Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Studnař
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a technickou dokumentaci Ústní ověření nad technickým výkresem
b Pracovat s dodanou technickou dokumentací Ústní ověření nad technickou dokumentací
c Uvést předpisy a normy pro stavbu vrtů pro tepelná čerpadla země - voda Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava staveniště vrtu pro tepelná čerpadla a jeho zabezpečení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení Ústní ověření
b Připravit staveniště pro vrt tepelného čerpadla a jeho zabezpečení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zřizování vrtu pro tepelná čerpadla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy vrtů a postupy jejich zřizování s délkou do 30 m a nad 30 m jako vodní dílo a jako průzkumný vrt Písemné a ústní ověření
b Zjistit a stanovit postup prací podle schválené dokumentace Ústní ověření nad technickou dokumentací
c Zajistit bezpečnost práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Připravit pažnice před osazením do vrtu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zhotovit vrt pro tepelné čerpadlo podle projektové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Osadit osadit vrt pažnicemi Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Popsat vady vzniklé nedodržením pracovních postupů při zřizování vrtu pro tepelná čerpadla Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění izolací vrtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předpisy pro izolaci pláště vrtu a úpravy jeho okolí Písemné a ústní ověření
b Provést izolaci pláště vrtu podle projektové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Čištění vrtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup prací Písemné a ústní ověření
b Dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Odčerpat kaly Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy hlavy vrtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat alespoňdva způsoby oprav hlavy vrtu Písemné a ústní ověření
b Provést opravu poškozené hlavy vrtu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rekonstrukce a oživování vrtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit požadavky a stanovit postup práce pro rekonstrukce a oživování vrtu Písemné a ústní ověření
b Odstranit usazeniny a kaly odčerpáním kalovými čerpadly Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat užívané technologie rekonstrukce a oživování vrtů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro studnařské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP se zařízeními pro studnařské práce Písemné a ústní ověření
b Zjistit a stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Hodnocení vychází z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění pracovních úkonů a z výsledné kvality práce.

Při posuzování kvality je potřeba zohlednit tato kritéria:

 

-Dodržení požadavků projektu

-Schopnost pracovat se strojním zařízením

-Dodržování BOZP

-Vliv prováděných úkonů na majetek a prostředí odběratele

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů a ke kvalitě zhotoveného produktu

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha

SUDOP Brno

Statikum Brno

EUROGEMA CZ