Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Podnikový ekolog
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do 18.10.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování plánů, koncepcí a opatření organizace v oblasti ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zdroje informací pro stanovení strategie, cílů, plánů a koncepce organizace v oblasti ochrany životního prostředí Ústní ověření
b Navrhnout klíčové indikátory, postupy jejich monitorování a vyhodnocování pro cíle a opatření organizace v oblasti ochrany životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
c Doplnit příklad SWOT analýzy ke koncepci ochrany životního prostředí ve fiktivní organizaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit možnosti využití analýzy environmentálních nákladů pro přijetí preventivních opatření ke snížení množství a nebezpečnosti vznikajících odpadů a znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zavádění, udržování a zdokonalování systémů environmentálního managementu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést společné prvky a rozdíly mezi systémem environmentálního managementu (EMS) a systémem managementu kvality (QMS) Ústní ověření
b Vysvětlit pojem „řízení provozu“ a uvést příklady realizace řízení provozu Ústní ověření
c Vysvětlit postup sestavování registru environmentálních aspektů a vztah mezi environmentálním aspektem a environmentálním dopadem Ústní ověření
d Navrhnout cíle a opatření ke snížení množství odpadů a znečištění vznikajících v organizaci pro jeden z pěti nejvýznamnějších environmentálních aspektů z předloženého registru environmentálních aspektů Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit předložený návrh směrnice EMS v organizaci a její vazbu na další dokumenty EMS a provozní dokumenty Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout strukturu a obsah školení zaměstnanců se zaměřením na předcházení vzniku odpadů a znečištění ovzduší a vod Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit význam environmentálních indikátorů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Bilancování materiálových toků a využívání bilancí k řízení těchto toků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit východiska bilančních modelů, Sankeyův diagram, indikátory materiálových toků, jejich účel a možnosti jejich využití v organizaci Ústní ověření
b Vysvětlit metodiku analýzy příčin vzniku odpadů a znečištění s využitím schématu (metodika čistší produkce) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat účel studie posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA) a jaké dopady na životní prostředí z ní lze vyvodit Ústní ověření
d Uvést, proč vychází metodika ekodesignu z hodnocení celého životního cyklu výrobku a jak se tento přístup prakticky uplatňuje Ústní ověření
e Uvést možnosti využití bilancování materiálových toků k předcházení havarijním stavům a k snížení jejich dopadů na životní prostředí Ústní ověření
f Popsat účel energetického auditu a možnosti využití výstupů energetického auditu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Aplikace právních předpisů k ochraně životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit obecné schéma činností při nakládání s odpady s komentářem pro potřeby vzdělávání zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést principy technických zařízení, která brání neřízenému přechodu znečištění do životního prostředí Ústní ověření
c Označit movitou věc za vedlejší produkt nebo odpad na modelovém příkladu materiálového toku Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat požadavky měření emisí pro jednotlivé zdroje znečišťování a způsob zajištění měření Ústní ověření
e Popsat požadavky na monitorování zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných uhlovodíků Ústní ověření
f Navrhnout základní opatření pro případ řešení havárie na zařízení pro ochranu ovzduší Praktické předvedení a ústní ověření
g Analyzovat data z protokolu o rozboru odpadních vod a pomocí popisu materiálových toků v daném technologickém procesu stanovit místa pro kontrolní měření znečištění vod Praktické předvedení a ústní ověření
h Navrhnout základní opatření pro případ řešení havárie na zařízení pro čištění odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
i Uvést povinnosti vyplývající pro organizaci ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
j Uvést účel a obsah bezpečnostního listu nebezpečných chemických látek a směsí Ústní ověření
k Uvést povinnosti při nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi Ústní ověření
l Uvést povinnosti při nakládání s látkami závadnými pro vody Ústní ověření
m Popsat, co je předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí a uvést způsob tohoto posuzování Ústní ověření
n Vysvětlit termín "nejlepší dostupné techniky (BAT)" Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Metodické řízení dokumentace a databází pro odpady a znečištění v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit obsah databáze k vedení průběžné evidence odpadů v organizaci a pro její využití k ročnímu hlášení o produkci a nakládání s odpady Praktické předvedení a ústní ověření
b Analyzovat strukturu databáze průběžných měření ukazatelů a hodnot znečištění odpadních vod, která má poskytnout podklady pro roční hlášení vodoprávnímu úřadu, povodí, České inspekci životního prostředí (ČIŽP) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit ohlašovací povinnosti podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) s využitím formuláře pro ohlášení souhrnné provozní evidence podle tohoto zákona Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout, jaké údaje o chemických látkách a směsích evidovat pro účely splnění požadavků na prevenci závažných havárií, ochranu vod, ochranu ovzduší, nakládání s odpady, případně pro účely splnění požadavků na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Metodické řízení zpracování a udržování manipulačních a provozních řádů k ochraně životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést audit modelového provozního dokumentu k nakládání s odpady Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit obsah a strukturu modelového provozního řádu ke kotli pro spalování paliv o celkovém jmenovitém příkonu nad 5 MW srovnáním se zněním přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obsah a účel evidenčního listu pro přepravu nebezpečných odpadů Ústní ověření
d Vysvětlit význam harmonizovaných norem a jejich účel při tvorbě provozních řádů organizace Ústní ověření
e Popsat obsah a účel písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Příprava odborných podkladů a stanovisek pro jednání organizace s kontrolními orgány a s orgány ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat zdůvodnění opatření organizace k ochraně životního prostředí, které souvisí se změnou činnosti organizace a vyžaduje rozhodnutí relevantního správního orgánu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat obsah žádosti o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
c Sestavit seznam povolení a dokumentace, kterou musí vést odběratelé podzemních a povrchových vod Praktické předvedení a ústní ověření
d Sestavit seznam povolení a dokumentace, kterou musí vést provozovatelé zdroje znečišťování ovzduší Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit pojmy „místní příslušnost“ a „věcná příslušnost“ na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
f Popsat alespoň pět důležitých zásad či kroků správního řízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč prokáže, že má dovednosti požadované pro kvalifikační úroveň 7, to znamená, že umí organizovat a řídit činnosti, integrovat poznatky z různých oblastí a používá systémové myšlení při inovacích. Při zkoušce nemá být ověřována podrobná citace zákona, ale schopnost požadavky zákona aplikovat a dávat do souladu s požadavky jiných zákonných předpisů.

