Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Oděvní technik technolog
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní normy (normy kvality, ISO normy), vyjmenovat technické podmínky
pro oddělování, vyztužování a spojování (zásady pro položení střihových šablon, pro návaznost a souměrnost vzoru, pro šířky švových a koncových záložek, požadavky na parametry vyztužování, na kvalitu stehů), uvést velikostní systémy oděvních výrobků, požadavky na značení oděvních výrobků
Ústní ověření
b Pracovat s technologickou dokumentací pro konkrétní oděvní výrobek (popsat podle technického nákresu výrobek, rozlišit podle technického popisu jednotlivé detaily výrobku, určit podle pracovního předpisu technologii a normy výkonu, stanovit z technických podkladů požadavky na adjustaci) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup pro zhotovení jednoho konkrétního oděvního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit vhodný technologický postup konkrétní pracovní operace Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit technické podmínky a parametry kvality jednoho konkrétního oděvního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit způsoby normování práce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracovávání technologické dokumentace oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit technický nákres - siluetu a členění oděvu (pohled na přední a zadní díl, detaily, popřípadě vnitřní vypracování) pro jeden konkrétní oděvní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhotovit technický popis pro jeden konkrétní oděvní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat pracovní předpis pro jeden konkrétní oděvní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat pracovní postup operace pro konkrétní operaci, včetně grafického vyjádření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro oděvní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit potřebné stroje a zařízení ke zhotovení konkrétního oděvního výrobku, zohlednit vlastnosti materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit závislost technologických parametrů strojů a zařízení na použitých oděvních materiálech Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prověřit dodržování pracovního postupu konkrétní operace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Prověřit dodržování technologické kázně, tj. provedení operací dle pracovního předpisu konkrétního oděvního výrobku (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat nastavení technologických parametrů na strojním zařízení a porovnat soulad s materiálem a technologickými postupy Praktické předvedení a ústní ověření
d Zjistit příčiny vzniku nedostatků kvality oděvního výrobku, navrhnout opatření k nápravě (navrhnout technologický postup k odstranění vad, ke zvýšení kvality) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést na modelové situaci jednání s lidmi – simulovat řešení problému s kvalitou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhů polotovarů a množství materiálů pro oděvní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit na základě návrhu a technických podkladů materiály potřebné pro zhotovení oděvního výrobku (vrchové, podšívkové, výztužné, drobná příprava), zdůvodnit vhodnost použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit, jak se stanoví spotřeba materiálů a polotovarů na konkrétní oděvní výrobek Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky materiálů, polotovarů a výrobků v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druh předloženého materiálu, definovat jeho vlastnosti, definovat možné vady, vybrat z předložených vzorků materiál vhodný pro stanovený oděvní výrobek, zdůvodnit volbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kvalitativní zkoušky oděvního materiálu – provést základní rozbor materiálu (makroskopicky určit složení, dostavu, ověřit plošnou měrnou hmotnost), vyjmenovat a popsat provádění základních materiálových zkoušek (srážlivosti, otěru) Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat kvalitativní zkoušky oděvního výrobku nebo jeho polotovaru – vyjmenovat a popsat provádění základních zkoušek (pevnost švu, pevnost lepeného spoje, odolnost v praní) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti materiálů, polotovarů a výrobků v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat faktory výrobního procesu, které působí na použité materiály a oděvní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit rizika spojená s použitím nesprávné technologie Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce jsou ověřované odborné kompetence a kritéria hodnocení sestaveny v dílčí procesy.

Uchazeči je zadáno vypracovat technologickou dokumentaci – tj. stanovit vhodný technologický postup pro zhotovení konkrétního oděvního výrobku a vypracovat pracovní předpis (včetně technického nákresu a technického popisu zpracovávaného oděvního výrobku) jako soupis operací s uvedením potřebné techniky, dále vypracovat postup pracovní operace pro jednu konkrétní operaci (včetně grafického vyjádření operace), stanovit oděvní materiály potřebné pro zhotovení oděvního výrobku, provést kvalitativní zkoušku jednoho vzorku materiálu.

 

Dále je uchazeči zadáno řešit modelové situace pro konkrétní oděvní výrobek (předvést na modelových situacích kontrolu dodržování technologické kázně a kontrolu nastavení stroje) jako činnost v technologické přípravě výroby při průmyslovém zhotovování oděvů. Pro vypracování dokumentace a řešení modelových situací si uchazeč zvolí konkrétní oděvní výrobek z nabídky autorizované osoby a vylosuje konkrétní pracovní operaci z nabídky autorizované osoby, viz kap. Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky, vhodný vzorek oděvního materiálu pro zohlednění technologie vybraného oděvního výrobku a provedení kvalitativní zkoušky přidělí autorizovaná osoba.

 

Autorizovaná osoba připraví nabídku různých druhů oděvních výrobků (návrhy ve formě skici) a umožní uchazeči se s ní seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou. Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou. O formě seznámení uchazeče s nabídkou oděvních výrobků a s přehledem doporučené odborné literatury rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Dále Autorizovaná osoba připraví nabídku pracovních operací (seznam ve formě názvů pracovních operací), vzorky oděvních materiálů (reálné materiály 20 x 20 cm), modelové situace z provozu oděvní výroby (minimálně jednu ke každému ověřovanému kritériu hodnocení odborné kompetence „Kontrola dodržování technologických postupů v oděvní výrobě“).

 

Zkouška bude probíhat jak v prostředí odborné učebny (dílny), tak v prostředí reálného provozu v oděvní výrobě (především při simulování praktických činností kontroly dodržování technologické kázně a při navrhování řešení konkrétních problémů). Jednotlivá kritéria hodnocení se ověřují uvedenými způsoby ověření a zaměřují se jak na výsledek vykonávané činnosti, tak na způsob předvedení činnosti.

 

Praktické předvedení spočívá ve skutečném provedení reálné činnosti nebo simulaci ústní komunikace, v písemném či grafickém záznamu, čtení konkrétní technologické dokumentace apod. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba se zaměřit na kompletnost operací a shodu s návrhem a na dodržování technických podmínek vypracování oděvů. Při ověřování splnění kritérií hodnocení formou praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva - výrobní družstvo Konice