Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pracovník v myslivosti
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ručním nářadím, motorovou pilou, křovinořezem a traktorem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam použití a správně vybrat osobní ochranné pracovní pomůcky pro práci s ručním nářadím a motorovou pilou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit postupy a předvést práci s ručním nářadím podle zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit zásady BOZP při práci s motorovou pilou, křovinořezem a traktorem včetně přípojného zařízení Ústní ověření
d Předvést správné nesení a bezpečný postoj při práci a pohybu na pracovišti s motorovou pilou a křovinořezem Praktické předvedení
e Ukázat bezpečnostní prvky motorové pily a vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami a mazivy z pohledu BOZP a ochrany přírody Ústní ověření
g Popsat zásady první pomoci při úrazech, při požití jedovatých látek a úrazech elektrickým proudem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba motorové pily, křovinořezu a přípojného zařízení traktoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést denní údržbu motorové pily, křovinořezu a přípojného zařízení traktoru Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést zapojení přípojných zařízení k traktoru Praktické předvedení
c Předvést obsluhu motorové pily, křovinořezu a traktoru při práci s přípojným zařízením Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v problematice chovu spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést nároky na chov spárkaté zvěře Ústní ověření
b Vyjmenovat způsoby poznávání věku živé i ulovené spárkaté zvěře Ústní ověření
c Předvést poznávání věku spárkaté zvěře podle obrazového materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prevence chorob v chovech spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat a vyjmenovat příznaky běžných chorob v chovech spárkaté zvěře podle obrazového materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a vysvětlit preventivní opatření a léčení běžných chorob v chovech spárkaté zvěře Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Charakteristika ošetřování, skladování a preparace trofejí ulovené spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby ošetřování a skladování ulovené spárkaté zvěře Ústní ověření
b Vysvětlit postup práce při preparaci trofejí spárkaté zvěře Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění hygienických opatření v provozech chovů spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat požadavky na provozy chovů spárkaté zvěře, vysvětlit význam úklidu, asanace, dezinfekce Ústní ověření
b Předvést úklid, desinsekci, dezinfekci krmných zařízení a prostor pro skladování krmiv Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba mysliveckých zařízení v chovech spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy mysliveckých zařízení používaných v chovech spárkaté zvěře Ústní ověření
b Vysvětlit funkce a údržbu oborního oplocení v chovech spárkaté zvěře Ústní ověření
c Vysvětlit postup stavby a oprav jednotlivých druhů mysliveckých zařízení v chovech spárkaté zvěře Ústní ověření
d Zhodnotit stav mysliveckého zařízení a provést jeho drobnou opravu Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést úpravy ploch a porostů pro lov v chovech spárkaté zvěře a vysvětlit jejich význam Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poznávání krmiv a skladování krmiv, léčiv a dalších látek pro chov spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy krmiv: objemná, dužnatá, jadrná, minerální Ústní ověření
b Určit druhy jadrných krmiv Praktické předvedení
c Poznat znehodnocené krmivo podle obrazového materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady skladování krmiv, léčiv a látek potřebných k desinfekci, desinsekci a deratizaci skladů krmiv Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava krmiv a krmení spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam změny složení krmných dávek pro spárkatou zvěř pro jednotlivá roční období Ústní ověření
b Vysvětlit a předvést přípravu krmiv a vlastní krmení spárkaté zvěře Praktické předvedení a ústní ověření
c Převést krmivo na určené místo a předvést jeho založení do zásobníku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní evidence v chovech spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat sledování jednotlivých vstupů a výstupů v chovu: krmiva, elektrická energie, pohonné hmoty, odpady Ústní ověření
b Provést zápisy do evidence vstupů a výstupů týkající se chovu spárkaté zvěře (zvěřina, skladovaná krmiva) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v legislativě související s chovem spárkaté zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit význam zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů pro chov spárkaté zvěře Ústní ověření
b Zdůvodnit význam zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů pro chov spárkaté zvěře Ústní ověření
c Popsat postupy při nakládání s odpady z chovu spárkaté zvěře Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-v-myslivosti#zdravotni-zpusobilost)

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je řidičský průkaz s řidičským oprávněním skupiny T.

U kompetence Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ručním nářadím, motorovou pilou, křovinořezem a traktorem se ručním nářadím rozumí sekera, ruční pila. Přípojným zařízením se rozumí pluh, brány, žací zařízení a valník.