 

Při ověřování teoretických znalostí uchazeč může používat potřebné zdroje informací (např. texty zákonů a vyhlášek, databáze látek, odpadů, www stránky, katalogy, firemní materiály, vzorové dokumenty), jako je tomu v reálné praxi.

Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Modelové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace pro praktické ověřování těchto kompetencí:

Kompetence Zpracování plánů, koncepcí a opatření organizace v oblasti ochrany životního prostředí

 • kritérium c) - autorizovaná osoba připraví tabulku SWOT analýzy k nakládání s odpady a tabulku SWOT analýzy pro nakládání s odpadními vodami jen s jedním nebo dvěma výroky v každém poli tabulky, uchazeč tabulku doplní dalšími výroky a zdůvodní je
 • kritérium d) – autorizovaná osoba připraví přehled environmentálních nákladů pro nakládání s odpady v organizaci, analýzu nákladů a popis příčin vzniku těchto odpadů; uchazeč navrhne, jak mohou být tato data využita pro přijetí preventivních opatření ke snížení množství a nebezpečnosti vznikajících odpadů a znečištění, nebo uvede, jaká další data by ke svému rozhodnutí potřeboval

Kompetence Zavádění, udržování a zdokonalování systémů environmentálního managementu

 • kritérium d) - autorizovaná osoba připraví modelový registr environmentálních aspektů; alespoň jeden z pěti nejvýznamnějších environmentálních aspektů by měl mít dopad na vznik odpadů, jeden na vznik znečištění ovzduší, jeden na vznik znečištění vod. Uchazeč popíše obecný postup identifikace aspektů, posoudí stanovení vztahu mezi environmentálním aspektem a dopadem v modelovém registru a navrhne cíle a opatření k řízení jednoho z vybraných aspektů
 • kritérium e) - autorizovaná osoba připraví modelový dokument (směrnice EMS k nakládání s odpady v organizaci nebo k ochraně ovzduší v organizaci nebo k nakládání s vodami v organizaci) v rozsahu 5-8 stran, dokument bude obsahovat 10 chyb; nejméně šest z nich musí uchazeč najít. Může se stát, že uchazeč vzhledem ke své praxi bude považovat za chybu i jiný text, než chybu záměrně připravenou. Autorizovaná osoba označení takové chyby uzná, pokud uchazeč svůj názor v diskusi zdůvodní
 • kritérium f) - uchazeč navrhne strukturu a obsah školení zaměstnanců se zaměřením na přístup k předcházení vzniku odpadů nebo znečištění odpadních vod nebo znečištění ovzduší

