Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Ladič pian
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Diagnostika stavu klávesového hudebního nástroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Při diagnostice stavu klávesových hudebních nástrojů určit: výrobce, opusové číslo - rok výroby, model – rozměry nástrojů, typ konstrukce, typ mechaniky, povrchový materiál Praktické předvedení a ústní ověření
b Zjistit stabilitu ladění klávesového hudebního nástroje, vyhodnotit výsledné zjištění a při zjištění menší stability ladění navrhnout způsob, jak tento nedostatek odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit stav akustického a mechanického elementu, vyhodnotit a zdůvodnit výsledné zjištění Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat příčiny zjištěných závad a navrhnout způsob jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ladění klávesového hudebního nástroje na požadovaný kmitočet

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam tónování baraše při výrobě klávesových hudebních nástrojů Ústní ověření
b Naladit nástroj, popsat různé druhy ladění (temperatur) s použitím kontrolních intervalů a uvést výhody zvolené temperatury Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést ukázku sladění dvou nástrojů a navrhnout postup ladění Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat druhy používaných ladiček a jejich použití v praxi Ústní ověření
e Objasnit pojem intonace a popsat základy intonace Ústní ověření
f Vysvětlit vliv prostředí a klimatu na stabilitu ladění klávesových hudebních nástrojů Ústní ověření
g Předvést přehrání naladěného nástroje zákazníkovi při předání zakázky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v terminologii při stavbě klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důležité pojmy odborné terminologie z oblasti stavby a historického vývoje klávesových hudebních nástrojů (klavírů, pianin, cembal, cimbálů, harmonií, celest); uvést významné výrobce – stavitele klávesových hudebních nástrojů Ústní ověření
b Uvést základní druhy materiálů používaných při stavbě klávesových hudebních nástrojů a předepsané základní hodnoty při regulaci nástroje Ústní ověření
c Použít odbornou terminologii při naladění klávesových hudebních nástrojů a při diagnostice stavu klávesového hudebního nástroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč při zkoušce naladí dva klávesové hudební nástroje (klavír, pianino) a předvede jejich sladění.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při hodnocení splnění kritérií hodnocení bude posuzováno jejich precizní provedení, výsledný zvuk hudebního nástroje, manuální zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Petrof, spol. s r.o., Hradec králové

C. Bechstein Europe s.r.o., Hradec Králové

Český klavírnický svaz, Hradec Králové

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové

ISŠ - Houslařská škola Cheb

Piano Chevar

Klavíry Kalous