Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pracovník v myslivosti
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ručním nářadím, motorovou pilou, křovinořezem a traktorem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam použití a správně vybrat osobní ochranné pracovní pomůcky pro práci s ručním nářadím a motorovou pilou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit postupy a předvést práci s ručním nářadím podle zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit zásady BOZP při práci s motorovou pilou, křovinořezem a traktorem včetně přípojného zařízení Ústní ověření
d Předvést správné nesení a bezpečný postoj při práci a pohybu na pracovišti s motorovou pilou a křovinořezem Praktické předvedení
e Ukázat bezpečnostní prvky motorové pily a vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami a mazivy z pohledu BOZP a ochrany přírody Ústní ověření
g Popsat zásady první pomoci při úrazech, při požití jedovatých látek a úrazech elektrickým proudem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba motorové pily, křovinořezu a přípojného zařízení traktoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést denní údržbu motorové pily, křovinořezu a přípojného zařízení traktoru Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést zapojení přípojných zařízení k traktoru Praktické předvedení
c Předvést obsluhu motorové pily, křovinořezu a traktoru při práci s přípojným zařízením Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v problematice chovu spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést nároky na chov spárkaté zvěře Ústní ověření
b Vyjmenovat způsoby poznávání věku živé i ulovené spárkaté zvěře Ústní ověření
c Předvést poznávání věku spárkaté zvěře podle obrazového materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prevence chorob v chovech spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat a vyjmenovat příznaky běžných chorob v chovech spárkaté zvěře podle obrazového materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a vysvětlit preventivní opatření a léčení běžných chorob v chovech spárkaté zvěře Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Charakteristika ošetřování, skladování a preparace trofejí ulovené spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby ošetřování a skladování ulovené spárkaté zvěře Ústní ověření
b Vysvětlit postup práce při preparaci trofejí spárkaté zvěře Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění hygienických opatření v provozech chovů spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat požadavky na provozy chovů spárkaté zvěře, vysvětlit význam úklidu, asanace, dezinfekce Ústní ověření
b Předvést úklid, desinsekci, dezinfekci krmných zařízení a prostor pro skladování krmiv Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba mysliveckých zařízení v chovech spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy mysliveckých zařízení používaných v chovech spárkaté zvěře Ústní ověření
b Vysvětlit funkce a údržbu oborního oplocení v chovech spárkaté zvěře Ústní ověření
c Vysvětlit postup stavby a oprav jednotlivých druhů mysliveckých zařízení v chovech spárkaté zvěře Ústní ověření
d Zhodnotit stav mysliveckého zařízení a provést jeho drobnou opravu Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést úpravy ploch a porostů pro lov v chovech spárkaté zvěře a vysvětlit jejich význam Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poznávání krmiv a skladování krmiv, léčiv a dalších látek pro chov spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy krmiv: objemná, dužnatá, jadrná, minerální Ústní ověření
b Určit druhy jadrných krmiv Praktické předvedení
c Poznat znehodnocené krmivo podle obrazového materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady skladování krmiv, léčiv a látek potřebných k desinfekci, desinsekci a deratizaci skladů krmiv Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava krmiv a krmení spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam změny složení krmných dávek pro spárkatou zvěř pro jednotlivá roční období Ústní ověření
b Vysvětlit a předvést přípravu krmiv a vlastní krmení spárkaté zvěře Praktické předvedení a ústní ověření
c Převést krmivo na určené místo a předvést jeho založení do zásobníku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní evidence v chovech spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat sledování jednotlivých vstupů a výstupů v chovu: krmiva, elektrická energie, pohonné hmoty, odpady Ústní ověření
b Provést zápisy do evidence vstupů a výstupů týkající se chovu spárkaté zvěře (zvěřina, skladovaná krmiva) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v legislativě související s chovem spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit význam zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů pro chov spárkaté zvěře Ústní ověření
b Zdůvodnit význam zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů pro chov spárkaté zvěře Ústní ověření
c Popsat postupy při nakládání s odpady z chovu spárkaté zvěře Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-v-myslivosti#zdravotni-zpusobilost)

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je řidičský průkaz s řidičským oprávněním skupiny T.

U kompetence Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ručním nářadím, motorovou pilou, křovinořezem a traktorem se ručním nářadím rozumí sekera, ruční pila. Přípojným zařízením se rozumí pluh, brány, žací zařízení a valník.

 

U kompetence Orientace v problematice chovu spárkaté zvěře bude poznávání věku spárkaté zvěře podle obrazového materiálu ověřeno na základě 6 fotografií.

 

U kompetence Prevence chorob v chovech spárkaté zvěře bude poznávání příznaků běžných chorob v chovech spárkaté zvěře podle obrazového materiálu ověřeno na základě 3 fotografií.

 

U kompetence Údržba mysliveckých zařízení v chovech spárkaté zvěře se v kritériu d) drobnou opravou mysliveckého zařízení rozumí oprava zlomené příčky posedu a v kritériu e) se úpravou ploch a porostů rozumí úpravy pomocí traktoru s přípojným zařízením, tj. válcem, pluhem, branami a nebo
žacím zařízením, pomocí křovinořezu a motorové pily. Pojmem porost se rozumí porosty plodinové, travní a porosty křovin a dřevin. Typ prací stanoví zkoušející, dle vegetačního období v termínu konání zkoušky tak, aby každé zadání obsahovalo praktické předvedení obsluhy traktoru s přípojným zařízením, křovinořezu a motorové pily. Zadání úkolu vychází z následujících pracovních operací: sečení trvalých travních porostů, mechanizované obracení sena, vysekávání nedopasků, sklízení polních a lučních plodin, příprava půdy k založení trvalého travního porostu, mechanizovaná úprava založeného trvalého travního porostu, odstranění náletových dřevin, příprava kulatiny na tvorbu oplocení výběhu, úprava a odstranění plevelných rostlin v okolí výběhu.

 

U kompetence Poznávání krmiv a skladování krmiv, léčiv a dalších látek pro chov spárkaté zvěře budou k dispozici vzorky krmiv: pšenice, kukuřice, oves, ječmen, hrách a poznávání znehodnoceného krmiva podle demonstračních fotografií bude ověřeno na základě 3 fotografií.

 

U kompetence Příprava krmiv a krmení spárkaté zvěře v kritériu c) bude při převážení krmiva použit traktor s vhodným přípojným zařízením.

 

U kompetence Vedení provozní evidence v chovech spárkaté zvěře bude k dispozici záznamový arch evidence vstupů a výstupů v chovu spárkaté zvěře.

 

Zkoušku je nutné absolvovat v provozu chovu spárkaté zvěře, ve kterém je možné dobře ověřit znalost a dovednost příslušných kompetencí.

Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování pohody zvířat (welfare). Uchazečům jsou zadávány komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Lesy České republiky, s. p.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem