Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Povolání: Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právním rámci oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží včetně norem požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní normy týkající se bezpečnosti práce s dětmi a mládeží a orientovat se v nich Ústní ověření
b Uvést zásadní právní normy týkající se bezpečnosti práce v rámci dvou konkrétních prováděných aktivit Ústní ověření
c Uvést platné technické normy v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží pro zadanou turistickou aktivitu, včetně orientace v terénu Ústní ověření
b Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při koupání a zadané aktivitě ve vodě Ústní ověření
c Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží pro zadaný zimní sport a aktivitě v zimě Ústní ověření
d Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při táboření a práci s elektrospotřebiči Ústní ověření
e Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při aktivitách ve výškách, zejména při lanových aktivitách Ústní ověření
f Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při střelbě Ústní ověření
g Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při hrách a táborových činnostech Ústní ověření
h Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s dětmi a mládeží při aktivitách v uzavřených prostorech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy z oblasti risk managementu Ústní ověření
b Popsat způsoby třídění rizik Ústní ověření
c Vysvětlit teoretický model řízení rizika použitelný v praxi Ústní ověření
d Identifikovat zdroje rizika při konkrétních činnostech s dětmi a mládeží včetně zdravotních omezení Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhodnotit konkrétní případy aktivit v návaznosti na rizika v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout odpovídající preventivní opatření, např. postupy pro realizaci činností, praktické ověření dovedností a znalostí zúčastněných osob či požadavky na materiál v kontextu dané situace a prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
g Navrhnout krizový plán pro případ mimořádné události, tj. úrazu nebo kritické situace, vztažené ke konkrétní činnosti organizace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Analýza systému zajištění bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v organizaci včetně návrhu na úpravu současného stavu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém hodnocení a řízení rizik při práci s dětmi a mládeží ve vybrané organizaci, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat stávající dokumentaci v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, platné vnitřní předpisy a postupy včetně vyhodnocení jejich účinnosti, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat stávající zajištění vzdělávání pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží zejména v návaznosti na prováděné činnosti, vysvětlit nedostatky stávajícího systému, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat stávající dokumentaci úrazů, nehod a incidentů a způsob jejich vyhodnocování, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat systém preventivních kontrol v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, uvést případné nedostatky a navrhnout úpravy a doplnění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Stanovování zásad bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí a mládeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé etapy tělesného vývoje dětí a mládeže a vysvětlit pojem biologický věk Ústní ověření
b Charakterizovat specifika psychologického a sociálního vývoje dětí a mládeže a z něj vyplývající specifické přístupy v oblasti zajištění bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží Ústní ověření
c Navrhnout specifické přístupy v oblasti zajištění bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v souvislosti se specifickými potřebami ve vzdělávání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Stanovování zásad technické bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky na zajištění bezpečného provozu a používání strojů, technických zařízení a vybavení Ústní ověření
b Navrhnout a předvést postup pro provádění revizí a kontrol strojů, zařízení a vybavení v souladu s obecně platnými předpisy a specifiky činnosti organizace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Zpracování návrhu bezpečnostních standardů organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout základní soubor bezpečnostních pravidel obecné povahy pro jednotlivé pozice pracovníků organizace a pro podmínky místa konání činností organizace (např. protipožární zabezpečení) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout základní soubor bezpečnostních pravidel pro specifické činnosti, které organizace nabízí Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout krizový scénář pro organizaci s popisem jednotlivých kroků řešení krizové situace Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout obsahovou strukturu dokumentů monitorujících nehody nebo incidenty Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a vyhodnotit nehody a incidenty podle doložené dokumentace a navrhnout případné změny nebo úpravy v postupech řešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Stanovování a ověřování požadavků na kvalifikaci pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout základní požadavky na odborné dovednosti pracovníků organizace pro vybrané aktivity a porovnat soulad těchto požadavků s nároky legislativních norem České republiky Praktické předvedení a ústní ověření
b Formulovat otázky pracovníkům organizace z oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, podle nichž by bylo možné ověřit jejich odborné znalosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Obsahové a organizační zajištění vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v návaznosti na konkrétní aktivity a cílové skupiny organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout obsahovou osnovu školení pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti a řízení rizik práce s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vzdělávací cíle a z nich vyplývající kompetence účastníků školicí akce v oblasti bezpečnosti a řízení rizika Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout v návaznosti na stanovené vzdělávací cíle konkrétní učební plán školicí akce v oblasti bezpečnosti a řízení rizika, včetně rozpracování jednotlivých vzdělávacích bloků a jejich časové dotace Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit požadavky na lektorské zajištění školení pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti a řízení rizik práce s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit požadavky na prostorové a organizační zajištění školení pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti a řízení rizik práce s dětmi a mládeží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Hodnocení výchovně vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob a kritéria, podle kterých by se pro zadané vzdělávací cíle provedlo vyhodnocení naplnění cílů, očekávání a potřeb účastníků Ústní ověření
b Navrhnout a vysvětlit způsoby hodnocení výchovně-vzdělávací aktivity, naplnění cílů, očekávání a potřeb účastníků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat možné způsoby poskytnutí zpětné vazby účastníkům vzdělávání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/garant-bezpecnosti-pro-ob.