Kompetence Bilancování materiálových toků a využívání bilancí k řízení těchto toků

 • kritérium b) - autorizovaná osoba připraví schémata materiálových toků ve třech výrobních procesech podle metodiky čistší produkce; uchazeč popíše důvody vzniku odpadů v jednotlivých uzlech toku v jednom z procesů a možnosti předcházení vzniku odpadů

Kompetence Aplikace právních předpisů k ochraně životního prostředí

 • kritérium c) - autorizovaná osoba připraví pět příkladů, kdy může být movitá věc podle splnění stanovených kritérií považována buď za odpad, nebo za vedlejší produkt; uchazeč na jednom z příkladů vysvětlí postup aplikace kritérií, může rovněž vysvětlit postup na vlastním příkladu
 • kritérium f) - autorizovaná osoba připraví pět příkladů havárie na zařízení pro ochranu ovzduší a popis vstupů a výstupů ze zařízení; uchazeč navrhne a zdůvodní opatření k jednomu z těchto příkladů
 • kritérium g) - autorizovaná osoba připraví pro fiktivní organizaci popis výrobních procesů a materiálových toků a protokol o rozboru odpadních vod; uchazeč data z protokolu použije na stanovení kontrolních míst k měření znečištění
 • kritérium h) - autorizovaná osoba připraví pět příkladů havárie na zařízení pro čištění odpadních vod a popis vstupů a výstupů ze zařízení; uchazeč navrhne a zdůvodní opatření k jednomu z těchto příkladů

Kompetence Metodické řízení dokumentace a databází pro odpady a znečištění v organizaci

 • kritérium a) - autorizovaná osoba připraví modelovou databázi k vedení průběžné evidence odpadů; uchazeč posoudí, zda databáze obsahuje všechny potřebné informace
 • kritérium b) - autorizovaná osoba připraví modelovou databázi průběžných měření ukazatelů a hodnot znečištění odpadních vod; uchazeč posoudí, zda databáze obsahuje všechny potřebné informace
 • kritérium c) - autorizovaná osoba připraví formulář pro ohlášení souhrnné provozní evidence podle zákona o ovzduší, vyplněný pro fiktivní organizaci; uchazeč popíše, jak data využije pro splnění ohlašovací povinnosti podle zákona o ochraně ovzduší prostřednictvím ISPOP

Kompetence Metodické řízení zpracování a udržování manipulačních a provozních řádů k ochraně životního prostředí

 • kritérium a) - autorizovaná osoba připraví modelový provozní dokument, např. k separaci odpadů na místě vzniku a vytvoření místa ke shromažďování odpadů před jejich předáním v rozsahu 3-5 stran, dokument bude obsahovat 10 chyb a nedostatků, nejméně šest z nich musí uchazeč najít. Může se stát, že uchazeč vzhledem ke své praxi bude považovat za chybu i jiný text než chybu záměrně připravenou. Autorizovaná osoba označení takové chyby uzná, když uchazeč svůj názor v diskusi zdůvodní
 • kritérium b) - autorizovaná osoba připraví modelový provozní řád ke kotli pro spalování paliv o celkovém jmenovitém příkonu nad 5 MW. Uchazeč porovná obsah dokumentu s požadavky přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Kompetence Příprava odborných podkladů a stanovisek pro jednání organizace s kontrolními orgány a s orgány ochrany životního prostředí

 • kritérium a) - autorizovaná osoba připraví zadání s popisem změny činnosti fiktivní organizace v pěti výrobních odvětvích. Uchazeč v jedné organizaci navrhne ke změně činnosti odpovídající opatření k ochraně životního prostředí a zdůvodní je. Uchazeč při přihlášení ke zkoušce obdrží zadání pro jednu z organizací, dva týdny před zkouškou zašle práci autorizované osobě v rozsahu 4-6 stran. Autorizovaná osoba zpracuje připomínky a sdělí je týden před zkouškou uchazeči, aby se mohl připravit na obhájení práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Empla spol. s r. o., Ing. Stanislav Eminger, CSc.

Kovohutě Příbram, nástupnická, a. s.

Centrum inovací a rozvoje, RNDr. Anna Christianová, CSc.