 

U kompetence Orientace v problematice chovu spárkaté zvěře bude poznávání věku spárkaté zvěře podle obrazového materiálu ověřeno na základě 6 fotografií.

 

U kompetence Prevence chorob v chovech spárkaté zvěře bude poznávání příznaků běžných chorob v chovech spárkaté zvěře podle obrazového materiálu ověřeno na základě 3 fotografií.

 

U kompetence Údržba mysliveckých zařízení v chovech spárkaté zvěře se v kritériu d) drobnou opravou mysliveckého zařízení rozumí oprava zlomené příčky posedu a v kritériu e) se úpravou ploch a porostů rozumí úpravy pomocí traktoru s přípojným zařízením, tj. válcem, pluhem, branami a nebo
žacím zařízením, pomocí křovinořezu a motorové pily. Pojmem porost se rozumí porosty plodinové, travní a porosty křovin a dřevin. Typ prací stanoví zkoušející, dle vegetačního období v termínu konání zkoušky tak, aby každé zadání obsahovalo praktické předvedení obsluhy traktoru s přípojným zařízením, křovinořezu a motorové pily. Zadání úkolu vychází z následujících pracovních operací: sečení trvalých travních porostů, mechanizované obracení sena, vysekávání nedopasků, sklízení polních a lučních plodin, příprava půdy k založení trvalého travního porostu, mechanizovaná úprava založeného trvalého travního porostu, odstranění náletových dřevin, příprava kulatiny na tvorbu oplocení výběhu, úprava a odstranění plevelných rostlin v okolí výběhu.

 

U kompetence Poznávání krmiv a skladování krmiv, léčiv a dalších látek pro chov spárkaté zvěře budou k dispozici vzorky krmiv: pšenice, kukuřice, oves, ječmen, hrách a poznávání znehodnoceného krmiva podle demonstračních fotografií bude ověřeno na základě 3 fotografií.

 

U kompetence Příprava krmiv a krmení spárkaté zvěře v kritériu c) bude při převážení krmiva použit traktor s vhodným přípojným zařízením.

 

U kompetence Vedení provozní evidence v chovech spárkaté zvěře bude k dispozici záznamový arch evidence vstupů a výstupů v chovu spárkaté zvěře.

 

Zkoušku je nutné absolvovat v provozu chovu spárkaté zvěře, ve kterém je možné dobře ověřit znalost a dovednost příslušných kompetencí.

Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování pohody zvířat (welfare). Uchazečům jsou zadávány komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na lesnictví, vyšší odborná myslivecká zkouška a řidičské oprávnění skupiny T a alespoň 5 let odborné praxe v chovu spárkaté zvěře nebo ve funkci učitele odborného výcviku v lesnickém oboru.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na lesnictví, vyšší odborná myslivecká zkouška a řidičské oprávnění skupiny T a alespoň 5 let odborné praxe v chovu spárkaté zvěře nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v lesnickém oboru.

 3. Vyšší odborné vzdělání lesnické, vyšší odborná myslivecká zkouška a řidičské oprávnění skupiny T a alespoň 5 let odborné praxe v chovu spárkaté zvěře nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v lesnickém oboru.

 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na lesnictví, vyšší odborná myslivecká zkouška a řidičské oprávnění skupiny T a alespoň 5 let odborné praxe v chovu spárkaté zvěře nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v lesnickém oboru.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Motorová pila, křovinořez, sekera, ruční pila

 • Traktor včetně přípojného nářadí, pluh, brány, žací zařízení, valník

 • Zařízení umožňující denní údržbu motorové pily, křovinořezu a traktoru, včetně přípojného zařízení

 • Osobní ochranné pomůcky pro práci s ručním nářadím a motorovu pilou

 • Pohonné hmoty, maziva

 • Oborní chov o výměře minimálně 50 ha, prostory pro skladování krmiv

 • Skladovací zařízení pro přechovávání ulovené zvěře

 • Postavená myslivecká zařízení

 • Krmiva - pšenice, kukuřice, oves, hrách, prostředky na úklid, desinfekci a desinsekci krmných zařízení, napáječek a skladovacích prostorů

 • Kladívko, náhradní příčka a hřebíky odpovídající použité příčce

 • 6 fotografií k poznávání věku spárkaté zvěře, 3 fotografie běžných chorob v chovech spárkaté zvěře, 3 demonstrační fotografie znehodnoceného krmiva pro každého z uchazečů

 • Zkušební místnost

 • Podklady pro vedení provozní evidence

 • Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Lesy České republiky, s. p.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem