Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Fotograf pro DTP studio
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 23.11.2025
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 23.11.2025.
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Pořizování snímků pro potřeby DTP studia

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat různé typy fotografických přístrojů a příslušenství, uvést možnosti jejich použití v různých oblastech fotografie Písemné a ústní ověření
b Změřit a nastavit expozici, vysvětlit způsoby měření dopadajícího a odraženého světla Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodné stanoviště, úhel pohledu a kompozici pro zadaný záběr Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhotovit zadaný snímek s použitím vhodného osvětlení Praktické předvedení
e Předvést prezentaci snímku ve formě neupraveného digitálního záznamu, včetně přístroje a jeho použitého doplňkového příslušenství, kterým byl zhotoven Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provádění jednodušších výtvarných, grafických nebo fotoreportérských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní nastavení grafických programů a jejich provázanost Písemné a ústní ověření
b Navrhnout umístění obrazu v letáku na určené téma Praktické předvedení
c Vytvořit výtvarný návrh strany časopisu Praktické předvedení
d Vytvořit návrh nástěnného kalendáře (umístění a velikost obrazu, volba písma, barevnost) Praktické předvedení
e Navrhnout a realizovat fotoreportáž formou fotoknihy Praktické předvedení
f Popsat způsob vyrovnání světel a stínů v obraze pro určitou tiskovou techniku Písemné a ústní ověření
g Uložit dokument do formátu PDF Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Používání správy barev v grafických aplikacích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný ICC profil pro dané zařízení a materiál Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit princip skládání barev v modelu RGB, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit princip skládání barev v modelu CMYK, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit princip modelu LAB, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit princip modelu stupně šedé, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit volbu vhodného převodu mezi profily jednotlivých zařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provádění kalibrace monitoru a kontroly kopírovacích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kalibraci monitoru pomocí kalibrační sondy Praktické předvedení
b Popsat vlivy okolního prostředí na vnímání barev Písemné a ústní ověření
c Pracovat s kontrolními náhledy pro výstup Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Úprava snímku s využitím grafických programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přenést analogový či digitální obraz z fotografického přístroje, skeneru nebo jiného média do počítače Praktické předvedení
b Popsat grafické programy vhodné pro úpravy fotografického obrazu, porovnat jejich funkce, zvolit nejvhodnější grafický program pro daný úkol Písemné a ústní ověření
c Upravit hustotně a barevně fotografický obraz (např. pomocí funkce křivky, úrovně, jas a kontrast, úpravy barev) Praktické předvedení
d Provést jednoduché opravy obrazu pomocí nástrojů pro retuš Praktické předvedení
e Zhotovit jednoduchou montáž reklamního snímku Praktické předvedení
f Určit polohu dominanty obrazu s ohledem na možnosti oříznutí při konečném zpracování dokumentu (znalost pojmu na spad, na ořez) Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat jednotlivé datové formáty používané v grafických programech, zvolit vhodný datový formát pro uložení obrazu a obraz uložit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava snímku pro další zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předtiskovou úpravu snímku, nastavit rozlišení a velikost a převést do tiskového modelu CMYK Praktické předvedení
b Provést konečnou přípravu snímku pro zhotovení fotografie na digitálním minilabu Praktické předvedení
c Objasnit volbu barevného modelu RGB a CMYK pro jednotlivé druhy konečného zpracování fotografie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Archivování obrazových materiálů a digitálních dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodná média určená k archivaci digitálního obrazu, jejich použití a péči o ně Písemné a ústní ověření
b Popsat možnosti ukládání digitálních dat, uvést možnosti datových úložišť na internetu Ústní ověření
c Provést uložení digitálních dat na vhodné médium Praktické předvedení
d Popsat možnosti archivace obrazových materiálů (filmů, fotografií, tisků) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení kontrolního náhledu snímku na inkoustové, termosublimační nebo laserové tiskárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce jednotlivých typů tiskáren a navrhnout vhodný typ tiskárny pro tisk fotografického obrazu Písemné a ústní ověření
b Uvést druhy materiálů vhodných pro tisk obrazu, popsat jejich vlastnosti Ústní ověření
c Nastavit funkce a připravit tiskárnu pro tisk obrazu Praktické předvedení
d Vytisknout kontrolní náhled snímku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava digitálního obrazu pro export na web

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit velikost snímku a jeho rozlišení s ohledem na možnosti internetového transportu Praktické předvedení
b Předvést stahování snímku z internetu do počítače Praktické předvedení
c Popsat a provést odeslání snímků z počítače pomocí elektronické pošty a datových úložišť Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení povinné dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v právních předpisech v oblasti ochrany osobních dat a autorských práv Ústní ověření
b Popsat způsob vedení zakázkové knihy Ústní ověření
c Vystavit fakturu a zjednodušený daňový doklad, vysvětlit náležitosti kolem příjmu a výdeje peněžních částek Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést způsob evidence objednávek a tvorby rozpočtu, vytvořit rozpočet pro konkrétní zakázku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prezentace prací v závislosti na konkrétní situaci při jednání se zákazníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob komunikace se zákazníkem při sjednávání a odevzdávání zakázky Ústní ověření
b Prezentovat nabídkové portfolio prací a dohodnout podmínky realizace zakázky Praktické předvedení
c Předvést zhotovenou zakázku při předání zákazníkovi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Písemné ověření v průběhu zkoušky probíhá formou písemné práce, která obsahuje okruhy ze všech odborných kompetencí obsažených v této profesní kvalifikaci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Komora fotografických živností

Slezská univerzita v Opavě

Institut tvůrčí fotografie

Matela Studio Photography & Visual Media

Střední škola Polygrafická Praha

Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s., Skalsko

Kráčmar foto

Deník Sport

Společenstvo drobného podnikání

Střední odborné učiliště služeb Praha 9

XERTECa.s.