Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik taxátor
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v geometrických plánech a mapách užívaných v lesním hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy katastrální mapa, pozemková mapa, geometrický plán, státní mapa odvozená (SMO), digitální katastrální mapa, pozemek určený k plnění funkcí lesa, měřítko mapy, parcelní číslo, druh pozemku Ústní ověření
b Popsat tvorbu lesnické mapy Ústní ověření
c Popsat lesnické mapy, jejich měřítka a způsoby využití Písemné ověření
d Předvést orientaci v lese s lesnickou mapou, identifikovat konkrétní porostní skupinu, poznat druh lesnické mapy a popsat legendu lesnické mapy Praktické předvedení a ústní ověření
e Pomocí katastrální a lesnické mapy ověřit majetkové hranice v terénu Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat základní jednotky prostorového rozdělení lesa Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava podkladů pro tvorbu lesních hospodářských plánů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zásady tvorby Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL), popsat základní lesnické průzkumy před tvorbou lesního hospodářského plánu (LHP) Ústní ověření
b Popsat druhy kategorií lesa, jejich členění, vazby na stanovení etátu a daně Písemné ověření
c Charakterizovat, co je lesní typ (LT), co je soubor lesních typů (SLT), jak se tyto jednotky označují, popsat tabulku SLT Ústní ověření
d Popsat zásady tvorby hospodářských souborů (HS), charakterizovat způsoby číselného označování HS Písemné ověření
e Popsat zásady tvorby rámcových směrnic hospodaření (RSH), definovat jejich obsah Písemné ověření
f Připravit odpovídající podklady pro popis lesních porostů Praktické předvedení
g Prakticky předvést zařazení porostní skupiny do konkrétního hospodářského souboru podle lesního typu, souboru lesních typů, dřeviny a kategorizace lesa Praktické předvedení a ústní ověření
h Charakterizovat platnou legislativu k tvorbě OPRL a vymezení hospodářského souboru Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťovaní taxačních veličin stromů a porostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit lesnicky významné dřeviny podle habitu, letorostů a asimilačních orgánů Praktické předvedení
b Popsat základní údaje o dřevinách a porostu, uvedené v hospodářské knize LHP Písemné ověření
c Charakterizovat zásady vylišování jednotek prostorového rozdělení lesa Ústní ověření
d Popsat porosty a vyplnit základní údaje do taxačního zápisníku Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat platnou legislativu týkající se lesního hospodářského plánování Ústní ověření
f Předvést zanesení změn porostních skupin do porostní mapy podle skutečného stavu lesa. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání taxačních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní taxační pomůcky a jejich využití při popisu porostů a tvorbě LHP Písemné ověření
b Popsat zásady měření výšek a tlouštěk stromů Písemné ověření
c Změřit výšky a tloušťky stromů, zkontrolovat správnost měření Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat základní způsoby zjišťování zásob porostů Písemné ověření
e Předvést způsob zjišťování zásob relaskopováním nebo svěrkováním a provést výpočet Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést zjištění porostní zásoby pomocí taxačních tabulek Praktické předvedení a ústní ověření
g Charakterizovat základní software používaný v lesnické taxaci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhodnocení zjištěného stavu lesa a návrh hospodářských opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat náležitosti LHP, popsat rozdíl mezi lesním hospodářským plánem (LHP) a lesní hospodářskou osnovou (LHO) Písemné ověření
b Charakterizovat závazná ustanovení LHP Ústní ověření
c Vysvětlit způsoby výpočtu maximální celkové výše těžby, induktivní a deduktivní etát Ústní ověření
d Navrhnout zalesnění, vylepšení, výchovné zásahy a umístění těžby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při ověřování splnění kritérií založených formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

U kompetence "Příprava podkladů pro tvorbu lesních hospodářských plánů" se v kritériu g) legislativou k tvorbě OPRL rozumí lesní zákon č. 289/1995 Sb. a vyhláška č. 83/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

U kompetence "Zjišťování taxačních veličin stromů a porostů" budou v kritériu a) předmětem poznávání následující dřeviny:

Jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, vejmutovka, modřín

Listnaté: dub, buk, habr, jasan, akát, bříza, třešeň, olše

Uchazeč určuje všechny výše vyjmenované dřeviny. Za úspěšné splnění tohoto kritéria se považuje poznání 100 % předložených dřevin.

 

U kompetence "Zjišťování taxačních veličin stromů a porostů" v kritériu f) se legislativou k lesnímu hospodářskému plánování rozumí lesní zákon č. 289/1995 Sb. a vyhláška č. 84/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Lesy České republiky, s. p.