Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení a použití technických podkladů v oblasti opravárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technických podkladech pro zhotovování strojních součástí Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat stanovené údaje z katalogů, dílenských příruček, strojírenských tabulek apod. Praktické předvedení a ústní ověření
c Získat potřebné technické informace s využitím informačních a komunikačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést zadaný úkol na technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod v oblasti opravárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat k zadanému úkolu technologický postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout ke zvolenému postupu potřebné prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Základní diagnostika poruch těžební techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit technický stav určené těžební techniky Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat závady určené těžební techniky Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout postupy oprav Praktické předvedení
d Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika poruch těžební techniky s využitím počítačové diagnostiky a stanovení způsobu opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit technický stav určené těžební techniky pomocí měřidel a diagnostických prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat závady, zkontrolovat a nastavit předepsané parametry Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat a vyhodnotit výsledky diagnostických měření Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž a montáž včetně seřizování těžební techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady jednotlivých způsobů demontáže a montáže částí těžební techniky Ústní ověření
b Provést určené běžné demontážní a montážní práce při opravách těžební techniky Praktické předvedení
c Dodržet zásady BOZP pro provádění demontážních a montážních prací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit opotřebení a funkční způsobilost určené součásti motorové pily Praktické předvedení a ústní ověření
b Doporučit konkrétní opatření pro další provoz součásti a nezbytnou dobu k preventivní opravě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění údržbářských a opravárenských prací na těžební technice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém údržby a oprav motorové pily a UKT, SLKT (speciálních lesních kolových traktorů), lesní lanovky - údržbu denní, týdenní, čtvrtletní Ústní ověření
b Provést údržbu uvedené těžební techniky nebo její části (motorové pily, UKT, SLKT, lesní lanovky) Praktické předvedení
c Určit příčinu konkrétní poruchy a navrhnout opatření k jejímu odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP pro údržbu a opravárenské práce těžební techniky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění základních renovačních metod při obnově součástí těžební techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou renovační metodu pro obnovu zadané součástí (opotřebovaného lana lesní lanovky nebo poškozeného táhla závěsných vozíků nebo kleštin pro uchycení kmenu nebo kladky) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést zvolenou renovační metodu pro obnovu zadané součásti (navařování, tváření apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP pro provádění renovačních metod Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stanovené operace (řezání, vrtání, ohýbání, soustružení, frézování, broušení) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP pro obrábění a zpracování kovových technických materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola funkčnosti, údržba a oprava elektrických, hydraulických nebo pneumatických součástí těžební techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém údržby elektrických, hydraulických nebo pneumatických součástí těžební techniky a údržbu provést Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit příčinu konkrétní poruchy Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout postup odstranění konkrétní poruchy Praktické předvedení
d Dodržet zásady BOZP při údržbě a opravě elektrických, hydraulických nebo pneumatických součástí těžební techniky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odzkoušení a předvedení funkčnosti opraveného těžebního stroje a těžební techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu provedené opravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Odzkoušet funkčnost opravené těžební techniky Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení odborné komunikace s výrobcem a autorizovaným servisem lesnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést profesionální komunikaci s výrobcem nebo autorizovaným servisem Praktické předvedení
b Použít odbornou terminologii Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním následkům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit určené opravárenské pracoviště nebo provoz z hlediska jeho vlivu na životní prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zabránění negativním vlivům Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč před zahájením zkoušky předloží autorizované osobě certifikáty stanovené v kartě typové pozice v Národní soustavě povolání jako nutné, tj.:

Svařování kovů (svářečský průkaz) – základní zkouška – odborná způsobilost podle ČSN 05 07 05

Řízení traktorů – řidičský průkaz sk. T

Průkaz k obsluze motorové pily a křovinořezu

Jeřábnický průkaz skupiny F

Bez předložení výše uvedených platných certifikátů není uchazeč ke zkoušce připuštěn.

U kompetence "Základní diagnostika poruch těžební techniky" v kritériích a) až d) bude autorizovaná osoba vybírat z následujích druhů techniky: motorová pila, UKT (univerzální kolový traktor), SLKT (speciální lesní kolový traktor), lesní lanovka.

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno do navazujících činností, které povedou k ucelenému opravárenskému úkonu. Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zvládaných operací. Je nutné posuzovat dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle podmínek pracoviště.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.

SOŠ Nové Město na Moravě