Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Dezinfektor
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v etiketách dezinfekčních přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat přípravky na základě údajů uvedených na etiketě, podle dezinfekční účinnosti a materiálové odolnosti ošetřených materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat dezinfekční přípravky podle účinku i podle chemické skladby, formulací a aplikačních forem Písemné ověření
c Připravit 3 dezinfekční roztoky v různých koncentracích Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob distribuce a skladování biocidů a likvidaci zbytků dezinfekčních roztoků a obalů koncentrátů Ústní ověření
e Uvést příklady akutních a chronických otrav při práci s dezinfekčními přípravky Ústní ověření
f Uvést a popsat možná zdravotní rizika při práci s dezinfekčními přípravky a používanými přístroji a materiály Písemné ověření
g Orientovat se v zákonech, vyhláškách, nařízeních a normách, které podmiňují řádné vykonávání práce Písemné ověření
h Vysvětlit základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s biocidy a poskytování první pomoci Ústní ověření
i Porozumět a vysvětlit obsah návodu na použití dezinfekčních přípravků a znalost bezpečnostních listů Ústní ověření
j Popsat a ukázat základy první pomoci při nehodě způsobené manipulací s dezinfekčními přípravky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vymezení dezinfikovaného prostoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit využití dezinfekční plánů podle potřeb zákazníků Ústní ověření
b Posoudit vnější faktory ovlivňující mikrobicidní účinnost dezinfekčních postupů, vysvětlit reziduální účinek Ústní ověření
c Zdůvodnit výběr techniky a technologických postupů dezinfekce a metody provedení jednoetapové a dvouetapové dezinfekce Písemné ověření
d Zdůvodnit a popsat rozsah provedené dezinfekce ve vztahu k ekologii a ochraně životního prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba vhodné techniky a technologického postupu mechanické očisty prostorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam mechanické očisty prostředí a ploch provedené před vlastní dezinfekcí Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat fyzikální a fyzikálně-chemické metody mechanického čištění Písemné ověření
c Navrhnout pracovní postupy pro aplikaci čisticích prostředků (ruční a strojové čištění atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výběr vhodného čisticího prostředku pro daný účel mechanického čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat chemické látky a směsi používané k mechanické očistě Ústní ověření
b Charakterizovat čisticí prostředky podle účinku i podle chemické skladby, formulací a aplikačních forem Ústní ověření
c Vybrat vhodný čisticí prostředek pro daný účel mechanického čistění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba techniky a technologického postupu pro provedení dezinfekce v objektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat fyzikální a fyzikálně-chemické postupy dezinfekce Ústní ověření
b Vysvětlit pracovní postupy při aplikaci dezinfekčních přípravků (postřik, pěna, aerosol) Ústní ověření
c Vypracovat protokol o provedené dezinfekci v daném objektu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výběr vhodného dezinfekčního prostředku pro daný účel požadované dezinfekce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit dezinfekční přípravek proti bakteriím, plísním a kvasinkám, virům, sporám a parazitům Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat dezinfekční přípravek k zamezení přenosu a šíření epidemiologicky významných mikroorganizmů (infekce přenášené vzduchem, kontaktem, fekálně-orální cestou, ze zvířete na člověka a opačně, členovci, biologickým materiálem) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit výběr dezinfekčních přípravků v oblasti komunální, zdravotnických zařízeních, zemědělských a potravinářských provozech Ústní ověření
d Uvést faktory ovlivňující proces dezinfekce (vliv teploty, vlhkosti, tvrdost vody, rezistence bakterií aj.) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dezinfekce otřením, posypem, ponořením, aplikací postřiku, aerosolu nebo pěny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný postup k provedení dezinfekce Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit pracovní postupy při aplikaci dezinfekčních přípravků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dezinfekce ploch podle sanitačních plánů a čištění dle postupů v systému kritických bodů HACCP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat chemické látky a směsi a postupy použitelné k dezinfekci a čištění v potravinářských provozech Písemné ověření
b Vysvětlit postupy dezinfekce uvedené v sanitačním plánu pro vybraný objekt Ústní ověření
c Vysvětlit systém stanovení kritických bodů HACCP Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění dezinfekce v potravinářských provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný postup k provedení dezinfekce Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést příklady onemocnění přenášených vzduchem, kontaktem, fekálně-orální cestou, ze zvířete na člověka a opačně, členovci, biologickým materiálem Písemné ověření
c Zdůvodnit výběr dezinfekčního přípravku proti bakteriím, plísním a kvasinkám, virům (obaleným i neobaleným), sporám a vývojovým formám parazitů Písemné ověření
d Zdůvodnit výběr dezinfekčního přípravku a uvést možnosti kontroly jejich účinnosti mikrobiologickými či chemickými metodami Ústní ověření
e Popsat přípravky na dezinfekci dopravních prostředků pro převoz potravin Ústní ověření
f Popsat přípravky a postupy na dezinfekci klimatizačních zařízení a jiných strojních technologických zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění dezinfekce ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný postup k provedení dezinfekce Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat cesty přenosu a šíření epidemiologicky významných mikroorganizmů Ústní ověření
c Uvést příklady onemocnění přenášených vzduchem, kontaktem, fekálně-orální cestou, ze zvířete na člověka a opačně, členovci, biologickým materiálem Písemné ověření
d Zdůvodnit výběr dezinfekčního přípravku proti bakteriím, plísním a kvasinkám, virům (obaleným i neobaleným), sporám a vývojovým formám parazitů Ústní ověření
e Zdůvodnit výběr dezinfekčních přípravků a uvést možnosti kontroly jejich účinnosti mikrobiologickými či chemickými metodami Ústní ověření
f Popsat přípravky na dezinfekci dopravních prostředků (např. sanitky) Ústní ověření
g Popsat přípravky a postupy na dezinfekci klimatizačních zařízení a jiných strojních technologických zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění dezinfekce v hospodářských objektech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný postup k provedení dezinfekce Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit výběr dezinfekčního přípravku proti bakteriím, plísním a kvasinkám, virům (obaleným i neobaleným), sporám a vývojovým formám parazitů Písemné ověření
c Zdůvodnit výběr dezinfekčních přípravků a uvést možnosti kontroly jejich účinnosti mikrobiologickými či chemickými metodami Písemné ověření
d Popsat přípravky na dezinfekci dopravních prostředků k přepravě zvířat Ústní ověření
e Vybrat vhodné dezinfekční přípravky a čisticí prostředky pro speciální druhy veterinární dezinfekce Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat využití dezinfekční vany a dezinfekční rohože, jejich funkce, umístění, údržbu Ústní ověření
g Vypočítat potřebné množství dezinfekčního přípravku a vody a aplikační techniky nutné k ošetření objektu s danými rozměry Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha různých druhů konvenčních aplikátorů dezinfekčních přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit výběr vhodných aplikátorů k provedení dezinfekce Písemné ověření
b Vysvětlit pracovní postupy při aplikaci dezinfekčních přípravků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba různých druhů aplikátorů dezinfekčních přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Porozumět a objasnit obsah návodů na použití aplikátorů dezinfekčních přípravků Ústní ověření
b Provést seřízení, ošetření a údržbu přístrojů, zařízení a pomůcek používaných při vykonávání práce dezinfektora ve službách Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/dezinfektor-ve-sluzbach#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkouška se skládá ze 3 částí - písemné, ústní a praktické.

Všechna kritéria (celkem 13), která jsou ověřována formou ověřování písemné, jsou realizována formou testu. Test obsahuje výlučně uzavřené otázky.

Při ústním ověřování se uchazeč verbálně vyjadřuje k zadané otázce či tématu nebo vysvětluje své postupy či obhajuje svá řešení. Hodnotí se správnost tohoto ústního projevu ve vztahu k příslušným kritériím hodnocení.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A) Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B) Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1) Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2) Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3) Pro úspěšné splnění požadavku testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Test se vztahuje k těmto kompetencím:

  • Orientace v etiketách dezinfekčních přípravků
  • Vymezení dezinfikovaného prostoru
  • Volba vhodné techniky a technologického postupu mechanické očisty prostorů
  • Výběr vhodného dezinfekčního prostředku pro daný účel požadované dezinfekce
  • Dezinfekce ploch podle sanitačních plánů a čištění dle postupů v systému kritických bodů HACCP
  • Provádění dezinfekce v potravinářských provozech
  • Provádění dezinfekce ve zdravotnickém a nemocničním zařízení
  • Provádění dezinfekce v hospodářských objektech
  • Obsluha různých druhů konvenčních aplikátorů dezinfekčních přípravků

 

HACCP (zkratka anglického HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT) je systém preventivních opatření (kritických kontrolních bodů) sloužící k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností souvisejících s jejich výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky

Dezinfekce, dezinsekce, deratizace Servis, s. r. o.

Státní zdravotní ústav (SZÚ)

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)