Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Komplexní zpracování těžebních zbytků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit lesnicky důležité dřeviny podle habitu, letorostů a asimilačních orgánů, popsat a rozlišit dřevo hlavních dřevin podle makroskopických znaků, pracovat s určovacími klíči Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby a technologie zpracování těžebních zbytků Ústní ověření
c Charakterizovat stroje používané na výrobu štěpky z pohledu jejich konstrukce, výkonu, hmotnosti a použití, popsat jejich části Ústní ověření
d Popsat jednotlivé sortimenty lesní štěpky, jejich kvalitativní parametry a možnosti využití, určit vzorek štěpky Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat výrobní postupy při výrobě lesní štěpky Ústní ověření
f Popsat způsoby vyvážení těžebních zbytků z lesního porostu na místo štěpkování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Materiálně technické zabezpečení provozu strojů využívaných při výrobě lesní štěpky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejčastější poruchy štěpkovacích strojů při jejich provozu, vyjmenovat běžně používané náhradní díly a popsat způsoby jejich zajištění Ústní ověření
b Popsat způsoby skladování spotřebního materiálu využívaného při provozu štěpkovacích strojů Ústní ověření
c Navrhnout optimální postup v distribuci pohonných hmot Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení výrobních postupů výroby lesní štěpky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit používání jednotek prostorového rozdělení lesa, prakticky se orientovat v lesnických mapách Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat parametry pracovišť pro nasazení štěpkovacích strojů diferencovaně podle výkonů strojů, jejich dostupnosti a terénních podmínek Ústní ověření
c Navrhnout na konkrétním pracovišti technologický postup výroby lesní štěpky podle přírodních podmínek, při dodržení zásad ochrany lesa a BOZP, klasifikovat terénní poměry a lesní dopravní síť Praktické předvedení a ústní ověření
d Zadat pracovní činnosti obsluze štěpkovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést detekci kvalitativních parametrů vyrobené lesní štěpky na konkrétním pracovišti Praktické předvedení
f Předvést kontrolu dodržování kvality práce a parametrů vyráběných sortimentů štěpky a měření objemu vyrobené štěpky Praktické předvedení
g Předat a převzít pracoviště před zahájením a po ukončení štěpkování a odvozu štěpky a popsat preventivní činnost proti poškození lesních porostů a lesní dopravní sítě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení plánu výroby a odbytu štěpky s ohledem na zajištění efektivity výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zdroje a způsob získávání těžebních zbytků Ústní ověření
b Předvést komplexní kalkulaci cenové nabídky na těžební zbytky Praktické předvedení
c Vytvořit na základě kalkulace návrh smlouvy na nákup těžebních zbytků Praktické předvedení
d Popsat náležitosti plánu výroby lesní štěpky s ohledem na terénní dostupnost místa štěpkování a odvozu lesní štěpky, na ohrožení těžebních zbytků hmyzími škůdci a omezeními vyplývajícími z důvodů ochrany životního prostředí Ústní ověření
e Vypracovat plán na zpracování těžebních zbytků a výroby štěpky s ohledem na efektivitu přesunů a výroby na zadaném lesnickém úseku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování skladování vyrobené lesní štěpky a dodávky lesní štěpky k odběrateli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat technologie nakládky a odvozu vyrobené lesní štěpky Ústní ověření
b Popsat způsob krátkodobého a dlouhodobého skladování vyrobené lesní štěpky Ústní ověření
c Popsat způsob zjišťování množství a výhřevnosti lesní štěpky Ústní ověření
d Navrhnout optimální způsob zajištění efektivních dodávek lesní štěpky k odběrateli Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob zajištění protipožární ochrany skladovacích prostor lesní štěpky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad BOZP při provozu štěpkovacích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence v lesním hospodářství, vysvětlit důležitost dodržení pracovních a technologických postupů pro správný a bezpečný průběh činností štěpkovacích strojů, uvést zákonem zakázané činnosti v lese Ústní ověření
b Popsat problematiku provozu strojů, vlastnosti a použití běžných provozních materiálů jako jsou paliva, maziva a ostatní provozní materiály s ohledem na zásady hygieny, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí při jejich používání, uvést příklady bezpečnostních rizik, a nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci Ústní ověření
c Identifikovat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a navrhnout způsob odstranění závad a možných rizik, uvést povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit postup při zajištění základních životních funkcí při náhlém onemocnění nebo úrazu a popsat první pomoc Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence související s výrobou a distribucí lesní štěpky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat evidenci vedenou při provozu štěpkovacích strojů Ústní ověření
b Vypracovat podklad pro fakturaci za provedené štěpkování Praktické předvedení
c Vypracovat mzdový podklad pro pracovníky za provedenou činnost Praktické předvedení
d Zpracovat evidenci výroby, dopravy, skladových zásob a prodeje vyrobené lesní štěpky Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyplnit dodací list Praktické předvedení
f Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s provozem štěpkovacích strojů z oblasti BOZP a PO, docházku pracovníků, čerpání pracovních prostředků a pohonných hmot Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Uchazeč je povinen být vybaven předepsanými osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP) podle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen se strojním vybavením, jehož prostřednictvím bude zkoušku vykonávat.

Zkouška je zaměřena na ověření řídicích a organizačních schopností nezbytných pro zajišťování provozu štěpkovacích strojů.

Pro účely měření, posouzení skupiny a kvality štěpky se použijí "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR" v aktuálním znění.

 

Lesnickým úsekem pro účely zkoušky se rozumí soubor lesních porostů o rozloze do 500 ha.

 

U kompetence „Komplexní zpracování těžebních zbytků (c14.A.6033)" v kritériu a) uchazeč určí lesnicky důležité dřeviny. Jedná se o následující:

Jehličnaté: smrk, jedle douglaska, borovice, vejmutovka, modřín.

Listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, akát, bříza, jeřáb, ořešák, třešeň, jabloň, hrušeň, lípa, olše, topol, vrba, jírovec.

 

U kompetence „Stanovení výrobních postupů výroby lesní štěpky (c14.D.1009)" v kritériu d) uchazeč zadá pracovní činnosti obsluze štěpkovacího stroje stanovením kvalitativních parametrů štěpky a její ukládání s důrazem na ochranu lesa a BOZP.

 

U kompetence „Stanovení plánu výroby a odbytu štěpky s ohledem na zajištění efektivity výroby (c14.D.1013)" v kritériu b) uchazeč předvede kalkulaci cenové nabídky s ohledem na náklady na vyklizení porostů, štěpkování, skladování těžebních zbytků i štěpky, expedici a dopravu štěpky v návaznosti na cenu štěpky u odběratele.

 

U kompetence „ Zajišťování skladování vyrobené lesní štěpky a dodávky lesní štěpky k odběrateli (c14.D.1014)" v kritériu d) uchazeč navrhne zajištění dodávek od nakládky přes expedici a odvoz až po skladování štěpky.

 

Zkouška je tvořena ze dvou hlavních částí. Praktická část se uskuteční na pracovišti, kde probíhá štěpkování. Teoretická část proběhne ve zkušební místnosti.

Modelový výpočet efektivity dodávek lesní štěpky k odběrateli proběhne za využití těžebního plánu konkrétní oblasti s uvedením místa vzdálenosti odběratele od místa těžby. Těžební plán je stanoven na 5 tis m3 těžeb dříví za rok.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem