Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s normami pro výrobu plastikářských a gumárenských obuvnických komponentů, polotovarů a výrobků, dohledat zadané údaje pomocí informačních technologií Praktické předvedení
b Popsat na základě technické dokumentace složení a výrobní postup předloženého plastikářského a gumárenského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit na základě technické dokumentace technologické podmínky pro výrobu předloženého plastikářského a gumárenského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést pravidla pro správné nakládání s nebezpečnými látkami ve výrobním plastikářském a gumárenském provoze Ústní ověření
e Vyjmenovat na základě předložených norem a technických podkladů pravidla pro ekologické odstraňování plastikářských a gumárenských odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit technologický postup pro zhotovení stanoveného obuvnického plastikářského a gumárenského výrobku, vyhodnotit kritická místa výrobního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit technologický postup pro namíchání zadané gumárenské a plastikářské směsi pro konkrétní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit technologický postup a stanovit technologické podmínky pro vulkanizaci gumárenských výrobků s ohledem na bezpečnost práce a dodržení zásad ekologického zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit technologické podmínky (teplota, tlak, čas) pro konkrétní typ stroje u dané pracovní operace v procesu plastikářské a gumárenské obuvnické výroby Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit podle předložených předpisů systém ekologické prevence pro daný úsek plastikářské a gumárenské výroby Praktické předvedení
f Uvést způsob řešení stanovené případné havarijní situace v plastikářské a gumárenské výrobě ve vztahu k životnímu prostředí (modelová situace) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhu surovin a materiálů pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat a specifikovat předložené obuvnické plastikářské a gumárenské materiály Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vlastnosti základních surovin v určené plastikářské a gumárenské směsi, popsat jejich vliv na hotový plastikářský a gumárenský výrobek Ústní ověření
c Určit suroviny, materiály, komponenty a polotovary pro výrobu konkrétního plastikářského a gumárenského výrobku, výběr zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pro zadaný technologický úsek plastikářské a gumárenské výroby obuvi strojní vybavení, zdůvodnit navrženou technickou sestavu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat funkci stanoveného stroje pro obuvnickou plastikářskou a gumárenskou výrobu a určit, pro kterou pracovní operaci je vhodné jeho použití (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat funkci a účel výrobní linky sestavené pro konkrétní plastikářskou a gumárenskou obuvnickou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat dodržování technologického postupu pro předložený obuvnický plastikářský a gumárenský výrobek, v případě zjištěných nedostatků navrhnout náhradní řešení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat dodržování technologického postupu u stanovených pracovních operací v obuvnické plastikářské a gumárenské výrobě, v případě zjištěných nedostatků navrhnout správné řešení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vliv kontroly dodržování technologických postupů v obuvnické plastikářské a gumárenské výrobě na výslednou kvalitu výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit suroviny, materiály, polotovary a výrobky, pro které je nutné během daného plastikářského a gumárenského technologického procesu vykonat mechanické a laboratorní zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob provedení určené kvalitativní zkoušky obuvnického plastikářského a gumárenského vzorku, zdůvodnit účel zkoušky Ústní ověření
c Vybrat vhodnou laboratoř k provedení zadané kvalitativní zkoušky pro obuvnický plastikářský a gumárenský výrobek, vypsat objednávkový list pro tuto zkoušku (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Operativní řešení technologických problémů v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit alternativní technologický postup pro konkrétní obuvnickou plastikářskou a gumárenskou výrobu s použitím náhradních materiálů při dodržení zásad BOZP a ekologicky čistém zpracování Praktické předvedení
b Vyhodnotit zjištěnou vadu předloženého obuvnického plastikářského a gumárenského výrobku, označit technologický nedostatek zpracování, navrhnout náhradní řešení vedoucí k jeho odstranění (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení technické dokumentace pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost vedení technické dokumentace pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi Ústní ověření
b Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci pro obuvnickou plastikářskou a gumárenskou výrobu, popsat její obsah (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posuzování kvality surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu předložených surovin materiálů a polotovarů potřebných ke zhotovení daného obuvnického plastikářského a gumárenského výrobku, na základě zjištění případných nedostatků rozhodnout o jejich dalším použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést mezioperační kontrolu kvality u stanovených pracovních operací v obuvnické plastikářské a gumárenské výrobě, výsledek vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu kvality hotového obuvnického plastikářského a gumárenského výrobku, vyhodnotit zjištěný stav, popsat případné nedostatky a navrhnout způsob jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-pro-plastikarsk#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v obuvnické plastikářské a gumárenské výrobě.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí obuvnické plastikářské nebo gumárenské výroby. Při ověřování kritérií hodnocení založených ve způsobu praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k správné volbě technologie a ke kvalitě provedení. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie, využívání teoretických znalostí pro řešení praktických úkolů a používání jednoznačných formulací.

