Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Operátor CNC strojů v nábytkářské výrobě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro povrchovou úpravu nábytkových dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodané aplikační předpisy pro povrchovou úpravu nábytkových dílců danou nátěrovou hmotou v tištěné nebo elektronické formě, orientovat se v technických listech a popsat a vysvětlit kódy nátěrových hmot Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Dodržování technologických postupů při povrchových úpravách v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vhodně zvolit a dodržet technologické postupy dané výrobcem dokončovacího materiálu v závislosti na zadaném úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vhodně zvolit a dodržet technologické postupy dané výrobcem aplikačního zařízení v závislosti na zadaném úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést tužení a ředění nátěrového materiálu podle technického listu výrobce nátěrové hmoty Praktické předvedení
d Provést konečnou úpravu materiálu před vlastním lakováním Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nastavování ovládacího softwaru operačního systému automatizovaných center stříkaných povrchových úprav v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit v ovládacím softwaru základní funkce automatizovaného centra stříkaných povrchových úprav a požadované parametry podle charakteru povrchové úpravy, zpracovávaných materiálů a odpovídající dodanému aplikačnímu předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit správnost nastavení provedením povrchové úpravy na zkušebním dílci Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Spouštění a základní nastavování automatizovaných center stříkaných povrchových úprav v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní nastavení funkčních částí automatizovaného centra stříkaných povrchových úprav mimo softwarového nastavení Praktické předvedení
b Spustit automatizované centrum stříkaných povrchových úprav Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchová úprava nábytkového dílce na automatizovaných centrech stříkaných povrchových úprav a kontrola kvality stříkání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na transportní pás automatického centra stříkaných povrchových úprav Praktické předvedení a ústní ověření
b Nanést potřebné množství základové nátěrové hmoty dle zadání Praktické předvedení
c Zkontrolovat nábytkový dílec z hlediska kvality nanesení základové nátěrové hmoty, provést zkoušku přilnavosti nátěrové hmoty k povrchu Praktické předvedení
d Vyměnit základovou nátěrovou hmotu za vrchní Praktické předvedení
e Nanést potřebné množství vrchní nátěrové hmoty dle zadání Praktické předvedení
f Zkontrolovat povrchově upravený nábytkový dílec z hlediska kvality nanesení nátěrové hmoty, odstínu a lesku dle připraveného referenčního vzorku a připravit ho pro přepravu na další pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Základní údržba automatizovaných center stříkaných povrchových úprav v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat automatizované centrum stříkaných povrchových úprav včetně bezpečnostních prvků, ověřit nepoškozenost ovládacích prvků a vnitřní čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyčistit filtrační jednotky a vyměnit filtrační vložky Praktické předvedení
c Zkontrolovat mazací místa a doplnit maziva podle mazacího plánu Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při povrchové úpravě nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Po skončení práce uklidit pracoviště Praktické předvedení
b Vyjmenovat odpady a popsat způsoby třídění a skladování nebezpečného odpadu vzniklého při povrchové úpravě nábytku Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pro-povrchovou-#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování kritérií hodnocení je realizováno při úpravě nábytkových dílců za použití různých druhů materiálů (polotvrdá dřevovláknitá deska /MDF/, tvrdá dřevovláknitá deska /HDF/, překližka, laťovka, spárovka, dýhovaná dřevotřísková deska /DTD/, laminovaná deska DTD) s využitím běžně používaných technologických postupů a aplikačních předpisů nánosu nátěrových hmot na nábytkový dílec. Je nutné použít různé druhy nátěrových hmot (vodou ředitelné, polyuretanové, polyesterové).

 

Při zkoušce uchazeč prostřednictvím ověřovaných odborných kompetencí provede:

 1. povrchovou úpravu nábytkového dílce z laminované DTD pigmentovou vodou ředitelnou nátěrovou hmotou
 2. povrchovou úpravu nábytkového dílce z laminované DTD pigmentovou polyuretanovou nátěrovou hmotou
 3. povrchovou úpravu nábytkového dílce z laminované DTD pigmentovou polyesterovou nátěrovou hmotou
 4. povrchovou úpravu rovného a plošně tvarovaného nábytkového dílce z MDF a HDF pigmentovou vodou ředitelnou nátěrovou hmotou
 5. povrchovou úpravu rovného a plošně tvarovaného nábytkového dílce z MDF a HDF pigmentovou polyuretanovou nátěrovou hmotou
 6. povrchovou úpravu rovného a plošně tvarovaného nábytkového dílce z MDF a HDF pigmentovou polyesterovou nátěrovou hmotou
 7. povrchovou úpravu nábytkového dílce z dýhované DTD, překližky a laťovky vodou ředitelným transparentním lakem
 8. povrchovou úpravu nábytkového dílce z dýhované DTD, překližky a laťovky polyuretanovým transparentním lakem
 9. povrchovou úpravu nábytkového dílce z dýhované DTD, překližky a laťovky polyesterovým transparentním lakem
 10. povrchovou úpravu plošně tvarovaného nábytkového dílce ze spárovky vodou ředitelným transparentním lakem
 11. povrchovou úpravu plošně tvarovaného nábytkového dílce ze spárovky polyuretanovým transparentním lakem
 12. povrchovou úpravu plošně tvarovaného nábytkového dílce ze spárovky polyesterovým transparentním lakem

Kontrola kvality bude autorizovanou osobou provedena měřením a vizuálním posouzením každého dokončeného dílce.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba rovněž přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, ke kvalitě a funkčnosti zhotoveného výrobku a k časovému hledisku zvládání pracovních operací.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Uchazeč musí být při zkoušce vybaven vlastním pracovním oděvem a pracovní obuví.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

TON, a. s.

Dřevomonta, s. r. o.

EMBRE, s. r. o.