Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik environmentální geochemik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v legislativních požadavcích v oblasti environmentální geochemie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat ve veřejně přístupné databázi legislativní a metodické požadavky pro průzkum kontaminovaného území znečišťujícími látkami Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat ve veřejně přístupné databázi legislativní a metodické požadavky pro provádění analýzy rizik kontaminovaného území znečišťujícími látkami Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat ve veřejně přístupné databázi legislativní a metodické požadavky na vypracování studie proveditelnosti v rámci procesu nápravy závadného stavu kontaminovaných území znečišťujícími látkami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění průzkumu znečištění horninového prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout možný způsob rešerše dat o pravděpodobném znečištění horninového prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout program vzorkování vč. zabezpečení a kontroly kvality vzorkování na základě zadaných údajů o pravděpodobném znečištění horninového prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést odběr zadaného vzorku na základě zadaného plánu vzorkování horninového prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést terénní měření zadaných fyzikálních veličin na základě zadaného plánu vzorkování horninového prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
e Použít osobní ochranné pracovní prostředky na základě stanovených rizik v oblasti BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhodnocení koncentrací znečišťujících látek v horninovém prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit úroveň znečištění v souladu s legislativními požadavky na základě zadaných koncentrací znečišťujících látek v horninovém prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat legislativní postup při překročení hodnot indikátorů nebo právních požadavků znečištění horninového prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posouzení vlivu znečišťujících látek v horninovém prostředí na životní prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní geologické faktory, které určují rychlost a směr šíření znečištění v horninovém prostředí Ústní ověření
b Vytipovat ze zadané dokumentace prioritní kontaminanty Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat k zadaným prioritním kontaminantům základní toxikologické vlastnosti vč. uvedení použitého zdroje informací Praktické předvedení
d Vyhledat k zadaným prioritním kontaminantům jejich vliv na ekosystémy vč. uvedení použitého zdroje informací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navržení nápravných opatření k odstranění závadného stavu horninového prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní sanační techniky a technologie nesaturované zóny Ústní ověření
b Popsat základní sanační techniky a technologie saturované zóny Ústní ověření
c Vyhodnotit výsledky postsanačního monitoringu ve vztahu k cílovým parametrům nápravných opatření na základě zadané dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést obecné požadavky na BOZP, bezpečné postupy a použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) Ústní ověření
b Uvést a popsat rizika, která se vyskytují při odběru vzorků Ústní ověření
c Navrhnout opatření k eliminaci rizik na základě jejich identifikace Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob bezpečné práce při odběru vzorků z jednotlivých matric Ústní ověření
e Popsat používání OOPP při odběru vzorků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Ověřování představuje komplex činností zahrnujících orientaci v dokumentech potřebných pro oblast geochemických prací a interpretaci údajů v nich uvedených, sledování a posuzování hodnot a parametrů znečištěného území. Zkouška bude probíhat v učebně a na lokalitě s přístupem k vzorkování podzemní vody a horninového prostředí. Uchazeč během zkoušky musí mít přístup k veřejně dostupným právním předpisům a normám.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Ústní ověření“ uchazeč může využít dobu přípravy na zkoušku k písemné přípravě pro ústní vyjádření.

 

U odborné kompetence Provádění průzkumu znečištění horninového prostředí, kritérium hodnocení b) autorizovaná osoba zadá údaje, u kritéria hodnocení c) autorizovaná osoba zadá vzorek a plán vzorkování a u kritéria hodnocení d) autorizovaná osoba zadá fyzikální veličiny a plán vzorkování, na jejichž základě uchazeč splní daná kritéria hodnocení. U odborné kompetence Vyhodnocení koncentrací znečišťujících látek v horninovém prostředí, kritérium a) autorizovaná osoba zadá koncentrace, na základě kterých uchazeč splní dané kritérium. U odborné kompetence Posouzení vlivu znečišťujících látek v horninovém prostředí na životní prostředí, kritérium hodnocení b) autorizovaní osoba zadá dokumentaci a u kritérií hodnocení c) a d) autorizovaná osoba zadá prioritní kontaminanty, na jejichž základě uchazeč splní daná kritéria hodnocení. U odborné kompetence Navržení nápravných opatření k odstranění závadného stavu horninového prostředí, kritérium hodnocení c) autorizovaná osoba zadá dokumentaci, na základě které uchazeč splní dané kritérium.

 

Při hodnocení uchazeče je rovněž posuzováno dodržování ekologických principů, bezpečné provádění všech pracovních úkonů a k dodržování zásad bezpečnosti práce a časové zvládání všech úkonů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Synthesia, a. s., Pardubice

GeoEko s. r. o., Pardubice

Střední průmyslová škola chemická Pardubice