Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Oděvní technik technolog
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní normy (normy kvality, ISO normy, vyjmenovat technické podmínky pro oddělování, vyztužování a spojování (zásady pro návaznost vzoru, požadavky na parametry vyztužování, na kvalitu stehů), uvést velikostní systémy oděvních výrobků, požadavky na značení výrobků Ústní ověření
b Pracovat s technologickou dokumentací pro konkrétní výrobek (popsat podle technického nákresu výrobek, rozlišit dle technického popisu jednotlivé detaily výrobku, určit dle pracovního předpisu technologii a normy výkonu, stanovit z technických podkladů požadavky na adjustaci) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup pro zhotovení konkrétního oděvního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit vhodný technologický postup konkrétní pracovní operace Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit technické podmínky a parametry kvality Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit způsoby normování práce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracovávání technologické dokumentace oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit technický nákres - siluetu a členění oděvu (pohled na přední a zadní díl, detaily, popřípadě vnitřní vypracování) pro konkrétní oděvní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhotovit technický popis pro konkrétní oděvní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat pracovní předpis pro konkrétní oděvní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat pracovní postup operace pro konkrétní operaci, včetně grafického vyjádření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro oděvní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit potřebné stroje a zařízení ke zhotovení konkrétního oděvního výrobku, zohlednit vlastnosti materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologické parametry strojů a zařízení podle použitých materiálů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prověřit dodržování pracovního postupu konkrétní operace Praktické předvedení a ústní ověření
b Prověřit dodržování pracovního předpisu konkrétního oděvního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat nastavení technologických parametrů na strojním zařízení a porovnat soulad s materiálem a technologickými postupy Praktické předvedení a ústní ověření
d Zjistit příčiny vzniku nedostatků kvality, navrhnout opatření k nápravě (navrhnout technologický postup k odstranění vad, ke zvýšení kvality) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést na modelové situaci jednání s lidmi – simulovat řešení problému s kvalitou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhů polotovarů a množství materiálů pro oděvní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit na základě návrhu a technických podkladů materiály potřebné pro zhotovení výrobku (vrchové, podšívkové, výztužné, drobná příprava), zdůvodnit vhodnost použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit, jak se stanoví spotřeba materiálů a polotovarů na konkrétní výrobek Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky materiálů, polotovarů a výrobků v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druh předloženého materiálu, definovat jeho vlastnosti, definovat možné vady, vybrat z předložených vzorků materiál vhodný pro stanovený výrobek, zdůvodnit volbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kvalitativní zkoušky materiálu – provést základní rozbor materiálu (makroskopicky určit složení, dostavu, ověřit plošnou měrnou hmotnost), vyjmenovat a popsat provádění základních materiálových zkoušek (srážlivosti, otěru) Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat kvalitativní zkoušky výrobku nebo jeho polotovaru – vyjmenovat a popsat provádění základních zkoušek (pevnost švu, pevnost lepeného spoje, odolnost v praní) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti materiálů, polotovarů a výrobků v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat faktory výrobního procesu, které působí na použité materiály a výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit rizika spojená s použitím nesprávné technologie Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při zkoušce jsou ověřované odborné kompetence a kritéria hodnocení sestaveny v dílčí procesy.

Uchazeči je zadáno vypracovat technologickou dokumentaci – tj. stanovit vhodný technologický postup pro zhotovení konkrétního oděvního výrobku a vypracovat pracovní předpis (včetně technického nákresu a technického popisu zpracovávaného oděvního výrobku) jako soupis operací s uvedením potřebné techniky, dále vypracovat postup pracovní operace pro jednu konkrétní operaci (včetně grafického vyjádření operace), stanovit oděvní materiály potřebné pro zhotovení oděvního výrobku, provést kvalitativní zkoušku jednoho vzorku materiálu.

 

Dále je uchazeči zadáno řešit modelové situace pro konkrétní oděvní výrobek (předvést na modelových situacích kontrolu dodržování technologické kázně a kontrolu nastavení stroje) jako činnost v technologické přípravě výroby při průmyslovém zhotovování oděvů. Pro vypracování dokumentace a řešení modelových situací si uchazeč zvolí konkrétní oděvní výrobek z nabídky autorizované osoby a vylosuje konkrétní pracovní operaci z nabídky autorizované osoby (viz kap. Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky), vhodný vzorek oděvního materiálu pro zohlednění technologie vybraného oděvního výrobku a provedení kvalitativní zkoušky přidělí autorizovaná osoba.

 

Autorizovaná osoba připraví nabídku různých druhů oděvních výrobků (návrhy ve formě skici), nabídku pracovních operací (seznam ve formě názvů pracovních operací), vzorky oděvních materiálů (reálné materiály 20 x 20 cm), modelové situace z provozu oděvní výroby (minimálně jednu ke každému ověřovanému kritériu odborné kompetence „Kontrola dodržování technologických postupů v oděvní výrobě“), umožní uchazeči se s tímto seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou. Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou. O formě seznámení uchazeče s nabídkou oděvních výrobků, pracovních operací, vzorků oděvních materiálů a s přehledem doporučené odborné literatury rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Zkouška bude probíhat jak v prostředí odborné učebny (dílny), tak v prostředí reálného provozu v oděvní výrobě (především při simulování praktických činností kontroly dodržování technologické kázně a při navrhování řešení konkrétních problémů).

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na výsledek vykonávané činnosti, tak na způsob předvedení činnosti.

 

Praktické předvedení spočívá ve skutečném provedení reálné činnosti nebo simulaci ústní komunikace, v písemném či grafickém záznamu, čtení konkrétní technologické dokumentace apod. Při ověřování splnění kritérií formou "Praktické předvedení" je třeba se zaměřit na kompletnost operací a shodu s návrhem a na dodržování technických podmínek vypracování oděvů. Při ověřování splnění kritérií formou "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání krejčí a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti výroby oděvů nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti oděvnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti výroby oděvů nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oděvní technologie a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti výroby oděvů nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  4. Profesní kvalifikace 31-048-M Oděvní technik technolog + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti výroby oděvů nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici odbornou učebnu (dílnu) umožňující ověření všech kompetencí a mít přístup i do reálného provozu. Minimální následující materiálně-technické vybavení:

 

  • Technické normy, technická dokumentace pro výrobky, databáze pracovních operací, záznamové archy, psací a rýsovací potřeby, případně PC
  • Skici různých druhů oděvních výrobků (minimálně 3 druhy výrobků - trupový, kalhotový, sukňový; kle každému druhu minimálně 2 různé návrhy těchto výrobků) pro vypracování technického nákresu, technického popisu, pracovního předpisu; seznam pracovních operací (minimálně 20 úplných názvů pracovních operací vhodných k sestavení pracovního postupu operace), vzorky oděvních materiálů o rozmětu 200 x 200 mm (minimálně 10 vzorků)
  • Pracoviště (úsek reálného provozu) se základním vybavením pro kontrolu dodržování technologie: šicí stroje (průmyslový jednojehlový šicí stroj se stehem vázaným, průmyslový jednojehlový šicí stroj se stehem klikatým), speciální stroje (obnitkovací tří nebo vícenitný stroj, dvou nebo vícejehlový stroj s krycím stehem, konfekční dírkovací stroj, zapošívací stroj, knoflíkovací stroj, závorovaní stroj), fixační technika (fixační lis) a žehlící technika (parní a elektrická nebo elektroparní žehlička, žehlící stůl, základní tvarovky)
  • Přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 11 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva, o. d., Konice