Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Strojírenský technik technolog
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy technické dokumentace Ústní ověření
b Číst technickou dokumentaci v oblasti strojírenství Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat účel norem v oblasti strojírenství Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky strojírenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientace v konstrukční dokumentaci součástí dle zadání (tvar, rozměry, odchylky, jakost povrchu, tepelné zpracování, povrchové úpravy) Ústní ověření
b Stanovit technologický postup výroby zadané obráběné součásti Praktické předvedení
c Stanovit technologický postup výroby zadané tvářené součásti Praktické předvedení
d Stanovit technologický postup tepelného zpracování a povrchových úprav zadané součásti Praktické předvedení a ústní ověření
e Předepsat podle konstrukční dokumentace do technologické dokumentace vhodný druh a rozměry předvýrobku v závislosti na technologii dalšího zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a předepsat postup práce zadané technologické operace obrábění zadané součásti Praktické předvedení
b Zvolit a předepsat postup práce zadané technologické operace tváření zadané součásti Praktické předvedení
c Zvolit a předepsat nástroje, nářadí a pomůcky pro zadanou technologickou operaci obrábění zadané součásti Praktické předvedení
d Zvolit a předepsat technologické podmínky pro zadanou technologickou operaci obrábění zadané součásti Praktické předvedení
e Zvolit přípravky na obrábění součásti dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro strojírenskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit optimální druh strojního zařízení pro realizaci obráběcí operace dle zadání při
stanoveném počtu kusů zadané součásti
Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit optimální velikost strojního zařízení pro realizaci obráběcí operace dle zadání při stanoveném počtu kusů zadané součásti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výpočty norem, časů a tvorba normativů ve strojírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit výpočtem s použitím normativů normu spotřeby času pro obráběcí operaci soustružením zadané součásti, pro obráběcí operaci frézováním či broušením zadané součásti Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit normu spotřeby materiálu pro výrobu stanového počtu kusů zadané součásti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Navrhování metod kontroly jakosti ve strojírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout způsoby kontroly rozměrů zadané součásti dle zadání v závislosti na předepsaných odchylkách, velikosti a hmotnosti součásti a počtu kontrolovaných kusů, navrhnout potřebná měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit způsob zpracování výsledků měření Ústní ověření
c Předvést měření rozměrů součásti dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace strojírenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat do technologické dokumentace údaje o výrobním zařízení pro jednotlivé technologické operace strojírenské výroby Praktické předvedení
b Zaznamenat do technologické dokumentace údaje o výrobním zařízení pro jednotlivé technologické operace Praktické předvedení
c Zaznamenat do technologické dokumentace údaje o nástrojích, nářadí a výrobních pomůckách pro jednotlivé technologické operace strojírenské výroby Praktické předvedení
d Zaznamenat do technologické dokumentace údaje o spotřebě času pro provedení jednotlivých technologických operací strojírenské výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vhodný je komplexní způsob zadání zkoušky, jehož výsledkem je vypracování technologického postupu obrábění a tváření součástí se všemi náležitostmi: sledem technologických operací, podrobným popisem vybraných technologických operací (pro obrábění a pro tváření), určením kódu příslušných strojních zařízení, určením potřebných nástrojů, nářadí, přípravků a pomůcek, technologických podmínek vybraných operací a určení jejich norem spotřeby času. Autorizovaná osoba, po obdržení přihlášky ke zkoušce od uchazeče, bude uchazeče do 14 dnů informovat, na jakém strojním zařízení a na jakých strojních součástích budou jeho znalosti ověřovány.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Škoda Auto, a. s.

TRW

DP Work

Mahle Behr

SOU Škoda Auto