Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s normami pro výrobu plastikářských a gumárenských obuvnických komponentů, polotovarů a výrobků, dohledat zadané údaje pomocí informačních technologií Praktické předvedení
b Popsat na základě technické dokumentace složení a výrobní postup předloženého plastikářského a gumárenského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit na základě technické dokumentace technologické podmínky pro výrobu předloženého plastikářského a gumárenského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést pravidla pro správné nakládání s nebezpečnými látkami ve výrobním plastikářském a gumárenském provoze Ústní ověření
e Vyjmenovat na základě předložených norem a technických podkladů pravidla pro ekologické odstraňování plastikářských a gumárenských odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit technologický postup pro zhotovení stanoveného obuvnického plastikářského a gumárenského výrobku, vyhodnotit kritická místa výrobního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit technologický postup pro namíchání zadané gumárenské a plastikářské směsi pro konkrétní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit technologický postup a stanovit technologické podmínky pro vulkanizaci gumárenských výrobků s ohledem na bezpečnost práce a dodržení zásad ekologického zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit technologické podmínky (teplota, tlak, čas) pro konkrétní typ stroje u dané pracovní operace v procesu plastikářské a gumárenské obuvnické výroby Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit podle předložených předpisů systém ekologické prevence pro daný úsek plastikářské a gumárenské výroby Praktické předvedení
f Uvést způsob řešení stanovené případné havarijní situace v plastikářské a gumárenské výrobě ve vztahu k životnímu prostředí (modelová situace) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhu surovin a materiálů pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat a specifikovat předložené obuvnické plastikářské a gumárenské materiály Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vlastnosti základních surovin v určené plastikářské a gumárenské směsi, popsat jejich vliv na hotový plastikářský a gumárenský výrobek Ústní ověření
c Určit suroviny, materiály, komponenty a polotovary pro výrobu konkrétního plastikářského a gumárenského výrobku, výběr zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pro zadaný technologický úsek plastikářské a gumárenské výroby obuvi strojní vybavení, zdůvodnit navrženou technickou sestavu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat funkci stanoveného stroje pro obuvnickou plastikářskou a gumárenskou výrobu a určit, pro kterou pracovní operaci je vhodné jeho použití (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat funkci a účel výrobní linky sestavené pro konkrétní plastikářskou a gumárenskou obuvnickou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat dodržování technologického postupu pro předložený obuvnický plastikářský a gumárenský výrobek, v případě zjištěných nedostatků navrhnout náhradní řešení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat dodržování technologického postupu u stanovených pracovních operací v obuvnické plastikářské a gumárenské výrobě, v případě zjištěných nedostatků navrhnout správné řešení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vliv kontroly dodržování technologických postupů v obuvnické plastikářské a gumárenské výrobě na výslednou kvalitu výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit suroviny, materiály, polotovary a výrobky, pro které je nutné během daného plastikářského a gumárenského technologického procesu vykonat mechanické a laboratorní zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob provedení určené kvalitativní zkoušky obuvnického plastikářského a gumárenského vzorku, zdůvodnit účel zkoušky Ústní ověření
c Vybrat vhodnou laboratoř k provedení zadané kvalitativní zkoušky pro obuvnický plastikářský a gumárenský výrobek, vypsat objednávkový list pro tuto zkoušku (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Operativní řešení technologických problémů v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit alternativní technologický postup pro konkrétní obuvnickou plastikářskou a gumárenskou výrobu s použitím náhradních materiálů při dodržení zásad BOZP a ekologicky čistém zpracování Praktické předvedení
b Vyhodnotit zjištěnou vadu předloženého obuvnického plastikářského a gumárenského výrobku, označit technologický nedostatek zpracování, navrhnout náhradní řešení vedoucí k jeho odstranění (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení technické dokumentace pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost vedení technické dokumentace pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi Ústní ověření
b Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci pro obuvnickou plastikářskou a gumárenskou výrobu, popsat její obsah (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posuzování kvality surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu předložených surovin materiálů a polotovarů potřebných ke zhotovení daného obuvnického plastikářského a gumárenského výrobku, na základě zjištění případných nedostatků rozhodnout o jejich dalším použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést mezioperační kontrolu kvality u stanovených pracovních operací v obuvnické plastikářské a gumárenské výrobě, výsledek vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu kvality hotového obuvnického plastikářského a gumárenského výrobku, vyhodnotit zjištěný stav, popsat případné nedostatky a navrhnout způsob jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-pro-plastikarsk#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v obuvnické plastikářské a gumárenské výrobě.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí obuvnické plastikářské nebo gumárenské výroby. Při ověřování kritérií hodnocení založených ve způsobu praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k správné volbě technologie a ke kvalitě provedení. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie, využívání teoretických znalostí pro řešení praktických úkolů a používání jednoznačných formulací.

