Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Nábytkářský truhlář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava materiálu k výrobě ohýbaného vrstveného dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a roztřídit dýhy podle druhu a kvality dřeviny Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodný druh dýhy podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat druhy a vlastnosti lepidel a podmínky jejich skladování Ústní ověření
d Uvést význam klimatizace před a po lisování Ústní ověření
e Připravit odpovídající lepicí směs podle zadání při dodržení zásad BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat vady vzniklé při výrobě dílců z vrstveného dřeva Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech lisování vrstveného dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdíl mezi překližkou a vrstveným dřevem a tyto materiály rozlišit Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat materiály používané na vnější plochy vrstveného dřeva Ústní ověření
c Podle technologického postupu zvolit parametry lisování - teplota, čas, tlak Praktické předvedení a ústní ověření
d Podle technologického postupu zvolit způsoby lisování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce pro výrobu vrstveného dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle zadání a technických podkladů zvolit množství dýh a lepicí směsi pro zadaný výrobek Praktické předvedení
b Podle zadání a technických podkladů zvolit stroje, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení
c Podle zadání a technických podkladů zvolit postup práce a způsob provedení technologických operací daného výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit stroj a strojní zařízení pro opracování materiálů podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit stroje a zařízení včetně bezpečnostních prvků podle daného technologického postupu a v souladu se zásadami BOZP a PO Praktické předvedení
c Provést obsluhu a údržbu dřevoobráběcích strojů a zařízení v souladu se zásadami BOZP a PO Praktické předvedení
d Při všech prováděných operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lisování vrstveného dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle zadání připravit dýhy a další materiály (sesazenky) pro výrobu vrstveného dřeva Praktické předvedení a ústní ověření
b Nanést lepicí směs (ručně, strojně) Praktické předvedení
c Sestavit dýhové soubory Praktické předvedení
d Provést lisování souborů podle zadání Praktické předvedení
e Při všech prováděných operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vstupní kontrolu materiálů a polotovarů a v případě potřeby zajistit jejich opravu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat hotový nábytkový dílec a v případě potřeby zajistit jeho opravu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při dýhování a laminátování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Po skončení pracovní činnosti uklidit pracoviště Praktické předvedení
b Popsat způsoby třídění, dalšího použití, skladování nebo likvidace odpadu vzniklého při dané výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-dyh-prek#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba připraví zadání pro jeden nábytkový dílec z ohýbaného vrstveného dřeva s použitím sesazenky, který bude uchazeč při zkoušce vyrábět.

 

Při hodnocení ověrovaných kritérií se autorizovaná osoba zaměří zejména na přípravu, kontrolu a případnou opravu materiálu, seřízení a nastavení nanášecího a lisovacího zařízení, výběr lepidla a vlastní lisování výrobku s přihlédnutím na jeho funkčnost, užitnou hodnotu a ekonomičnost výroby.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní pracovní oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

TON, a. s.

SPŠ Hranice

EMBRE, s. r. o.