Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Mechanik plynových zařízení
Platnost standardu: Od 7.5.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci, normách a technologických postupech plynových zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy (plynové rozvody a zařízení, stavební výkresy, technická zpráva, situace, instalační výkresy) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vysvětlit názvosloví používané v TPG – průmyslové plynovody, technologický postup a jeho význam Ústní ověření
c Provést výpis materiálů ze zadané výkresové dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury průmyslových plynovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro rozvod průmyslových plynovodů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat jednotlivé druhy potrubí a tvarovek pro rozvod průmyslových plynovodů Ústní ověření
c Popsat uzavírací armatury, jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v plynových zařízeních, měřících, regulačních a bezpečnostních prvcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat plynové spotřebiče nad 50 kW a jejich použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat druhy měřicích zařízení používaných pro měření spotřeby plynu Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vyjmenovat druhy regulačních zařízení odpovídajících množství dopravovaného plynu a provozním podmínkám a potřebám Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Popsat řešení přívodu vzduchu a odvodu spalin u plynových spotřebičů Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup montáže plynových rozvodů podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout postup montáže spotřebičů, zařízení a jejich kompletace podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže plynových rozvodů a zařízení podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vysvětlit BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zpracovávání a strojní obrábění kovových materiálů a plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálu Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Ručně zpracovat instalatérský materiál podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálu Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Strojně obrábět instalatérský materiál podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Dodržovat BOZ při montáži plynových rozvodů a zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava plynových instalací, zařízení a spotřebičů k montáži a opravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést, kdo je oprávněn provádět montáže, instalace a opravy na průmyslových plynovodech, zařízeních a spotřebičích Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat postup odstavování funkčního plynovodu, zařízení a spotřebičů z provozu Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Popsat postup uvádění plynovodu, zařízení a spotřebičů do provozu Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržby a opravy plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, kdo je oprávněn provádět údržbu a opravy na plynových rozvodech, zařízeních a spotřebičích Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při údržbě a opravách plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Popsat, jak postupovat po ukončení údržby nebo opravy na plynovém potrubí, zařízení a spotřebičích Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování a montáž plynových rozvodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podmínky pro montáž plynových rozvodů podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést montáž potrubního rozvodu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Připevnit plynové potrubí ke konstrukci podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování částí potrubí průmyslových plynovodů nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nerozebíratelných spojů na průmyslových plynovodech, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést spoj potrubí svařováním plamenem podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést spoj měděného potrubí lisováním podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést spoj měděného potrubí pájením natvrdo podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Provést spoj plastového potrubí lisováním podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování částí potrubí průmyslových plynovodů rozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí na rozvodech průmyslových plynovodů, zařízení a spotřebičů podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vysvětlit a názorně předvést spojování průmyslových plynovodů rozebíratelnými spoji podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Uvést základní rozdíly mezi rozebíratelnými a nerozebíratelnými spoji Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Připojování plynových zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připojit plynový spotřebič podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Připojit plynové zařízení pro měření spotřeby plynu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Připojit plynové zařízení pro regulaci tlaku plynu a zabezpečovacích zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výměna částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, kdo je oprávněn provádět výměnu částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při výměně částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Popsat, jak postupovat po ukončení výměny částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a provádění tlakových a funkčních zkoušek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zkušební podmínky tlakových a funkčních zkoušek Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Připravit systém na zkoušku těsnosti podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést zkoušku pevnosti a těsnosti podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat přípravu rozvodu a zařízení pro provedení výchozí revize Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Identifikace míst úniku plynu, jeho lokalizace a zajištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby identifikace míst úniku plynu Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést detekci plynu pomocí detekčního přístroje Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést lokalizaci a zajištění místa úniku plynu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné ověření
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné ověření
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné ověření
e Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Uchazeč o osvědčení o získání profesní kvalifikace montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace musí být držitelem následujících osvědčení:

  • osvědčení Technické inspekce ČR – Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí
  • osvědčení dle ČSN EN 287-1 311 T BW 1.2 S t4,0 D48,3 PH/PC (H-L045) pro svařování plamenem
  • osvědčení lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji.

 

Další specifické způsoby spojování potrubí nerozebíratelnými spoji, jako je svařování elektrickým obloukem, pájení natvrdo, svařovaní plastů natupo nebo svařování plastů elektrotvarovkami si pracovník osvojí v závislosti na požadavcích zaměstnavatele.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101094&kod_sm1=41).

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

 

Metodické pokyny

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba respektovat ustanovení platných technických norem a právních předpisů. Hodnocena je organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických postupů, volba a dodržování pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby (např. při manipulaci materiálu).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno

HAMROZI, s. r. o., Třinec

Lukas Building, s. r. o., Hnojník

GR plynové služby, s. r. o., Ostrava

Střední škola polytechnická Brno

Střední škola technických oborů, Havířov Šumbark

VRBA, s. r. o., Blansko