Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Nábytkářský truhlář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v průvodní dokumentaci výroby nábytkového dílce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v tištěné nebo elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, popsat značení materiálů a kótování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Nastavování a spouštění pásových brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části a funkci pásových brusek Ústní ověření
b Zvolit brusný pás podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Upnout a seřídit brusný pás na pásovou brusku, popsat provedené operace Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat a ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků pásové brusky Praktické předvedení a ústní ověření
e Nastavit pásovou brusku, zejména výšku pracovního stolu podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
f Spustit pásovou brusku pro opracování dílce Praktické předvedení
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavování a spouštění hranových brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části a funkci hranových brusek Ústní ověření
b Zvolit brusný pás podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Upnout a seřídit brusný pás na hranovou brusku, popsat provedené operace Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat a ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků hranové brusky Praktické předvedení a ústní ověření
e Nastavit hranovou brusku, zejména výšku pracovního stolu a pozici vodicích prvků podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
f Spustit hranovou brusku pro opracování dílce Praktické předvedení
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spouštění a nastavování širokopásových brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části a funkci širokopásových brusek Ústní ověření
b Zvolit brusné pásy podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Upnout a seřídit brusné pásy, popsat provedené operace Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat a ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků širokopásové brusky Praktické předvedení a ústní ověření
e Nastavit širokopásovou brusku podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací, především výšku pracovního stolu, resp. tloušťku dílce, rychlost posuvu, polohu brusných agregátů Praktické předvedení a ústní ověření
f Spustit širokopásovou brusku pro opracování dílce Praktické předvedení
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení na pásových bruskách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu pásové brusky Praktické předvedení a ústní ověření
b Obrousit čtvercový nebo obdélníkový dílec na pásové brusce Praktické předvedení
c Obrousit tvarový dílec na pásové brusce Praktické předvedení
d Zkontrolovat kvalitu broušení dílce Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení na hranových bruskách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu hranové brusky Praktické předvedení a ústní ověření
b Obrousit boční plochy čtvercového nebo obdélníkového dílce na hranové brusce Praktické předvedení
c Obrousit boční plochy tvarového dílce na hranové brusce Praktické předvedení
d Zkontrolovat kvalitu broušení dílce Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení na širokopásových bruskách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na transportní pás širokopásové brusky Praktické předvedení a ústní ověření
b Obrousit dílec na širokopásové brusce Praktické předvedení
c Zkontrolovat kvalitu broušení dílce Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní údržba pásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Očistit brusku od usazeného dřevního prachu Praktické předvedení
b Zkontrolovat pásovou brusku, zejména bezpečnostní prvky a podle potřeby popsat a provést její údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat mazací místa brusky a doplnit maziva podle mazacího plánu Praktické předvedení
d Vyměnit a seřídit brusný pás Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní údržba hranových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Očistit brusku od usazeného dřevního prachu Praktické předvedení
b Zkontrolovat hranovou brusku, zejména bezpečnostní prvky, a podle potřeby popsat a provést její údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat mazací místa brusky a doplnit maziva podle mazacího plánu Praktické předvedení
d Vyměnit a seřídit brusný pás Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní údržba širokopásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Očistit brusku od usazeného dřevního prachu Praktické předvedení
b Zkontrolovat širokopásovou brusku, zejména bezpečnostní prvky, a podle potřeby popsat a provést její údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat mazací místa brusky a doplnit maziva podle mazacího plánu Praktické předvedení
d Vyměnit a seřídit brusné pásy Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady vzniklými při broušení v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid pracoviště po skončení práce Praktické předvedení
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti s důrazem na vzniklý nebezpečný odpad Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámený s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-pro-zpraco-6cd6#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování kritérií hodnocení povede navazujícími činnostmi k opracování 15 kusů nábytkových dílců za použití různých druhů a tlouštěk materiálů (polotvrdá dřevovláknitá deska /MDF deska/, MDF lakovaná deska základovou nátěrovou hmotou, dřevotřískové a dřevovláknité desky, překližka, laťovka, dýhovaná dřevotřísková deska /DTD/, laminovaná DTD, masivní hranoly, spárovka), s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí.

Konečné opracování dílců je určeno pro čalouněný nábytek (hranoly z masivu), pro ostatní nábytek je určena úprava tloušťky materiálu (například tloušťku materiálu upravit z 18 mm na 16,4 mm pro přípravu na laminátování - 2 laminátů o tl. 0,8 mm), broušení dýhy a masivu pod základní nátěry, broušení mezivrstev mezi laky atd.

 

Při zkoušce uchazeč prostřednictvím ověřovaných odborných kompetencí provede:

  1. kalibraci plošných dílců z DTD a MDF na určenou tloušťku na širokopásové brusce
  2. kalibraci dřevěných hranolků na určené rozměry na širokopásové brusce
  3. obroušení dýhované DTD, laminované DTD a MDF pod základní nátěry na pásové brusce
  4. obroušení dýhované DTD, laminované DTD a MDF pod základní nátěry na širokopásové brusce
  5. obroušení bočních ploch dýhované DTD a MDF pod základní nátěry na hranové brusce
  6. obroušení dýhované DTD, laminované DTD a MDF se základovou nátěrovou hmotou před finální povrchovou úpravou na pásové brusce
  7. obroušení dýhované DTD, laminované DTD a MDF se základovou nátěrovou hmotou před finální povrchovou úpravou na širokopásové brusce
  8. obroušení bočních ploch dýhované DTD, laminované DTD a MDF se základovou nátěrovou hmotou před finální povrchovou úpravou na hranové brusce

 

Kontrolu provede autorizovaná osoba měřením (v případě kalibrací) a vizuálním posouzením dílců po každé provedené operaci. Při vizuálním hodnocení budou posuzovány především takové defekty, jako je probroušení či nedobroušení výrobku.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, ke kvalitě a funkčnosti zhotoveného výrobku a k časovému hledisku zvládání pracovních operací.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Uchazeč musí být při zkoušce vybaven vlastním pracovním oděvem a pracovní obuví.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

TON a. s.

Dřevomonta s. r. o.

EMBRE, s. r. o.