Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Památkář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve specifikách jednotlivých stavebních slohů včetně typologie a dispozičního řešení historických staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat stavební sloh, typologii a dispoziční řešení na základě předložené fotografické dokumentace Praktické předvedení
b Identifikovat stavební sloh, typologii a dispoziční řešení na základě předložené plánové dokumentace Praktické předvedení
c Popsat charakteristické znaky vylosovaného stavebního slohu včetně typologie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v historických stavebních konstrukcích, technologiích a materiálech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat historické stavební konstrukce na základě předložené plánové dokumentace a jejich časové zařazení Praktické předvedení
b Identifikovat historické stavební konstrukce na základě předložené fotografické dokumentace a jejich časové zařazení Praktické předvedení
c Identifikovat materiály na základě ukázaného vzorku včetně slovního popisu technologie zpracování a použití včetně časového zařazení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v právních předpisech a metodikách platných pro oblast stavebně historických průzkumů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat typy památkové ochrany dle právních předpisů Ústní ověření
b Popsat práva a povinnosti vlastníků a státních orgánů při péči o kulturní památky Ústní ověření
c Vyjmenovat metody průzkumů dle platných metodik pro oblast stavebně historických průzkumů a jednu stručně charakterizovat Ústní ověření
d Vyjmenovat způsoby a formy péče, ochrany a obnovy konstrukcí a materiálů dle platných metodik a jednu stručně shrnout Ústní ověření
e Popsat základní obsah metodiky standardního stavebně historického průzkumu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Analýza dostupných podkladů před započetím stavebně historického průzkumu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní typy zdrojů vhodných pro získání podkladů k stavebně historickému průzkumu včetně možností jejich získání Ústní ověření
b Kriticky zhodnotit předloženou dokumentaci z hlediska její interpretace v rámci stavebně historického průzkumu Praktické předvedení
c Vyjmenovat potřebné podklady a průzkumy nutné pro vyhotovení stavebně historického průzkumu modelového příkladu určeného komisí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Práce s dokumentací nemovitostí dle platných metodik stavebně historických průzkumů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné dokumentační metody dle platných metodik stavebně historických průzkumů na základě předložených podkladů Ústní ověření
b Prakticky ukázat zvolenou dokumentační metodu na určeném objektu Praktické předvedení
c Popsat konstrukční řešení objektu dle předložené plánové dokumentace Praktické předvedení
d Lokalizovat fotografickou dokumentaci objektu na předložené plánové dokumentaci Praktické předvedení
e Popsat konstrukční řešení určeného stavebního prvku a jeho možné poruchy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovení míst odběru stavebních vzorků pro specializované expertízy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodnou metodu specializovaného průzkumu na určené konstrukci v exteriéru Praktické předvedení
b Určit a zdůvodnit vhodné místo pro odběr vzorků pro určenou specializovanou expertízu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Provádění šetrných sond v rámci destruktivního stavebně historického průzkumu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Separovat jednotlivé vrstvy materiálů na předloženém vzorku omítky Praktické předvedení
b Separovat jednotlivé vrstvy materiálů na předloženém vzorku dřeva Praktické předvedení
c Popsat postup šetrného provedení sondy a limitů jejího provedení na určené konstrukci v exteriéru Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení dokladu o dosaženém vzdělání. Uchazeč musí mít minimálně vysokoškolské vzdělání v oboru stavitelství, architektury, památkové péče, historie nebo dějin umění. Ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doručí uchazeč autorizované osobě nejpozději před zahájením zkoušky.

 

Během zkoušky je rovněž prověřována uchazečova schopnost správně a přesně používat terminologii památkové péče.

 

Zkouška se provádí v první části ve zkušební místnosti a ve druhé části v exteriéru na komisí určeném objektu. Druhá část in situ začíná od odborné způsobilosti: Práce s dokumentací nemovitostí dle platných metodik stavebně historických průzkumů, kritéria hodnocení písmene b).

 

Pokyny k ověřování a hodnocení jednotlivých odborných dovedností, resp. kritérií hodnocení:

 

ORIENTACE VE SPECIFIKÁCH JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SLOHŮ VČETNĚ TYPOLOGIE A DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ HISTORICKÝCH STAVEB

 • Uchazeč prokazuje schopnost identifikace následujících stavebních slohů: románský, gotický, renesanční, barokní, klasicistní, pseudoslohy a secesní.
 • a) Autorizovaná osoba předloží uchazeči současnou fotografickou dokumentaci jedné kulturní nemovité památky postavené ve stavebním slohu určeném pro tuto odbornou dovednost. Fotografická dokumentace je předložena v rozsahu tří fotografií interiéru a 3 fotografií exteriéru. Barevné fotografie jsou o velikosti alespoň 10 x 15 cm (lze nahradit digitálními fotografiemi na PC).
 • b) Autorizovaná osoba předloží uchazeči plánovou dokumentaci jedné kulturní nemovité památky postavené ve stavebním slohu určeném pro tuto odbornou dovednost. Plánová dokumentace je předložena v rozsahu jeden pohled zepředu, jeden půdorys, jeden řez objektem, který je vyznačen v předloženém půdorysu. Autorizující osoba musí předložit plánovou dokumentaci jiné kulturní nemovité památky, než pro která byla využita v rámci kritéria hodnocení: Identifikovat stavební sloh, typologii a dispoziční řešení na základě předložené fotografické dokumentace.
 • c) Uchazeč si vylosuje jeden ze stavebních slohů určených pro tuto odbornou dovednost.

