Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Montážník nábytkových sestav
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech a vypracovávání technologické dokumentace pro montáž a demontáž interiérových dveří a zárubní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst a interpretovat příslušnou konstrukční a technologickou dokumentaci v grafické i v elektronické formě, včetně stavebních výkresů stěn Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat technologickou dokumentaci na montáž interiérových dveří a zárubní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Přebírání montáže, vyhodnocení stavu stavebních otvorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolované parametry stavebních otvorů Ústní ověření
b Zvolit vhodný typ měřicího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat příslušné parametry stavebních otvorů Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést zápis zjištěného stavu s návrhem na řešení Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést vhodnou úpravu a opravu zjištěných nedostatků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přebírání zboží od dodavatele, příjem zakázky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit kompletnost přebíraného zboží podle technické dokumentace, výdejky, faktury a o zjištěných závadách učinit písemný záznam Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit způsob skladování a manipulace s materiálem a ostatními doplňkovými výrobky (osvětlení, elektrické instalace, atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat a přijmout zakázku na montáž interiérových dveří a zárubní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava dřevěných, plastových a jiných materiálů pro montáž interiérových dveří a zárubní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro úpravy dřevěných, plastových a jiných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné pracovní postupy obrábění dřeva a materiálů na bázi dřevních hmot, plastových a jiných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Řezat, vrtat, hoblovat, brousit, začišťovat, popř. frézovat dřevo a materiály na bázi dřevních hmot, plastových a jiných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
d Řemeslně spojit materiály a provést jejich montáž pro přípravu interiérových dveří a zárubní Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozměrové vrtání a montáž kotevní techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit podle druhu stěny možnosti kotvení a zvolit správný způsob kotvení zárubní Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologickou dobu tuhnutí pojiv Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyvrtat, vyčistit a zkontrolovat otvory v místech podle předchozího rozměření Praktické předvedení a ústní ověření
d Vložit a upevnit kotevní materiály do otvorů podle technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zkontrolovat finální kvalitu podle technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž dveřních zárubní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít vhodný technologický postup montáže dveřních zárubní Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat funkčnost dveřních zárubní, popřípadě odstranit nedostatky Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a použít vhodný technologický postup dokončovacích prací Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést montáž dveřních zárubní Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž dveří do stavebních otvorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít vhodný technologický postup montáže dveří včetně posuvných Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat funkčnost a seřízení dveří, popřípadě odstranit nedostatky Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a použít vhodný technologický postup osazování kování a dokončovacích prací Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést montáž dveří do stavebních otvorů Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést montáž samozavírače dveří podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tmelení a utěsňování spár

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít vhodné druhy materiálů pro tmelení a utěsnění spár Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit, použít a dodržet technologické postupy při tmelení a utěsňování spár Praktické předvedení a ústní ověření
c Tmelit a utěsňovat spáry Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončování a úprava zárubní a dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít vhodné druhy materiálů pro povrchové dokončení zárubní a dveří Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit, použít a dodržet technologické postupy a zásady BOZP a PO při dokončování povrchu zárubní a dveří (např. přelakování, lištování) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Předávání zakázky montáže interiérových dveří a zárubní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid pracoviště, třídění a likvidaci odpadu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat údaje o poruchách, opravách a běžné údržbě montážních strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat předávací protokol o provedené montáži interiérových dveří a zárubní Praktické předvedení a ústní ověření
d Předat odběrateli hotový výrobek a předávací protokol Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid po skončení montáže Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při montáži Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/montaznik-nabytku-do-inte#zdravotni-zpusobilost).

Pro ověření zadaných kritérií je nutné provést montáž minimálně:

a) jedné obložkové zárubně nebo zárubně pro posuvné dveře do stavebního pouzdra

b) montáž vnitřních dveří včetně montáže jednoduchého samozavírače

c) montáž posuvných dveří na stěnu nebo do zdi

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem v platném znění:

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 74 6077 – Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

ČSN EN 14351-1 + A2 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti Část 1: Okna a vnější dveře,

ČSN EN 14351-2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční charakteristiky - Část 2: Vnitřní dveře

ČSN EN 12519 Okna a dveře - Terminologie

 

Při praktickém ověřování jednotlivých odborných kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, kvalitu provedených prací a dodržování zásad BOZP a PO. Ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění prakticky ověřovaných činností.

 

Vzhledem k charakteru ověřovaných odborných kompetencí zajistí autorizovaná osoba pomocníka ke zkoušce. Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní pracovní oděv a obuv a osobní ochranné pracovní prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

K O D A, s. r. o., Blatno

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

LINETA Severočeská dřevařská společnost, a. s., Praha

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s., Ořechov