Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Nábytkářský truhlář
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava materiálu k výrobě ohýbaného vrstveného dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a roztřídit dýhy podle druhu a kvality dřeviny Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodný druh dýhy podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat druhy a vlastnosti lepidel a podmínky jejich skladování Ústní ověření
d Uvést význam klimatizace před a po lisování Ústní ověření
e Připravit odpovídající lepicí směs podle zadání při dodržení zásad BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat vady vzniklé při výrobě dílců z vrstveného dřeva Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech lisování vrstveného dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdíl mezi překližkou a vrstveným dřevem a tyto materiály rozlišit Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat materiály používané na vnější plochy vrstveného dřeva Ústní ověření
c Podle technologického postupu zvolit parametry lisování - teplota, čas, tlak Praktické předvedení a ústní ověření
d Podle technologického postupu zvolit způsoby lisování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce pro výrobu vrstveného dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle zadání a technických podkladů zvolit množství dýh a lepicí směsi pro zadaný výrobek Praktické předvedení
b Podle zadání a technických podkladů zvolit stroje, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení
c Podle zadání a technických podkladů zvolit postup práce a způsob provedení technologických operací daného výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit stroj a strojní zařízení pro opracování materiálů podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit stroje a zařízení včetně bezpečnostních prvků podle daného technologického postupu a v souladu se zásadami BOZP a PO Praktické předvedení
c Provést obsluhu a údržbu dřevoobráběcích strojů a zařízení v souladu se zásadami BOZP a PO Praktické předvedení
d Při všech prováděných operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lisování vrstveného dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle zadání připravit dýhy a další materiály (sesazenky) pro výrobu vrstveného dřeva Praktické předvedení a ústní ověření
b Nanést lepicí směs (ručně, strojně) Praktické předvedení
c Sestavit dýhové soubory Praktické předvedení
d Provést lisování souborů podle zadání Praktické předvedení
e Při všech prováděných operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vstupní kontrolu materiálů a polotovarů a v případě potřeby zajistit jejich opravu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat hotový nábytkový dílec a v případě potřeby zajistit jeho opravu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při dýhování a laminátování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Po skončení pracovní činnosti uklidit pracoviště Praktické předvedení
b Popsat způsoby třídění, dalšího použití, skladování nebo likvidace odpadu vzniklého při dané výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-dyh-prek#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba připraví zadání pro jeden nábytkový dílec z ohýbaného vrstveného dřeva s použitím sesazenky, který bude uchazeč při zkoušce vyrábět.

 

Při hodnocení ověrovaných kritérií se autorizovaná osoba zaměří zejména na přípravu, kontrolu a případnou opravu materiálu, seřízení a nastavení nanášecího a lisovacího zařízení, výběr lepidla a vlastní lisování výrobku s přihlédnutím na jeho funkčnost, užitnou hodnotu a ekonomičnost výroby.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní pracovní oděv a pracovní obuv.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru vzdělání truhlář.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru vzdělání truhlář.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru vzdělání truhlář.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast nábytkářské výroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku nebo odborných předmětů v oboru vzdělání truhlář.
 5. Profesní kvalifikace 33-067-H Pracovník výroby ohýbaného nábytku z vrstveného dřeva + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby zaměřené na ohýbaný nábytek.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici truhlářskou dílnu se skladovacím prostorem, materiály, technologické vybavení a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům a následující materiálně-technickým vybavení:

 • Materiál pro zadanou výrobu (různé druhy dýh, sesazenek a dalších materiálů, materiály pro přípravu lepicí směsi)
 • Technologické postupy výroby, technické postupy pro výrobek
 • Technologické a technické vybavení pro výrobu ohýbaného vrstveného dřeva tj.:
 1. zařízení pro nanášení lepidla (ruční nanášečka, strojní nanášečka)
 2. zařízení pro lisování (lis, přípravky, lisovací šablony aj.)
 3. truhlářská kotoučová pila
 • Svinovací metr, papírová lepicí páska na sesazenky dýh, smirkový papír, špachtle, tmel pro drobné opravy
 • Osobní ochranné pracovní prostředky

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

TON, a. s.

SPŠ Hranice

EMBRE, s. r. o.