Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutní, kovárenský a slévárenský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických postupech v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii tavby kovů vč. uvedení základních norem (např. detailní technologický postup) dle typu technologie Ústní ověření s písemnou přípravou
b Uvést technologické podmínky tavby kovů i s možným odkazem na teoretické podklady dle typu technologie Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění technického dozoru na pracovištích hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní výrobní zařízení a používané technologie pro tavbu a tepelné zpracování kovů Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat vliv výrobního zařízení a používané technologie na životní prostředí a bezpečnost práce Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování metalurgických postupů a bezpečnostních předpisů v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a vysvětlit dodržování technologických postupů včetně zajištění bezpečnostních a ekologických předpisů při tavbě kovů dle typu technologie Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat možné základní „odchylky, vady, nedostatky" vznikající při tavbě kovů včetně návrhu zásadních opatření pro jejich odstranění Ústní ověření s písemnou přípravou
c Vyjmenovat příslušné základní bezpečnostní předpisy používané při tavbě kovů Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování a řízení metalurgických postupů a technických podmínek v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stanovení návrhů možných technologií u zadaného výrobku Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat vzorový metalurgický postup a stanovit jeho technické podmínky Praktické předvedení s písemnou přípravou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování metalurgických podkladů pro marketingovou a obchodní činnost

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup analýzy nestandardní zakázky Ústní ověření s písemnou přípravou
b Zpracovat návrh technologie výroby a rámcově popsat materiálovou a energetickou náročnost s dopadem na nákladovost výroby Praktické předvedení s písemnou přípravou
c Zpracovat podklady pro marketingovou strategii umístění produktu na trhu (fyzikální a mechanické vlastnosti materiálu produktu, užitné vlastnosti a výhody produktu, technologické zvláštnosti, obchodní benefity, vliv nákladů na tvorbu ceny) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (viz. http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=30950).

 

U kompetencí, které dle tohoto hodnoticího standardu jsou závislé na různém typu hutní výroby (kritéria hodnocení 1a, 1b, 3a), autorizovaná osoba sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči popis typu hutního provozu a upřesnění ověřovaných kritérií.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slevárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Třinecké železárny, a. s.

Arcelor Mittal Ostrava, a. s.

Evraz Vítkovice Steel, a. s.

Vítkovice Machinery Group, a. s.

VŠB - TU Ostrava

Střední odborná škola Třineckých železáren