 

Autorizovaná osoba určí jeden týden před zahájením zkoušky, zda budou kritéria hodnocení zaměřena na plastikářskou nebo gumárenskou výrobu obuvnických výrobků.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Orientace v normách a v technických podkladech v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi, pro kritérium hodnocení a) dohledat určené údaje v počtu minimálně 1údaj – maximálně 3 údaje, pro kritéria hodnocení b), c) předloží k posouzení plastikářský nebo gumárenský výrobek v počtu 1 půlpár, typ plastikářského nebo gumárenského výrobku bude záviset na zaměření konkrétní obuvnické plastikářské nebo gumárenské výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi, pro kritérium hodnocení a) druh plastikářského nebo gumárenského obuvnického výrobku, který bude záviset na zaměření plastikářské nebo gumárenské výroby v místě konání zkoušky, pro kritérium hodnocení b) stanoví typ připravované gumárenské nebo plastikářské směsi, pro kritérium hodnocení d) určí stroj plastikářské nebo gumárenské obuvnické výroby v počtu 1 kus, pro kritérium hodnocení e) stanoví konkrétní technologický úsek plastikářské nebo gumárenské výroby.

 

Autorizovaná osoba předloží k posouzení u odborné kompetence Stanovování druhu surovin a materiálů pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi pro kritérium hodnocení a) obuvnické plastikářské nebo gumárenské materiály v počtu minimálně 5 vzorků – maximálně 7 vzorků, pro kritérium hodnocení b) určí charakterizovat 3 suroviny použité v plastikářské nebo gumárenské směsi, pro kritérium hodnocení c) stanoví typ obuvnického plastikářského nebo gumárenského výrobku, který bude záviset na výrobní technologii v místě konání zkoušky.

Autorizovaná osoba stanoví u odborné kompetence Stanovování výrobních zařízení pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi pro kritérium hodnocení a) konkrétní technologický úsek obuvnické plastikářské nebo gumárenské výroby, pro kritérium hodnocení b) určí stroj pro obuvnickou plastikářskou nebo gumárenskou výrobu v počtu 1 kus, pro kritérium hodnocení c) určí 1 konkrétní výrobní linku pro obuvnickou plastikářskou nebo gumárenskou výrobu, typ linky bude záviset na výrobní technologii v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči u odborné kompetence Kontrola dodržování technologických postupů v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi pro kritérium hodnocení a) vzorek obuvnického plastikářského nebo gumárenského výrobku v počtu 1 pár a zajistí modelovou situaci v reálném prostředí obuvnické plastikářské nebo gumárenské výroby tak, aby uchazeč o zkoušku mohl vizuálním způsobem vyhodnotit dodržování technologického postupu v rozpětí 5 po sobě následujících pracovních operací technologického procesu, pro kritérium hodnocení b) určí 3 konkrétní pracovní operace v reálném prostředí obuvnické plastikářské nebo gumárenské výroby tak, aby účastník zkoušky mohl sledováním pracovních úkonů vyhodnotit dodržování technologického postupu, typ výrobku a pracovních operací bude záviset na obuvnické plastikářské nebo gumárenské technologii v místě konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi pro kritérium hodnocení a) typ výrobního obuvnického plastikářského nebo gumárenského provozu, výrobní technologie bude záviset na zpracování v místě konání zkoušky, pro splnění kritéria hodnocení b) zadá autorizovaná osoba uchazeči vysvětlit kvalitativní zkoušky pro obuvnický plastikářský nebo gumárenský výrobek v počtu minimálně 1 zkouška – maximálně 3 zkoušky, za tímto účelem předloží k posouzení obuvnický plastikářský nebo gumárenský vzorek v počtu 1 pár. Typ zkoušky a vzorku bude záviset na obuvnické plastikářské nebo gumárenské technologii v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Operativní řešení technologických problémů v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi pro kritérium hodnocení a) typ obuvnické plastikářské nebo gumárenské výroby, pro kritérium hodnocení b) předloží obuvnický plastikářský nebo gumárenský výrobek v počtu 1 pár, typ a vzor bude záviset na použité technologii v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborné kompetence Posuzování kvality surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi pro kritérium hodnocení a) vzorky surovin, materiálů a polotovarů pro obuvnickou plastikářskou nebo gumárenskou výrobu v počtu minimálně 5 kusů nebo 5 párů – maximálně 7 kusů nebo 7 párů, pro kritérium hodnocení b) stanoví pracovní operace pro provedení mezioperační kontroly kvality při výrobě obuvnických plastikářských nebo gumárenských výrobků v počtu minimálně 1 pracovní operace – maximálně 3 pracovní operace, pro kritérium hodnocení c) předloží k posouzení obuvnický plastikářský nebo gumárenský výrobek v počtu minimálně 1 pár – maximálně 3 páry, typ pracovních operací a druh obuvnického plastikářského nebo gumárenského výrobku bude záviset na konkrétní technologii výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví u odborných kompetencí Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi pro kritérium hodnocení f); Stanovování výrobních zařízení pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi pro kritérium hodnocení b); Kontrola dodržování technologických postupů v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi pro kritéria hodnocení a), b); Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi pro kritérium hodnocení c); Operativní řešení technologických problémů v plastikářské a gumárenské výrobě obuvi pro kritérium hodnocení b); Vedení technické dokumentace pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi pro kritérium hodnocení b) vždy jednu modelovou situaci pro oblast plastikářské výroby, nebo pro oblast gumárenské výroby obuvi.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Academic School, Střední škola, s. r. o.

Gasibo, s. r. o. Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava