Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Koordinace činností jednotlivých výrobních a technických provozů při lomové těžbě užitkových nerostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby procesů lomové těžby, úpravy, odbytu těžené suroviny a koordinaci činností mezi těmito procesy pro zajištění plynulého provozu od těžby po odbyt Ústní ověření
b Prokázat znalost ustanovení právních a interních předpisů přímo souvisejících s těžbou, dopravou a odbytem v organizaci provádějící hornickou činnost nebo činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu potřeb dispečerského řízení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Samostatné dispečerské řízení a operativní zajišťování výroby na jednotlivých pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy sledovaných činností a operací prostřednictvím panelů, obrazovek a počítačů na dispečinku a vysvětlit jejich účel a funkci Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat využití získaných informací z prostředků uvedených v kritérii a) Ústní ověření
c Prokázat komunikační dovednosti při simulované provozní situaci a určit postup jejího řešení v těchto variantách:
a) nepříznivé klimatické podmínky
b) zvýšený odbyt
c) snížený odbyt
d) porucha strojního zařízení
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování provedení a dodržování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, při vzniku mimořádných událostí či havárií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy mimořádných událostí a havárií v lomech Ústní ověření
b Popsat činnost dispečera při mimořádné události dle havarijního plánu a organizování likvidace mimořádné události podle pokynů inspekční služby nebo vedoucího likvidace havárie Ústní ověření
c Předvést činnost dispečera při řešení vybrané simulované mimořádné události na vybraném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování a kontrola průběhu výroby a dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést způsob dispečerského sledování procesu výroby a dopravy při využití počítačového připojení na proces výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob získávání informací o kvalitativních parametrech těženého produktu Ústní ověření
c Popsat způsob řízení kvality těžené suroviny v lomech (zrnitost, granulometrie, obsah nežádoucích příměsí) na základě požadavků odběratelů na množství a kvalitu produktu Ústní ověření
d Popsat způsob předávání získaných informací o výrobě a dopravě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy dokumentace vedené na dispečinku Ústní ověření
b Předvést způsob provedení záznamu do vybrané dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Zdravotní způsobilost je vyžadována. Odkaz v NSP: http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=27&id_jp=102787. Dále musí uchazeč splňovat požadavky na zdravotní způsobilost předepsané vyhláškou č. 26/1989 Sb.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SD, a. s.