 

Autorizovaná osoba určí jeden týden před zahájením zkoušky, zda budou kritéria hodnocení zaměřena na plastikářskou nebo gumárenskou výrobu obuvnických výrobků.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Orientace v normách a v technických podkladech v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi, pro kritérium hodnocení a) dohledat určené údaje v počtu minimálně 1údaj – maximálně 3 údaje, pro kritéria hodnocení b), c) předloží k posouzení plastikářský nebo gumárenský výrobek v počtu 1 půlpár, typ plastikářského nebo gumárenského výrobku bude záviset na zaměření konkrétní obuvnické plastikářské nebo gumárenské výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi, pro kritérium hodnocení a) druh plastikářského nebo gumárenského obuvnického výrobku, který bude záviset na zaměření plastikářské nebo gumárenské výroby v místě konání zkoušky, pro kritérium hodnocení b) stanoví typ připravované gumárenské nebo plastikářské směsi, pro kritérium hodnocení d) určí stroj plastikářské nebo gumárenské obuvnické výroby v počtu 1 kus, pro kritérium hodnocení e) stanoví konkrétní technologický úsek plastikářské nebo gumárenské výroby.

 

Autorizovaná osoba předloží k posouzení u odborné kompetence Stanovování druhu surovin a materiálů pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi pro kritérium hodnocení a) obuvnické plastikářské nebo gumárenské materiály v počtu minimálně 5 vzorků – maximálně 7 vzorků, pro kritérium hodnocení b) určí charakterizovat 3 suroviny použité v plastikářské nebo gumárenské směsi, pro kritérium hodnocení c) stanoví typ obuvnického plastikářského nebo gumárenského výrobku, který bude záviset na výrobní technologii v místě konání zkoušky.

Autorizovaná osoba stanoví u odborné kompetence Stanovování výrobních zařízení pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi pro kritérium hodnocení a) konkrétní technologický úsek obuvnické plastikářské nebo gumárenské výroby, pro kritérium hodnocení b) určí stroj pro obuvnickou plastikářskou nebo gumárenskou výrobu v počtu 1 kus, pro kritérium hodnocení c) určí 1 konkrétní výrobní linku pro obuvnickou plastikářskou nebo gumárenskou výrobu, typ linky bude záviset na výrobní technologii v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči u odborné kompetence Kontrola dodržování technologických postupů v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi pro kritérium hodnocení a) vzorek obuvnického plastikářského nebo gumárenského výrobku v počtu 1 pár a zajistí modelovou situaci v reálném prostředí obuvnické plastikářské nebo gumárenské výroby tak, aby uchazeč o zkoušku mohl vizuálním způsobem vyhodnotit dodržování technologického postupu v rozpětí 5 po sobě následujících pracovních operací technologického procesu, pro kritérium hodnocení b) určí 3 konkrétní pracovní operace v reálném prostředí obuvnické plastikářské nebo gumárenské výroby tak, aby účastník zkoušky mohl sledováním pracovních úkonů vyhodnotit dodržování technologického postupu, typ výrobku a pracovních operací bude záviset na obuvnické plastikářské nebo gumárenské technologii v místě konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi pro kritérium hodnocení a) typ výrobního obuvnického plastikářského nebo gumárenského provozu, výrobní technologie bude záviset na zpracování v místě konání zkoušky, pro splnění kritéria hodnocení b) zadá autorizovaná osoba uchazeči vysvětlit kvalitativní zkoušky pro obuvnický plastikářský nebo gumárenský výrobek v počtu minimálně 1 zkouška – maximálně 3 zkoušky, za tímto účelem předloží k posouzení obuvnický plastikářský nebo gumárenský vzorek v počtu 1 pár. Typ zkoušky a vzorku bude záviset na obuvnické plastikářské nebo gumárenské technologii v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Operativní řešení technologických problémů v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi pro kritérium hodnocení a) typ obuvnické plastikářské nebo gumárenské výroby, pro kritérium hodnocení b) předloží obuvnický plastikářský nebo gumárenský výrobek v počtu 1 pár, typ a vzor bude záviset na použité technologii v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborné kompetence Posuzování kvality surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi pro kritérium hodnocení a) vzorky surovin, materiálů a polotovarů pro obuvnickou plastikářskou nebo gumárenskou výrobu v počtu minimálně 5 kusů nebo 5 párů – maximálně 7 kusů nebo 7 párů, pro kritérium hodnocení b) stanoví pracovní operace pro provedení mezioperační kontroly kvality při výrobě obuvnických plastikářských nebo gumárenských výrobků v počtu minimálně 1 pracovní operace – maximálně 3 pracovní operace, pro kritérium hodnocení c) předloží k posouzení obuvnický plastikářský nebo gumárenský výrobek v počtu minimálně 1 pár – maximálně 3 páry, typ pracovních operací a druh obuvnického plastikářského nebo gumárenského výrobku bude záviset na konkrétní technologii výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví u odborných kompetencí Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi pro kritérium hodnocení f); Stanovování výrobních zařízení pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi pro kritérium hodnocení b); Kontrola dodržování technologických postupů v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi pro kritéria hodnocení a), b); Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi pro kritérium hodnocení c); Operativní řešení technologických problémů v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi pro kritérium hodnocení b); Vedení technické dokumentace pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi pro kritérium hodnocení b) vždy jednu modelovou situaci pro oblast plastikářské výroby, nebo pro oblast gumárenské výroby obuvi.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu obuvi nebo plastikářskou nebo gumárenskou výrobu nebo chemii - gumař plastikář a střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti plastikářské nebo gumárenské výroby obuvi nebo v chemickém nebo zpracovatelském průmyslu chemického charakteru nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti plastikářské nebo gumárenské výroby obuvi.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zpracování usní, plastů a pryže nebo na aplikovanou chemii - technologii polymerů a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti plastikářské nebo gumárenské výroby obuvi nebo v chemickém nebo zpracovatelském průmyslu chemického charakteru nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti plastikářské nebo gumárenské výroby obuvi.

 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na plastikářskou nebo gumárenskou technologii nebo technologii polymerů a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti plastikářské nebo gumárenské výroby obuvi nebo v chemickém nebo zpracovatelském průmyslu chemického charakteru nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti plastikářské nebo gumárenské výroby obuvi.

 4. Profesní kvalifikace 32-026-M Technik technolog / technička technoložka pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti plastikářské nebo gumárenské výroby obuvi nebo v chemickém nebo zpracovatelském průmyslu chemického charakteru nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti plastikářské nebo gumárenské výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Dílna pro obuvnickou plastikářskou nebo obuvnickou gumárenskou výrobu umožňující ověření všech odborných kompetencí, s přísunem potřebné energie, odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům, vybavená následujícím základním výrobním zařízením, nářadím, materiály a polotovary pro zhotovení obuvnických plastikářských nebo obuvnických gumárenských výrobků:

 

Vybavení pro plastikářskou obuvnickou výrobu

 • Výrobní linka pro obuvnickou plastikářskou výrobu
 • Stroje (vstřikovací stroj, dopravní systém pro tvářecí formy, ořezávací stroj okrajů a přetoků, pracovní stůl)
 • Zařízení (zařízení pro míchání past a směsí, zásobníky na pasty a směsi, plnicí a dávkovací zařízení, vstřikovací formy v minimálním počtu 1 pár, duté formy obuvi v počtu pro běžnou plastikářskou obuvnickou výrobu, kopyta v počtu podle denní produkce výrobní dílny v místě konání zkoušky)
 • Nářadí pro obuvnickou plastikářskou výrobu (kladívko, nůž, štětec)
 • Materiál a suroviny (pasta PVC, granulát, podšívky obuvi v počtu podle denní produkce výrobní dílny v místě konání zkoušky nebo svršky obuvi v počtu podle denní produkce výrobní dílny v místě konání zkoušky, rozpracované plastové obuvnické výrobky v počtu minimálně 5 párů – maximálně 7 párů)
 • Rozpracované plastové obuvnické výrobky v počtu minimálně 5 párů – maximálně 7 párů
 • Výrobky obuvnických plastikářských výrobků v počtu minimálně 1 pár – maximálně 3 páry
 • Obuvnický plastikářský výrobek s vadami v počtu minimálně 1 pár – maximálně 3 páry
 • Vzorky obuvnických plastikářských výrobků v počtu 1 půlpár
 • Vzorky plastikářských surovin, materiálů, polotovarů a komponentů v minimálním počtu 5 kusů nebo 5 párů – maximálně 7 kusů nebo 7 párů

Vybavení pro gumárenskou obuvnickou výrobu

 • Výrobní linka pro obuvnickou gumárenskou výrobu
 • Stroje (válcovací a hnětací stroje nebo míchací zařízení nebo vulkanizační lisy, pracovní stůl – výběr strojů bude proveden podle zaměření konkrétní gumárenské výroby v místě konání zkoušky)
 • Zařízení pro obuvnickou gumárenskou výrobu (lisovací formy v počtu 1 pár, kopyta v počtu podle denní produkce výrobní dílny v místě konání zkoušky)
 • Nářadí pro obuvnickou gumárenskou výrobu (kladívko, zavalovací váleček, nůž, štětec)
 • Materiál a suroviny (granulát, faxinky, podšívky obuvi v počtu podle denní produkce výrobní dílny v místě konání zkoušky nebo svršky obuvi v počtu podle denní produkce výrobní dílny v místě konání zkoušky
 • Rozpracované obuvnické gumárenské výrobky v počtu minimálně 5 párů – maximálně 7 párů
 • Obuvnické gumárenské výrobky v počtu minimálně 5 párů – maximálně 7 párů
 • Výrobky obuvnických gumárenských výrobků v minimálním počtu 1 pár – maximálně 3 páry
 • Obuvnický gumárenský výrobek s vadami v počtu minimálně 1 pár – maximálně 3 páry
 • Gumárenský výrobek s vadami v počtu minimálně 1 pár – maximálně 3 páry
 • Vzorky obuvnických gumárenských výrobků v počtu 1 půlpár
 • Vzorky gumárenských surovin, materiálů, polotovarů a komponentů v minimálním počtu 5 kusů nebo 5 párů – maximálně 7 kusů nebo 7 párů

Listinné podklady pro obuvnickou plastikářskou a gumárenskou výrobu

 • Normy pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi (bude k dispozici v listinné podobě v počtu 1 vyhotovení pro okamžité použití uchazečem a v elektronické podobě v počtu 1 vyhotovení pro okamžité použití uchazečem)
 • Normy a technické podklady pro ekologické odstraňování plastikářských a gumárenských odpadů (bude k dispozici v listinné podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem)
 • Výrobní dokumentace (technologická a technická dokumentace) bude k dispozici v listinné podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem
 • Tiskopis pro vytvoření technologického postupu (bude k dispozici v listinné podobě v počtu 3 vyhotovení pro okamžité použití uchazečem)
 • Blok pro založení a vedení technické a technologické dokumentace
 • Objednávkový list pro zajištění laboratorní zkoušky (bude k dispozici v listinné podobě v počtu 1 vyhotovení pro okamžité použití uchazečem nebo v elektronické podobě v počtu 1 vyhotovení pro okamžité použití uchazečem)
 • Učebna pro provedení ústní části zkoušky vybavená PC

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Academic School, Střední škola, s. r. o.

Gasibo, s. r. o. Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava