Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Technik arborista
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Determinace dřevin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit stromy v bezlistém a olistěném stavu podle seznamu taxonů Praktické předvedení
b Popsat základní vlastnosti a ekologické nároky dřevin Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Základní orientace v morfologii, anatomii, fyziologii a fytopatologii stromů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost pojmů z anatomie, morfologie a fyziologie stromů Písemné ověření
b Popsat vnitřní stavbu stromů a její význam pro pěstování Ústní ověření
c Popsat fyziologické procesy stromů a jejich význam pro pěstování dřevin Ústní ověření
d Determinovat choroby a škůdce stromů podle seznamu taxonů a popsat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat ochranné a obranné mechanismy dřevin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výsadba stromů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady transportu a předvést manipulaci s výsadbovým materiálem včetně kontroly kvality sazenice před výsadbou Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat přípravu stanoviště pro výsadbu stromů Ústní ověření
c Předvést a popsat výsadbu stromu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady povýsadbové péče u stromů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řez stromů s použitím adekvátních technických pomůcek a prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat techniky řezu stromů Ústní ověření
b Předvést nářadí pro řez stromů a popsat způsoby jeho použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést techniku řezu stromů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatnění nejčastějších technologií řezu stromů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologie řezu stromů Ústní ověření
b Provést a popsat výchovný řez stromů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést a popsat zdravotní řez stromů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v mapových podkladech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a V terénu vyhledat stromy podle předložené mapy a inventarizační tabulky Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Ochrana dřevin rostoucích mimo les v souladu s platnou legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost legislativy v oblasti ochrany dřevin rostoucích mimo les Písemné ověření
b Prokázat znalost ochrany stromů a jejich stanoviště při stavební činnosti Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technik-arborista#zdravotni-zpusobilost).

Požadavky na uchazeče:

•Zdravotní způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou – potvrzení lékaře ne starší než 1 rok

•Záznam, tzv. revizní protokol o provedené revizi stromolezeckého vybavení

 • Předpoklady pro plnění požadavků BOZP – vlastní individuální pomůcky si zajišťuje uchazeč osobně – lana, bezpečnostní pás, spojky, obuv, oblek, rukavice, přilba, zahradnický nůž, ruční nůžky, pilku, houseník, pilu na násadě, stromolezecký set

 

Požadavky na uchazeče používající manipulační plošinu nad rámec výše uvedených bodů:

•Osvědčení o způsobilosti k ovládání manipulační plošiny

 

Je třeba dodržovat Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky č. 362/2005 Sb., které zmiňuje povinnosti školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je třeba posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

Autorizovaná osoba může použít pro písemné ověření kompetencí test.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu.

Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3.Pro úspěšné splnění požadavků testu:

 

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

U kompetence Determinace dřevin v kritériu a) v závislosti na stavu vegetace bude uchazeč poznávat větvičky v olistěném a bezlistém stavu. V případě determinace dřevin v bezlistém stavu obdrží uchazeč také herbářové položky nebo fotografie. Minimální množství předložených dřevin z celkového výčtu všech dřevin je 20 ks.

Předmětem poznávání budou následující dřeviny:

Listnaté:

Acer campestre; Acer negundo; Acer platanoides; Acer pseudoplatanus; Acer saccharinum; Aesculus x carnea; Aesculus hippocastanum; Ailanthus altissima; Alnus glutinosa; Betula verrucosa; Betula papyrifera; Carpinus betulus; Castanea sativa; Catalpa sp.; Celtis occidentalis; Corylus colurna; Crataegus sp.; Elaeagnus angustifolia; Fagus sylvatica; Fraxinus excelsior; Fraxinus pennsylvanica; Ginkgo biloba; Gleditsia triacanthos; Gymnocladus dioicus; Hippophae rhamnoides; Juglans nigra; Juglans regia; Liriodendron tulipifera; Magnolia x soulangeana; Malus; Morus alba; Paulownia tomentosa; Platanus x acerifolia; Populus alba; Populus nigra (x canadensis); Populus nigra ´Italica; ´Populus simonii; Populus tremula; Prunus avium; Prunus cerasifera; Prunus mahaleb; Prunus serrulata; Prunus padus; Pyrus communis; Quercus cerris; Quercus petraea; Quercus robur; Quercus rubra; Rhus glabra; Rhus typhina; Robinia pseudoacacia; Salix alba; Salix caprea; Salix x sepulcralis; Sambucus nigra; Sophora japonica; Sorbus aria; Sorbus aucuparia; Sorbus torminalis; Syringa vulgaris; Tilia cordata; Tilia x euchlora; Tilia platyphyllos; Tilia tomentosa; Ulmus glabra; Ulmus carpinifolia; Ulmus laevis.

Jehličnany:

Abies alba; Abies concolor; Abies grandis; Abies nordmanniana; Chamaecyparis lawsoniana; Chamaecyparis nootkatensis; Chamaecyparis obtusa; Cryptomeria japonica; Juniperus chinensis; Juniperus communis; Juniperus scopulorum ´Skyrocket´;

Juniperus virginiana; Larix decidua; Larix kaempferi; Metasequoia glyptostroboides; Picea abies; Picea omorika; Picea pungens; Pinus cembra; Pinus nigra; Pinus ponderosa; Pinus strobus; Pinus sylvestris; Pseudotsuga menziesii; Sequoiodendron giganteum; Taxus baccata; Thuja occidentalis; Thuja orientalis; Thuja plicata; Tsuga canadensis.

Při determinace dřevin je uchazeč povinen používat jen vědecké názvy.

 

U kompetence Základní orientace v morfologii, anatomii, fyziologii a fytopatologii stromů je pro úspěšné splnění kritéria a) nutné prokázat zvládnutí a schopnost aplikace následující odborné terminologie:

Buňka, pletivo, systém pletiv. Sklerenchym, parenchym, kolenchym. Primární a sekundární buněčná stěna. Celulóza, hemicelulózy a lignin. Plastidy, chlorofyl. Kambium, dřevo a lýko, borka, kůra. Buněčná stěna a její složení, buňky dřeva jehličnanů a listnáčů. Dřevina a růstové formy dřevin. Květ, nahosemenné a krytosemenné rostliny. Části stromu (kořenový systém, kmen, koruna a modifikace jednotlivých částí u stromů). Střední válec, otevřené a uzavřené cévní svazky, dřeň. Letokruhy. Makroblasty a brachyblasty. Apikální dominance a apikální kontrola, monopodiální a sympodiální větvení. Kodominantní větvení. Primární a sekundární koruna. Adventivní a spící pupeny a tvorba sekundárních výhonů. Reiterace. Adaptivní růst. Reakční dřevo. Fotosyntéza a transpirace, základní pojmy. Introdukce. Invazivní dřevina.

 

U této kompetence je pro úspěšné splnění kritéria b) nutné prokázat zvládnutí a schopnost aplikace následující odborné terminologie:

Rostlinná buňka a její organely, včetně funkce. Typy pletiv - parenchym, kolenchyn, sklerenchym a systémy pletiv rostlin - základní, krycí a vodivá. Primární a sekundární stavba stonku, funkce kambia, vznik dřeva a lýka, vznik borky. Rozdíl ve stavbě dřeva jehličnanů, listnáčů kruhovitě pórovitých a roztroušeně pórovitých. Větevní napojení, vliv na řez stromu, defektní větvení. Stavba listu a stavba jehlic. Stavba kořene, kořenové čepičky a kořenového vlášení, funkce kořenů. Způsob oplození u nahosemenných a krytosemenných rostlin a stavba, význam a šíření semen a plodů.

 

Pro úspěšné splnění kritéria c) je nutné prokázat zvládnutí a schopnost aplikace následující odborné terminologie:

Princip fotosyntézy v základních pojmech, světelná a temnostní fáze, transpirace rostlin. Primární růst a sekundární růst, proces tvorby dřeva. Vegetativní rozmnožování, výmladnost rostlin. Generativní rozmnožování. Význam vegetativního a generativního rozmnožování pro tvorbu sadebního materiálu. Příjem a výdej vody a živin rostlinou, podélný a příčný transport vody. Význam fytohormonů, stimulátory a inhibitory růstu, jejich vliv na růst a vývoj stromů. Vývojový cyklus rostlin - juvenilní fáze, dospělost a senescence. Hlavní faktory prostředí, jejich vliv na růst a vývoj stromů. Reakce na stres, zejména sucho a zvýšená teplota. Vhodnost a způsob výběru dřevin pro výsadby ve městech a volné krajině na základě jejich fyziologických a ekologických vlastností. Rajonizace. Mykorhiza, endo- a ektomykorhiza, základní principy a výhodnost.

 

Pro splnění kritéria d) bude uchazeč poznávat jednotlivé škůdce v živém stavu, je možné i použití fotografií.

 1. Determinovat dospělce následujících druhů: Cossus cossus, Tortrix viridiana, Malacosoma Neustria, Operophtera brumata, Erannis defoliaria, Lymantria dyspar, Euproctis chrysorrhoea, Diprion pini, Cryptorhynchus lapathi, Chrysomela populi, Chrysomela tremulae, Cameraria ohridella
 2. Determinovat larvu následujících druhů: Lucanus cervus, Melolontha melolontha, Amphimallon solstitiale, Chalcophora mariana, Anthaxia quadripunctata, Cerambyx x cerdo, Aromia moschata, Plagionotus arcuatus, Lamia textor
 • Rozpoznat poškození na konkrétní dřevině u druhů: Andricus kollari, Dreyfusia nordmannianae, Adelges laricis, Sacchipanthes abietis, Physokermes piceae, Ips typographus, Tomicus piniperda, Erwinia amylovora, Sphaeropsis sapinea, Ceratocystis ulmii

 

Pro úspěšné splnění kritéria e) je nutné prokázat zvládnutí a schopnost aplikace následující odborné terminologie:

Rozdíl mezi ochranou a obranou rostliny. Tvorba kalusu a ránového dřeva. Reakce stromu na řez a poranění. Vliv velikosti rány na hojení. Kompartmentalizace dřevin. Další obranné mechanismy - znalost pojmů a vysvětlení.

 

U kompetence Výsadba stromů je pro úspěšné splnění kritéria a) nutné následující:

Předvést a ústně doplnit zásady výběru a nákupu sazenice v okrasné, lesní či ovocné školce. Předvést kontrolu kvality sazenice, zejména stavu kořenů u prostokořenných sazenic a kontrolu kořenového balu, kontrolu kvality kmene, korunky, poměru kmene a korunky, kontrolu sazenic v kontejneru, kontrolu kvality sazenic podle platných školkařských norem. Předvést zásady manipulace s výsadbovým materiálem při převzetí ve školce, při dopravě na místo výsadby, při vlastní výsadbě. Vysvětlit skladování školkařského materiálu (sazenic) před výsadbou, zakládku sazenic před zimou, zásady přezimování sazenic pro jarní výsadbu. Ústně bude uchazeč popisovat kontrolu kvality se třemi typy sazenic (prostokořenné, kontejnerované a se zemním balem). Pro praktické předvedení vybere AOs jednu z těchto tří.

 

Pro úspěšné splnění kritéria b) této kompetence je nutné následující:

Vysvětlit a zdůvodnit termín výsadby dřevin. Popsat přípravu a úpravu sazenic před výsadbou a při výsadbě. Vysvětlit postup výsadby, tvorbu výsadbové jámy, umístění dřeviny v jámě, výsadbu prostokořenné sazenice i sazenice s balem či v kontejneru, zasypání jámy, hloubku výsadby, nadzemní a podzemní kotvení dřeviny při výsadbě, pomůcky k výsadbě, ochranu nadzemní části sazenice při výsadbě, aplikaci podpůrných prostředků, srovnávací řez, zálivku a hnojení při výsadbě, mulčování a úpravu zálivkové mísy.

 

Pro úspěšné splnění kritéria c) je nutné následující: Popsat průzkum stanoviště před výsadbou dřevin. Zdůvodnit výběr taxonu, typu a velikosti školkařského materiálu v závislosti na stavu a podmínkách stanoviště. Vysvětlit možnosti úpravy, resp. zlepšení nepříznivých půdních podmínek stanoviště pro výsadbu a prostorových podmínek stanoviště.

 

Pro úspěšné splnění kritéria d) je nezbytné: Objasnit pojem povýsadbového stresu a způsobů, jak jej co nejlépe a nejrychleji překonat. Vysvětlit význam zálivky dřevin po výsadbě. Popsat způsoby péče o zálivkovou mísu, včetně péče o mulč. Charakterizovat výchovný řez dřevin po výsadbě, péči o kotvící systém. Vysvětlit možnosti ochrany dřevin proti chorobám a škůdcům po výsadbě, zejména proti okusu zvěří a poškozování lidskou činností.

 

U kompetence Řez stromů s použitím adekvátních technických pomůcek a prostředků v kritériu a) je pro jeho splnění vyžadováno prokázat zvládnutí a schopnost aplikace následující odborné terminologie: Definice techniky řezu stromů. Poloha, velikost a tvar řezné rány. Technika odříznutí velké větve způsobem “na třikrát”. Principy hojení rány, vedení řezu ochranná zóna větve, větevní kornout, korní hřebínek, místo přechodu dřeva kmene a dřeva větve.Techniky řezu stromů v rozsahu Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2015. Řez postranní větve na větevní límeček nebo větevní kroužek. Řez hlavní větve na postranní větev. Řez výhonu na pupen - význam řezu na vnější i vnitřní pupen. Řez výmladků. Řez výhonu na čípek, včetně principu Zahnova řezu. Řez výhonu „na patku“. Řez „naslepo" – význam a případy užití. Řez větve v kodominantním tahovém „U“ větvení. Řez větve v kodominantním tlakovém „V“ větvení. Řez na korní můstek. Způsob ošetření povrchu řezné rány a předvedení začištění zahradnickým nožem - žabkou. Vhodnost řezu v jednotlivých ročních obdobích. Vhodnost řezu dřevin s jarním mízotokem. Řez v rámci jednotlivých vývojových růstových fázích. Rozdíly a úskalí řezu živých a mrtvých větví. Odstraňování obrostu na kmínku a z podnoží. Negativní dopady dekapitace korun stromů.

 

V kritériu b) uchazeč předvede funkční a ostré nářadí pro řez stromů: Zahradnický nůž – „žabka“ pro začišťování ran a odřezávání výmladků na kmeni, ostří nože, znalost broušení. Ruční zahradnická pilka - tzv. ocaska, se systémem trojitě broušeného ostří. Zahradnické nůžky – dvousečné, ostré. Nůžky na násadě, dvousečné, tzv. „houseník“, ostré, funkční. Ruční pilka na násadě tzv. „pinoha“ – se systémem trojitě broušeného ostří.

U kritéria c) uchazeč prakticky předvede minimálně 3 techniky z níže vyjmenovaných technik za dodržení principů výše popsaných technik řezu v kritériu hodnocení a) s použitím jím vybraného nářadí pro řez: Řez postranní větve na větevní límeček (větevní kroužek). Řez hlavní větve na postranní větev. Řez výhonu na pupen (význam řezu na vnější i vnitřní pupen). Řez výmladků (jak z běžných, tak ze spících či adventivních pupenů, mladých i starších). Odstraňování obrostu na kmínku a z podnoží. Řez výhonu na čípek, včetně principu Zahnova řezu. Řez výhonu „na patku“. Řez „naslepo" – význam a případy užití. Řez výhonu na patku. Řez větve v kodominantním tahovém „U“ větvení. Řez větve v kodominantním tlakovém „V“ větvení. Řez na korní můstek.

 

U kompetence Uplatnění nejčastějších technologií řezu stromů splní uchazeč kritérium a) tím, že objasní následující pojmy a technologie: Definice technologie řezů stromů. Technologie řezu stromů podle Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2015 Řez stromů. Založení koruny mladého stromu. Řez stromu při výsadbě včetně srovnávacího (komparativního) řezu. Výchovný řez. Zdravotní řez. Bezpečnostní řez. Redukční řezy stromů, včetně lokálních redukcí a obvodové redukce koruny. Sesazovací řez stromů. Tvarovací řezy stromů, zejména řez na hlavu a na čípek.Tvarování živých plotů a stěn. “Přírodě blízký řez” starého stromu – obecné principy a případy použití.

 

U kritéria b) uchazeč provede výchovný řez mladého listnatého stromu o výšce min. 3 m a max. 9 m s pomocí ručního nářadí popsaného v kompetenci Řez stromů s použitím adekvátních technických pomůcek a prostředků v kritériu b). Pro realizaci řezu použije uchazeč prostředky pro práci ve výšce v souladu s platnou legislativou a zásadami BOZP - žebřík, manipulační plošina nebo stromolezecká technika, či jejich kombinace. Uchazeč je povinen předem informovat autorizovanou osobu o tom, jakou techniku bude pro realizaci používat a zkoordinovat možnost jejího použití na konkrétním stanovišti - to platí zejména pro použití manipulační plošiny.

 

U kritéria c) uchazeč provede zdravotní řez a lokální redukci koruny 1 ks listnatého stromu o výšce min. 6 m a max. 20 m s pomocí minimálně ruční pilky a pinohy. Pro provedení řezu použije uchazeč prostředky pro práci ve výšce v souladu s platnou legislativou a zásadami BOZP - žebřík jednoduchý nebo dvojitý, manipulační plošina nebo stromolezecká technika, či jejich kombinace. Uchazeč je povinen předem informovat autorizovanou osobu o tom, jakou techniku bude pro zadaný úkol používat a zkoordinovat možnost jejího použití na konkrétním stanovišti - to platí zejména pro použití manipulační plošiny.

 

U kompetence Orientace v mapových podkladech u kritéria a) uchazeč na vybrané ploše v terénu vyhledá - podle předložené mapy, inventarizační tabulky a zadání AOs - nejméně 5 stromů různých druhů a charakteristik velikosti, tvaru, stáří, ve vzdálenosti minimálně 20 m od sebe a minimálně z celkového počtu 30 inventarizovaných kusů na vybrané ploše.

 

U kompetence Ochrana dřevin rostoucích mimo les v souladu s platnou legislativou u kritéria a) je zapotřebí úspěšné zvládnout proces žádání o povolení a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Legislativní požadavky pro pěstební zásahy do památných stromů a významných krajinných prvků. Postup při střetu plánovaného zásahu s ochranou ptactva či ochranou biotopů zvláště chráněných druhů organizmů. Postup při zjištěném výskytu karanténních chorob a škůdců.

 

Obsahem kritéria b) je definice a zásady ochrany kořenové zóny stromu podle platných norem, základní ochranná opatření u nadzemních částí stromů a principy ochrany kořenového systému stromů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí..

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zahradnictví nebo lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe z realizace arboristiky (provádění řezů, výsadeb, instalace vazeb apod.).

Dále musí autorizovaná osoba prokázat svou odbornou způsobilost alespoň jedním z následujících kritérií:

 • musí být držitelem osvědčení European Tree Worker (ETW),

 • nebo Český certifikovaný arborista (ČCA ‒ stromolezec nebo ČCA ‒ konzultant),

 • nebo průkazem soudního znalce se specializací na technologie ošetřování stromů,

 • nebo profesní kvalifikace 41-063-M Technik arborista / technička arboristka nebo 41-082-N Samostatný technik arborista / samostatná technička arboristka.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Odpovídající vybavení provozovny příslušnou stromolezeckou technikou:

 • Prostory v exteriéru pro provedení praktických zkoušek: stromy pro řez stromolezeckou technikou i manipulační plošinou pro všechny požadované technologie ošetření stromů, rostlinný materiál i plochu pro zkušební výsadby stromů, větve pro ověření techniky řezu stromů
 • Zkušební místnost
 • Žebřík jednoduchý a dvojitý
 • Manipulační plošina.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 150 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 20 až 24 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 90 minut. Zkouška musí být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Ing. Pavel Wágner, Arbonet, s. r. o.

David Hora, DiS.Treewalker, s. r. o.

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace