedení
b Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu obráběcího centra a upnout ho s ohledem na jeho velikost a způsob opracování tak, aby nedošlo k poškození podtlakových držáků Praktické předvedení
c Opracovat nábytkový dílec podle zadání Praktické předvedení
d Zkontrolovat hotový nábytkový dílec z hlediska přesnosti a čistoty frézování a vrtání a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola obráběcích center v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat obráběcí centrum, zejména odsávací hadice, upínací a bezpečnostních prvky, ovládací prvky a vnitřní čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby Praktické předvedení
b O zjištěných závadách učinit záznam Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady při obsluze CNC strojů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uklidit pracoviště po skončení práce Praktické předvedení
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámený s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokaztuje se lékařským potvrzením viz NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-pro-zpraco-6cd6.

Ověřování kritérií hodnocení povede navazujícími činnostmi k opracování 15 kusů nábytkových dílců za použití různých druhů materiálů (polotvrdá dřevovláknitá deska – MDF, dřevotřískové a dřevovláknité desky, překližka, laťovka, dýhovaná dřevotřísková deska, laminovaná dřevotřísková deska), a to s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí.

 

Při zkoušce uchazeč prostřednictvím ověřovaných odborných kompetencí provede podle dodané výrobní dokumentace a příslušného programu v ovládacím softwaru obráběcího centra kompletní opracování dílců pro 3 jednoduché skříňky s využitím různých druhů materiálů (minimálně ve 2 tloušťkách) a různých typů spojů (pevné na kolíky, rozebíratelné na spojovací kování):

  1. vyvrtání otvorů pro pevné kolíkové spoje v půdách, dnech a bocích
  2. vyvrtání otvorů pro rozebíratelné spoje v půdách, dnech a bocích
  3. vyfrézování drážek pro záda v půdách, dnech a bocích
  4. vyvrtání otvorů pro závěsy v bocích a dveřích

 

Kontrolu přesnosti provede autorizovaná osoba na zkompletovaných skříňkách.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba rovněž přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, ke kvalitě a funkčnosti zhotoveného výrobku a k časovému hledisku zvládání pracovních operací.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Uchazeč musí být při zkoušce vybaven vlastním pracovním oděvem a pracovní obuví.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

EMBRE s. r. o.

Jitona a. s., Klatovy