 

ORIENTACE V HISTORICKÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH, TECHNOLOGIÍCH A MATERIÁLECH

 • a) Autorizovaná osoba předloží uchazeči plánovou dokumentaci jedné kulturní nemovité památky v rozsahu: jeden půdorys a jeden řez objektu vyznačen na půdorysu objektu. Plánová dokumentace nesmí zachycovat stejnou kulturní nemovitou památku, která byla užita v rámci odborné kompetence: Orientace ve specifikách jednotlivých stavebních slohů včetně typologie a dispozičního řešení historických staveb.
 • b) Autorizovaná osoba předloží uchazeči fotografickou dokumentaci stavební konstrukce v rozsahu: jeden celkový náhled a jeden detail. Z fotografické dokumentace musí být zřejmé použité konstrukční řešení. Barevné fotografie jsou o velikosti alespoň 10 x 15 cm (lze nahradit digitálními fotografiemi na PC).
 • c) Autorizovaná osoba ukáže uchazeči vzorek stavební konstrukce z památkového objektu. Lze realizovat přímo na památkovém objektu.

 

ORIENTACE V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH A METODIKÁCH PLATNÝCH PRO OBLAST STAVEBNĚ HISTORICKÝCH PRŮZKUMŮ

 • c) Autorizovaná osoba určí uchazeči jednu metodu stavebně-historických průzkumů, kterou následně uchazeč charakterizuje.
 • d) Autorizovaná osoba určí uchazeči jeden způsob nebo formu péče ochrany a obnovy konstrukcí a materiálů, který uchazeč objasní.
 • e) Uchazeč popíše autorizované osobě základní obsah a zaměření jednotlivých částí platné metodiky standardního stavebně-historického průzkumu.

 

ANALÝZA DOSTUPNÝCH PODKLADŮ PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU

 • a) Uchazeč vyjmenuje základní typy textové, obrazové a plánové dokumentace včetně možností, kde mohou být tyto podklady zpravidla získány.
 • b) Autorizovaná osoba předloží uchazeči jeden soubor historické textové nebo plánové dokumentace stavby. Uchazeč provede kritické zhodnocení tohoto pramene z hlediska zpracování stavebně-historického průzkumu.
 • c) Autorizovaná osoba předloží uchazeči zaměření současného stavu skutečného objektu.

 

PRÁCE S DOKUMENTACÍ NEMOVITOSTÍ DLE PLATNÝCH METODIK STAVEBNĚ HISTORICKÝCH PRŮZKUMŮ

 • a) Autorizovaná osoba předloží uchazeči podklady objektu v rozsahu dvě fotografie exteriéru a nákres celkové situace objektu. Barevné fotografie jsou o velikosti alespoň 10 x 15 cm (lze nahradit digitálními fotografiemi na PC).
 • b) Autorizovaná osoba určí uchazeči jednu z dokumentačních metod dle platných metodik stavebně historických průzkumů.
 • c) Autorizovaná osoba předloží uchazeči plánovou dokumentaci památkového objektu v rozsahu: půdorys všech podlaží, jeden řez vyznačený na půdorysu a jeden pohled zepředu.
 • d) Autorizovaná osoba předloží uchazeči tři fotografie interiéru, tři fotografie exteriéru a plánovou dokumentaci v rozsahu: jeden půdorys, jeden řez vyznačený na půdorysu a jeden pohled zepředu. Uchazeč řádně dle platné metodiky stavebně-historického průzkumu ukáže místa pro zanesení značky vyznačující pohled fotografické dokumentace. Barevné fotografie jsou o velikosti alespoň 10 cm x 15 cm (lze nahradit digitálními fotografiemi na PC).
 • e) Autorizovaná osoba určí uchazeči stavební prvek na jedné předložené fotografii. Uchazeč popíše konstrukční řešení daného prvku a jeho možné poruchy.

 

STANOVENÍ MÍST ODBĚRU STAVEBNÍCH VZORKŮ PRO SPECIALIZOVANÉ EXPERTÍZY

 • a) Autorizovaná osoba určí uchazeči stavební konstrukci. Uchazeč určí vhodnou metodu specializovaného průzkumu vzhledem ke stavu a charakteru stavební konstrukce.
 • b) Autorizovaná osoba určí uchazeči specializovanou expertízu a objekt, na kterém má být použita. Uchazeč určí a zdůvodní vhodné místo pro odběr vzorků.

 

PROVÁDĚNÍ ŠETRNÝCH SOND V RÁMCI DESTRUKTIVNÍHO STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU

 • a) Autorizovaná osoba předloží uchazeči na vhodném podkladu vzorek nejméně tří vrstev omítek s malbami či nátěry. Uchazeč postupně separuje jednotlivé vrstvy materiálů.
 • b) Autorizovaná osoba předloží uchazeči na vhodném dřevěném podkladu vzorek nejméně tří vrstev nátěrů či maleb. Uchazeč postupně separuje jednotlivé vrstvy nátěrů.
 • c) Autorizovaná osoba určí uchazeči stavební konstrukci vhodnou k provedení šetrné sondy.

 

Uchazeč během zkoušky může používat vlastní nářadí pro výkon praktické zkoušky.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní památkový ústav

Ing. arch. Ladislav Svoboda, OSVČ

Ostravská univerzita

Nadace Kutná hora - památka UNESCO