Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Technik památkové obnovy
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozsah stavební dokumentace pro provádění stavby dle platných právních předpisů Ústní ověření
b Orientovat půdorys objektu a označit místa dvou předložených řezů Praktické předvedení
c Popsat návaznost půdorysných plánů jednotlivých podlaží včetně případných mezipater Praktické předvedení
d Popsat konstrukční řešení objektu na základě předložené soudobé plánové dokumentace Ústní ověření
e Popsat objekt včetně konstrukčního řešení na základě předložené historické plánové dokumentace Ústní ověření
f Určit a odůvodnit souvislosti mezi popisnou dokumentací a plánovou dokumentací Praktické předvedení
g Vyhledat v plánové dokumentaci blokaci stavebních prací dle závěrů stavebně-historického průzkumu Praktické předvedení
h Popsat fázi rozpracování realizované stavby podle zápisu stavebního deníku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v právních předpisech souvisejících s údržbou a obnovou památkového objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat právní předpisy upravující stavební obnovu památkového objektu Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat typy památkové ochrany dle právních předpisů Ústní ověření
c Vymezit rozdíly v rozsahu stavebních akcí bez ohlášení, s ohlášením a vyžadujícími stavební povolení Ústní ověření
d Navrhnout postup realizace stavební akce v rozsahu stavebního povolení dle právních předpisů po vydání kolaudačního rozhodnutí včetně odlišností dle typu památkové ochrany objektu Praktické předvedení
e Vyjmenovat ze zákona povinné revize pro elektrická, plynová zařízení, kouřovody, hromosvody, EPS a EZS s ohledem na provoz památkového objektu Ústní ověření
f Vyjmenovat výkonné orgány státní správy pro případ ohlášení změn v dokumentaci a nepředvídaných nálezů v průběhu prací Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v původních stavebních technologiích a materiálech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat tři různé historické způsoby opracování kamene Ústní ověření
b Identifikovat tři různé historické způsoby opracování kamene dle předložené fotografické dokumentace Praktické předvedení
c Popsat tři různé historické způsoby omítání zdiva Ústní ověření
d Popsat tři různé historické technologie pokrývání střech Ústní ověření
e Vyjmenovat základní příčiny poruch historických konstrukcí: střešního pláště včetně krovu, fasádního pláště, nosné horizontální konstrukce a zdiva Ústní ověření
f Identifikovat materiály na základě předloženého vzorku omítky se třemi vrstvami omítky včetně slovního popisu technologie zpracování a použití Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace ve stavebních technologiích a materiálech používaných při obnově památkových objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit základní přístupy při obnově památkového objektu Praktické předvedení
b Určit stav historického zdiva materiálu či historické zděné konstrukce schopné konzervace, petrifikace a dalších stabilizačních technologií Praktické předvedení
c Určit stav dřevěného materiálu či dřevěné konstrukce schopné konzervace, petrifikace a dalších stabilizačních technologií Praktické předvedení
d Určit stav historického zdiva či historické zděné konstrukce a zdůvodnit obnovu formou výměny. K tomu uvést vhodné nové materiály a technologie, nelze-li provést tradičně Praktické předvedení
e Určit stav dřevěného historického materiálu či dřevěné historické konstrukce a zdůvodnit obnovu formou výměny. K tomu uvést vhodné nové materiály a technologie, nelze-li provést tradičně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Sestavení a kontrola rozpočtu stavební činnosti prováděné na památkovém objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit rozpočet stavební akce na základě předložené prováděcí dokumentace Praktické předvedení
b Sestavit rozpočet stavební údržby na základě fotografické dokumentace poruchy Praktické předvedení
c Stanovit způsoby kontroly rozpočtu stavební akce Praktické předvedení
d Popsat způsoby a formy sestavení aproximativního rozpočtu či odborného odhadu celkových nákladů stavební akce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Organizace a kontrola postupu řemeslných prací při obnově památkového objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit harmonogram modelové stavební akce včetně návaznosti řemesel a technologických přestávek a požadavků na možný operativně-historický průzkum Praktické předvedení
b Vysvětlit požadavky na dokumentaci provádění stavby Ústní ověření
c Popsat základní technologické postupy omítání historického kamenného, smíšeného a cihelného zdiva Ústní ověření
d Popsat základní technologické postupy rozebrání původního dřevěného krovu a stavby nového dřevěného krovu Ústní ověření
e Popsat základní technologické postupy opracování kovu a jeho následného antikorozního ošetření Ústní ověření
f Popsat technologický postup při řešení konkrétního určeného úkolu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení dokladu o dosaženém vzdělání. Uchazeč musí mít minimálně středoškolské vzdělání v oboru stavitelství. Ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doručí uchazeč autorizované osobě nejpozději před zahájením zkoušky.

 

Během zkoušky je rovněž prověřována uchazečova schopnost správně a přesně používat stavební terminologii.

 

Pokyny k ověřování jednotlivých odborných dovedností, resp. kritérií hodnocení:

 

ORIENTACE VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH A DOKUMENTACI (KÓD g11.D.1001)

Stavební dokumentace je pro účely zkoušky v rozsahu dokumentace pro provádění stavby vyžadující stavební povolení při zapojení alespoň 5 z těchto řemesel: tesařství, truhlářství, klempířství, pokrývačství, zednictví, štukatérství, natěračství, malířství, sklenářství, kovářství, instalatérství, elektrikářství. Rozsah dokumentace musí být v souladu s platnými právními předpisy.

Pokyny k následujícím kritériím:

 • b) Autorizovaná osoba předloží uchazeči stavební dokumentaci v rozsahu jeden půdorys objektu, dva řezy objektu a jeden celkový situační výkres stavby. Uchazeč správně orientuje stavební dokumentaci půdorysu objektu vzhledem k zakreslení stavby v celkovém situačním výkresu stavby. Uchazeč označí v půdorysu místa vedení řezů.
 • c) Autorizovanou osobou je uchazeči předložena stavební dokumentace půdorysů v rozsahu minimálně tří na sebe navazujících podlaží stavby. Na předložených půdorysech není vyznačena informace o podlaží. Uchazeč popíše prostorovou návaznost předložených půdorysů.
 • e) Autorizovaná osoba předloží uchazeči historickou plánovou dokumentaci objektu v rozsahu dvou půdorysů objektu a jednoho řezu objektu.
 • f) Autorizovaná osoba předloží uchazeči popisnou část stavební dokumentace a plánovou dokumentaci v rozsahu půdorys prvního nadzemního podlaží a nejvyššího podlaží objektu.
 • g) Autorizovaná osoba předloží uchazeči stavebně-historický průzkum objektu a plánovou část stavební dokumentace téhož objektu. Uchazeč v plánové dokumentaci vyhledá a vyznačí blokaci stavebních prací dle závěrů stavebně-historického průzkumu.
 • h) Autorizovaná osoba předloží uchazeči stavební deník. Stavební deník může zachycovat i provedení fiktivní stavby. Uchazeč dle zápisu ze stavebního deníku popíše fázi rozpracovanosti stavby.

 

ORIENTACE V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH SOUVISEJÍCÍCH S ÚDRŽBOU A OBNOVOU PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 • a) Uchazeč musí pro splnění kritéria vyjmenovat základní pojmy související s obnovou památkového objektu dle památkového zákona č. 20/1987 Sb., zákon o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
 • c) Uchazeč musí pro splnění kritéria vymezit rozdíly i z hlediska procesního.
 • d) Uchazeč musí pro splnění kritéria popsat základní postup realizace stavební akce z hlediska stavebníka a vlastníka.

 

ORIENTACE V PŮVODNÍCH STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍCH A MATERIÁLECH

 • b) Autorizující osoba předloží uchazeči postupně tři detailní fotografie kamenného povrchu opracovaného, které zachycují některé z následujících historických postupů: špiclování, zubování, pemrlování, bosování a rýhování. Pro jeden historický postup je předložena jedna detailní barevná fotografie o rozměrech min. 10 cm x 15 cm (lze nahradit digitální fotografií na PC).
 • e) Uchazeč vyjmenuje základní příčiny poruchy pro každou uvedenou historickou konstrukci.
 • f) Autorizovaná osoba předloží uchazeči, případně ukáže přímo na místě, vzorek omítky na zdivu nebo jiném vhodném pokladovém materiálu.

 

ORIENTACE VE STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍCH A MATERIÁLECH POUŽÍVANÝCH PŘI OBNOVĚ PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ

 • b) Uchazeč k tomu uvede vhodné nové materiály a technologie, nelze-li provést tradičně. Autorizovaná osoba předloží uchazeči dvě fotografie jednoho historického zdiva či historické zděné konstrukce v rozsahu: celkový náhled a detailní fotografie povrchu. Jsou předkládány barevné fotografie o rozměrech min. 10 cm x 15 cm (lze nahradit digitální fotografií na PC).
 • c) Uchazeč k tomu uvede vhodné nové materiály a technologie, nelze-li provést tradičně. Autorizovaná osoba předloží uchazeči dvě fotografie jednoho dřevěného historického materiálu či dřevěné historické konstrukce v rozsahu: celkový náhled a detailní fotografie povrchu. Jsou předkládány barevné fotografie o rozměrech min. 10 cm x 15 cm (lze nahradit digitální fotografií na PC).

 

SESTAVENÍ A KONTROLA ROZPOČTU STAVEBNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA PAMÁTKOVÉM OBJEKTU

Stavební akce musí zahrnovat zapojení alespoň 5 z těchto řemesel: tesařství, truhlářství, klempířství, pokrývačství, zednictví, štukatérství, natěračství, malířství, sklenářství, kovářství, instalatérství, elektrikářství.

 • a) Uchazeč musí pro splnění kritéria na základě předložené prováděcí dokumentace a soupisu prací sestavit modelový rozpočet pro zednické práce. Uchazeč musí pro splnění kritéria indentifikovat položky zednických prací a aproximativně určit rozpočet s možnou odchylkou 25 %.
 • b) Autorizovaná osoba předloží uchazeči fotografie poruchy vyžadující stavební údržbu v rozsahu: náhled a detailní fotografie poruchy. Jsou předkládány barevné fotografie o rozměrech min. 10 cm x 15 cm (lze nahradit digitální fotografií na PC).
 • c) Uchazeč musí pro splnění kritéria popsat základní způsoby finanční kontroly plnění rozpočtu a popsat způsoby řešení dodatečných prací a méně prací.
 • d) Uchazeč pro splnění kritéria musí popsat základní kroky postupů a možností sestavení aproximativního rozpočtu či odborného odhadu celkových nákladů stavební akce.

 

ORGANIZACE A KONTROLA POSTUPU ŘEMESLNÝCH PRACÍ PŘI OBNOVĚ PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 • a) Uchazeč musí pro splnění kritéria sestavit modelový harmonogram stavební akce na základě zadání. Za modelovou stavební akce se považuje stavební akce, pro kterou uchazeč sestavil rozpočet v rámci odborné dovednosti: Sestavení a kontrola rozpočtu stavební činnosti prováděné na památkovém objektu, kritérium hodnocení a).
 • b) Uchazeč musí pro splnění kritéria vyjmenovat z hlediska právních předpisů základní a nutný obsah dokumentace provedení stavby, dokumentace pro stavební povolení a jejich vzájemný rozdíl. Dále požadavky kladené právními předpisy na stavební deník.
 • f) Uchazeč musí pro splnění kritéria popsat správný postup řemeslných prací včetně nutných technologických přestávek u jednoho z následujících úkolů: výměna špaletových oken, výměna dřevěné podlahy zasažené dřevomorkou, výměna části krovu poškozeného dřevokazným hmyzem, výměna schodiště vybudovaného z nevhodných materiálů. Úkol určí autorizující osoba na základě losu v okamžiku konání zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní památkový ústav

Správa zámku Rosice

Nadace Kutná Hora UNESCO

Ing. arch. Ladislav Svoboda