Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Technik v potravinářství a krmivářství
Platnost standardu: Od 17.10.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení výroby a provozu v mlýně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předložené schéma výrobní linky v mlýně pro daný sortiment výrobků a základní principy technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zajistit uvedení linky do provozu (z PC nebo řídicího panelu) Praktické předvedení
c Provést vizuální kontrolu funkčnosti výrobní linky a seřízení jednotlivých strojů a zařízení linky Praktické předvedení
d Ukončit provoz linky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování a organizování výrobních činností a řízení podřízených pracovníků v mlýnské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit rozmístění obsluhy na příslušná pracoviště, vymezit jí pracovní činnosti a udělit pokyny; provést zaškolení pracovníka na jedné z pracovních pozic Praktické předvedení
b Navrhnout směs na zámel při použití stanovených kvalitativních parametrů zpracovávaných zrnin Praktické předvedení
c Určit příslušný obalový materiál pro daný druh výrobku, vysvětlit požadavky pro jeho schválení (z hlediska bezpečnosti potravin a zkontrolovat jeho značení v souladu s platnou legislativou Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat průběh provozu výrobních linek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování a regulace technologických procesů a parametrů surovin a výrobků v mlýnské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní parametry kvality a zdravotní nezávadnosti v mlýnské výrobě (zamezení nebezpečí fyzikální, chemické a biologické kontaminace, řízení alergenů, zpětná sledovatelnost výrobku) na předložených vzorcích a obrazových příkladech Ústní ověření
b Provést smyslové posouzení předloženého vzorku suroviny, dále navážit potřebné množství vzorku a provést stanovení vlhkosti, příměsí a nečistot Praktické předvedení
c Provést smyslové hodnocení předloženého výrobku a stanovení kvalitativních parametrů na NIR analyzátoru a stanovení čísla poklesu mlýnských výrobků na předloženém přístroji Praktické předvedení
d Nastavit režim kondicionování v souladu s výrobní dokumentací a stanovenými parametry (zadaná vlhkost obilí na zámel a výkon linky, vypočítat potřebné doplnění vody, stanovit dobu odležení, popsat opatření při překročení mezní vlhkosti výrobků na výstupu ze mlýna) Praktické předvedení
e Navrhnout nápravná opatření v technologickém postupu v zadaném případě nedodržení CCP (kritických kontrolních bodů) a CP (kontrolních bodů) a zaznamenat je do výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout nápravná opatření v případě nesplnění požadovaných technologických kritérií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání surovin, energií a pracovních sil v mlýnské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat chod dané linky v mlýně z hlediska spotřeby energie, vysvětlit možnosti snižování spotřeby nebo ztrát energie Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit hmotnostní bilanci surovin a výtěžnost jedlých výrobků – na daném příkladu v mlýnské výrobě Písemné ověření
c Vyhodnotit spotřebu práce u dané linky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace a personálních podkladů v mlýnské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit vedení provozních výkazů, spotřeby surovin, přídatných látek a obalů a evidenci výrobků Praktické předvedení
b Zajistit vedení evidence o provozu výrobních linek Praktické předvedení
c Zpracovat podklady pro odměňování pracovníků (včetně osobního hodnocení), provést další personální agendu (propustky, dovolenky), vedení přesčasů apod. Praktické předvedení
d Provést záznam CCP a CP provozované výrobní linky v mlýnské výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování sanitace a provozní hygieny v mlýnské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat sanitační postupy dané výroby, vést dokumentaci o sanitaci Ústní ověření
b Uvést hlavní zásady správné hygienické praxe pro danou výrobu Ústní ověření
c Uvést hlavní zásady správné výrobní praxe pro danou výrobu Ústní ověření
d Předvést sanitaci mlecí válcovací stolice Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad BOZP a PO v mlýnské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat dodržování BOZP a PO na daném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit nebezpečí požáru a výbuchu hořlavých prachů a preventivní opatření k jejich zamezení Ústní ověření
c Vyjmenovat požadavky na školení pracovníků o zásadách BOZP a PO, uvést možná bezpečnostní rizika obsluhy na výrobních linkách mlýnského provozu a četnost školení pracovníků; vysvětlit vedení evidence o provedeném školení pracovníků provozu Ústní ověření
d Uvést zásady používání ochranného pracovního oděvu a ochranných pracovních prostředků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Péče o hmotný investiční majetek na svěřeném úseku mlýnské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém plánování preventivní údržby strojů a zařízení mlýna a technických revizí vyhrazených technických zařízení Ústní ověření
b Popsat konstrukci a požadovanou běžnou údržbu na vybraném stroji, včetně způsobu čištění po údržbě Praktické předvedení a ústní ověření
c Pořídit záznam o provedené údržbě zadaného stroje Praktické předvedení
d Vyjmenovat zařízení na dané lince v mlýně, která podléhají pravidelným technickým revizím Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mistr-v-potravinarstvi-a-#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním požadavkem na uchazeče o tuto profesní kvalifikaci je střední vzdělání s maturitní zkouškou z oboru vzdělání zaměřeného na potravinářství nebo zemědělství.

Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení zkoušející sleduje dodržování hygienicko-sanitačních principů zajišťujících bezpečnost potravin, dodržování technologického postupu a dodržování zásad BOZP a PO.

Pro ověřování kompetence "Řízení výroby a provozu v mlýnské provozovně" kritéria b) je možné použít simulaci na počítači.

Pro ověřování kompetence "Sledování a regulace technologických procesů a parametrů surovin a výrobků v mlýnské výrobě" si připraví zkoušející bloková schémata výrobních linek a příklady záznamů z měřicích přístrojů, na nichž kritérium a) ověří.

Pro ověřování kompetence "Sledování a regulace technologických procesů a parametrů surovin a výrobků v mlýnské výrobě" si připraví zkoušející příklady modelových situací neshod zdravotní bezpečnosti a v technologických kritériích, pomocí nichž ověří kritéria e) a f).

Při ověřování kompetence "Dodržování zásad BOZP a PO v mlýnské výrobě" kritéria b) uchazeč vyjmenuje ochranné pomůcky a popíše způsob jejich použití.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Europasta SE

PENAM, a. s.

Svaz průmyslových mlýnů

SPŠ potravinářství a služeb, Pardubice