Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Strojírenský technik technolog
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy technické dokumentace Ústní ověření
b Číst technickou dokumentaci v oblasti strojírenství Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v konstrukční dokumentaci součástí dle zadání (tvar, rozměry, odchylky, jakost povrchu, tepelné zpracování, povrchové úpravy) Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientovat se ve Strojírenských tabulkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky strojírenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup výroby zadané obráběné součásti Praktické předvedení
b Stanovit technologický postup výroby zadané tvářené součásti Praktické předvedení
c Stanovit technologický postup tepelného zpracování a povrchových úprav zadané součásti Praktické předvedení
d Předepsat podle konstrukční dokumentace do technologické dokumentace vhodný druh a rozměry polotovaru v závislosti na technologii dalšího zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a předepsat postup práce zadané technologické operace obrábění zadané součásti Praktické předvedení
b Zvolit a předepsat postup práce zadané technologické operace tváření zadané součásti Praktické předvedení
c Zvolit a předepsat nástroje, nářadí a pomůcky pro zadanou technologickou operaci obrábění zadané součásti Praktické předvedení
d Zvolit a předepsat technologické podmínky pro zadanou technologickou operaci obrábění zadané součásti Praktické předvedení
e Zvolit přípravky na obrábění součásti dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro strojírenskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit optimální druh strojního zařízení pro realizaci obráběcí operace dle zadání při stanoveném počtu kusů zadané součásti Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit optimální velikost strojního zařízení pro realizaci obráběcí operace dle zadání při stanoveném počtu kusů zadané součásti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výpočty norem, časů a tvorba normativů ve strojírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit výpočtem s použitím normativů normu spotřeby času pro obráběcí operaci soustružením zadané součásti, pro obráběcí operaci frézováním či broušením zadané součásti Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit normu spotřeby materiálu pro výrobu stanového počtu kusů zadané součásti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Navrhování metod kontroly jakosti ve strojírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout způsoby kontroly rozměrů a jakosti povrchu zadané součásti dle zadání v závislosti na předepsaných odchylkách, velikosti a hmotnosti součásti a počtu kontrolovaných kusů, navrhnout potřebná měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit způsob zpracování výsledků měření Ústní ověření
c Předvést měření rozměrů součásti dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace strojírenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat do technologické dokumentace údaje o výrobním zařízení pro jednotlivé technologické operace strojírenské výroby Praktické předvedení
b Zaznamenat do technologické dokumentace údaje o nástrojích, nářadí a výrobních pomůckách pro jednotlivé technologické operace strojírenské výroby Praktické předvedení
c Zaznamenat do technologické dokumentace údaje o spotřebě času pro provedení jednotlivých technologických operací strojírenské výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/strojirensky-technik-tech#zdravotni-zpusobilost).

Vhodný je komplexní způsob zadání zkoušky, jehož výsledkem je vypracování technologického postupu obrábění a tváření součástí se všemi náležitostmi: sledem technologických operací, podrobným popisem vybraných technologických operací (pro obrábění a pro tváření), určením kódu příslušných strojních zařízení, určením potřebných nástrojů, nářadí, přípravků a pomůcek, technologických podmínek vybraných operací a určení jejich norem spotřeby času.

Specifikace podmínek pro praktické ověření odborných kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci, kritérium b), c), d) uchazeč vyčte z poskytnuté dokumentace technické parametry výroby zadané jedné součásti včetně tvaru, rozměrů, odchylky, jakosti povrchu, tepelného zpracování, povrchové úpravy.

U odborné kompetence Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky strojírenské výroby , kritérium a) až d) uchazeč vyhotoví postup prací jedné stanovené obráběné součásti a jedné stanovené tvářené součásti včetně vhodného druhu a rozměrů polotovaru v závislosti na technologii dalšího zpracování do technické dokumentace.

U odborné kompetence Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí, kritérium a) až e) uchazeč zvolí a předepíše postup práce zadané technologické operace obrábění jedné zadané součásti a tváření jedné zadané součásti včetně nástrojů, nářadí a pomůcek, technologických podmínek a přípravků pro obrábění.

U odborné kompetence Navrhování metod kontroly jakosti ve strojírenské výrobě, kritérium a) a c) uchazeč navrhne způsoby kontroly rozměrů a jakosti povrchu jedné zadané součásti, navrhne potřebná měřidla a provede změření rozměrů.

U odborné kompetence Vedení technické dokumentace strojírenské výroby, kritérium a), b), c) uchazeč zaznamená do technologické dokumentace údaje o výrobním zařízení, údaje o nástrojích, nářadí a výrobních pomůckách a údaje o spotřebě času pro jednotlivé technologické operace strojírenské výroby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jihostroj, a. s.

SPŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou

SPŠ OA Uherský Brod