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k provedení zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

 

Plánem řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží pro účely standardu je zpracování vyhodnocení stavu bezpečnostních rizik na základě posouzení činnosti skutečné organizace, jejích vnitřních předpisů a postupů, záznamů o úrazech a kritických událostech, rozčlenění rizik vyhodnocených způsobem a návrh postupů pro jejich řízení pomocí vhodných metod.

Bezpečnostním plánem aktivity (Safety activities plan, SAP) je pro účely standardu zpracovaný bezpečnostní plán konkrétní vybrané aktivity prováděné opakovaně vybranou organizací v rámci přímé práce s dětmi a mládeží.

Návrhem struktury a obsahu školení bezpečnosti práce pro pracovníky organizace pracující s dětmi a mládeží rozumíme zpracovaný popis vzdělávací aktivity.

Odborná způsobilost Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium a)

 • autorizovaná osoba vybere uchazeči konkrétní zadání:

  • turistika

  • vysokohorská turistika

  • cykloturistika

  • pěší přesuny po silnici

  • přesuny v neznámém terénu

  • noční přesuny

  • přesuny hromadnými dopravními prostředky

Odborná způsobilost Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium b)

 • autorizovaná osoba vybere uchazeči konkrétní zadání:

  • koupání v přírodě

  • hry ve vodě

  • vodácké aktivity včetně raftingu

Odborná způsobilost Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium c)

 • autorizovaná osoba vybere uchazeči konkrétní zadání:

  • lyžařská turistika

  • sjezdové lyžování

  • zimní táboření

  • pohyb na zamrzlých plochách

 

Odborná způsobilost Orientace v základních oblastech činností nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium d)

 • autorizovaná osoba vybere uchazeči konkrétní zadání:

  • práce s nožem, pilou a sekerou, včetně transportu nástrojů

  • práce s ručním nářadím

  • práce s elektrospotřebiči

  • práce s motorovou pilou, křovinořezem a sekačkou

Odborná způsobilost Orientace v základních oblastech činnosti nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium e)

 • autorizovaná osoba vybere uchazeči konkrétní zadání:

  • práce s dětmi a mládeží při aktivitách ve výškách, zejména při lanových aktivitách

 

Odborná způsobilost Orientace v základních oblastech činnosti nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium f)

 • autorizovaná osoba vybere uchazeči konkrétní zadání:

  • střelba z luku, kuše a praku

  • střelba ze vzduchových zbraní

  • airsoft, paintball

 

Odborná způsobilost Orientace v základních oblastech činnosti nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium g)

 • autorizovaná osoba vybere uchazeči konkrétní zadání:

  • hry v místnosti

  • míčové a pálkové hry

  • terénní a orientační hry

  • noční hry

  • rozdělávání ohně a vaření v přírodě

  • nízké lanové aktivity

 

Odborná způsobilost Orientace v základních oblastech činnosti nabízených organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, kritérium h)

 • autorizovaná osoba vybere uchazeči konkrétní zadání:

  • tělocvična

  • klubovna

  • jiný prostor

Odborná způsobilost Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium a)

 • autorizovaná osoba vybere uchazeči k vysvětlení 3 pojmy:

  • riziko

  • řízení rizika

  • fyzické riziko

  • psychické riziko

  • sociální riziko

  • analýza rizik

  • referenční úroveň rizika

Pro odbornou způsobilost Vyhodnocování a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium d) - g) uchazeč na začátku zkoušky zpracuje Plán řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, v rozsahu minimálně dvou stran A4, který v uvedených kritériích uchazeč ústně obhájí. Plán bude obsahovat tyto položky:

 • jméno a příjmení autora plánu

 • popis vybrané organizace pracující s dětmi, a mládeží a to minimálně v rozsahu: typ organizace, cílová skupina, realizované aktivity

 • identifikace právních norem a jejich jednotlivých částí, vymezující pravidla pro činnost organizace v oblasti bezpečnosti práce

 • základní informace o současném stavu řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, o existujících dokumentech v oblasti řízení rizik bezpečnosti práce a o stanovených vzorových postupech pro minimalizaci rizik v rámci vybrané organizace

 • analýza současného stavu, identifikace rizik, stanovení nedostatků a chyb v postupech, určení kritických bodů a rizikových aktivit

 • analýza minimálně tří skutečných nehod či incidentů, které se v organizaci staly a jsou zdokumentovány, včetně stanovení případných chyb v postupech a návrhu nápravných opatření

 • návrh vhodných mechanismů řízení rizik včetně personálního a organizačního zajištění a způsobu nakládání s informacemi

 • návrh obsahové struktury dokumentu pro záznam úrazu nebo incidentu, resp. posouzení dostatečnosti stávajících materiálů organizace a případný návrh jejich úprav

 • popis realizačního týmu – popis jednotlivých pracovních pozic a jejich zapojení do řízení rizik bezpečnosti práce, stanovení kvalifikačních předpokladů v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží pro jednotlivé členy pracovního týmu

 • návrh vhodných mechanismů zpětné vazby v rámci realizačního týmu

 

Pro odbornou způsobilost Zpracování návrhů bezpečnostních standardů organizace, kritérium a), b), d) uchazeč na začátku zkoušky zpracuje SAP v rozsahu minimálně dvou stran A4, který v uvedených kritériích ústně obhájí.

SAP bude obsahovat tyto položky:

 • jméno a příjmení autora SAP

 • název SAP

 • specifikace cílové skupiny

 • zpracované výstupy z předchozí dokumentace organizace k prováděné aktivitě včetně výstupů z hlášení o úrazech a mimořádných událostech

 • specifikace realizačního týmu včetně stanovení minimálních požadavků na počet osob a jejich kvalifikaci

 • stanovení rizik a určení kritických bodů aktivity

 • návrh postupů pro zajištění bezpečnosti aktivity

 • přehled adekvátních právních předpisů, návrh vnitřních předpisů organizace v případech, kdy je takový předpis s ohledem na vyhodnocená rizika považován za důvodný a oblast není dostatečně řešena obecně platnými předpisy, případně návrh úprav stávajících vnitřních předpisů organizace

 • návrh zajištění konkrétní zpětné vazby (účastníci, realizátoři)

Pro odborné způsobilosti:

Stanovování a ověřování požadavků na kvalifikaci pracovníků organizace v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží, kritérium a), b).

Obsahové a organizační zajištění vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží v návaznosti na konkrétní aktivity a cílové skupiny organizace, kritérium a) - e).

Uchazeč na začátku zkoušky zpracuje návrh struktury minimálně v rozsahu jedné strany A4, který v uvedených kritériích uchazeč ústně obhájí.

Návrh bude obsahovat tyto položky:

 • jméno a příjmení autora

 • název školicího programu

 • vstupní předpoklady pracovníků organizace

 • metody a formy využívané v rámci školení

 • možný počet účastníků školení

 • časová dotace školení (v hodinách - min. 8 hodin)

 • popis teoretické části školení včetně podrobné osnovy a časové dotace jednotlivých částí

 • popis praktické části školení včetně podrobné osnovy a časové dotace jednotlivých částí

 • analýza dokumentace minimálně tří předchozích úrazů nebo incidentů řešených v předchozím období včetně posouzení stavu před dějem, způsobu řešení a následných opatření

 • způsob ověření dosažených výsledků

 • návrh lektorského zajištění včetně požadavků na odbornou způsobilost jednotlivých lektorů

 • návrh prostorového a organizačního zajištění školení

 • didaktické pomůcky

 • návrh kritérií hodnocení a evaluačního nástroje

 • přílohy (použitá literatura, podklady pro účastníky atp.)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro veřejné služby a správu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

YMCA v České republice

Junák - český skaut, z. s.

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s.

Hodina H, z. s.