Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Studnař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a technickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat s dodanou technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést předpisy a normy pro stavbu vrtů pro tepelná čerpadla země - voda Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava staveniště vrtu pro tepelná čerpadla a jeho zabezpečení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podmínky vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení Ústní ověření
b Připravit staveniště pro vrt tepelného čerpadla a jeho zabezpečení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zřizování vrtu pro tepelná čerpadla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy vrtů a postupy jejich zřizování s délkou do 30 m a nad 30 m jako vodní dílo a jako průzkumný vrt Ústní ověření
b Zjistit a navrhnout postup prací podle schválené dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Zajistit požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit pažnice před osazením do vrtu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zhotovit vrt pro tepelné čerpadlo podle projektové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
f Osadit osadit vrt pažnicemi Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat vady vzniklé nedodržením pracovních postupů při zřizování vrtu pro tepelná čerpadla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění izolací vrtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předpisy pro izolaci pláště vrtu a úpravy jeho okolí Ústní ověření
b Provést izolaci pláště vrtu podle projektové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Čištění vrtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup prací při čištění vrtu Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit kaly odčerpáním kalovými čerpadly Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy hlavy vrtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat alespoň dva způsoby oprav hlavy vrtu Ústní ověření
b Provést opravu poškozené hlavy vrtu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rekonstrukce a oživování vrtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit požadavky a navrhnout postup práce pro rekonstrukce a oživování vrtu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postup odstraňování usazenin a kalů odčerpáním kalovými čerpadly Ústní ověření
c Popsat užívané technologie rekonstrukce a oživování vrtů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro studnařské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP se zařízeními pro studnařské práce Ústní ověření
b Zjistit a navrhnout postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.


Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je
vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/studnar).

 

Hodnocení vychází z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění pracovních úkonů a z výsledné kvality práce.

Při posuzování kvality je potřeba zohlednit tato kritéria:

 

- Dodržení požadavků projektu

- Schopnost pracovat se strojním zařízením

- Dodržování BOZP

- Vliv prováděných úkonů na majetek a prostředí odběratele

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů a ke kvalitě zhotoveného produktu

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT, VŠB - TU Ostrava

Svaz podnikatelů ve stavebnictví Praha

ČVUT Praha, Fakulta architektury

SUDOP BRNO, spol. s r. o.