Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Operátor oděvní výroby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní normy (normy kvality, ISO normy), vyjmenovat technické podmínky pro oddělování, vyztužování a spojování (zásady pro návaznost vzoru, požadavky na parametry vyztužování oděvních dílů, na kvalitu stehů), uvést velikostní systémy oděvních výrobků Ústní ověření
b Pracovat s technologickou dokumentací pro konkrétní oděvní výrobek (popsat podle technického nákresu výrobek, rozlišit podle technického popisu jednotlivé detaily výrobku, určit podle pracovního předpisu technologii) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení a organizace práce technologického úseku oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologii na svěřeném úseku v souladu s pracovním předpisem (popsat postupy prací vykonávaných podřízenými pracovníky pro konkrétní výrobek), posoudit správnost navrženého technologického postupu z hlediska využitelnosti materiálů, výrobního zařízení a kvality hotového oděvního výrobku Ústní ověření
b Navrhnout použití vhodných strojů a zařízení ke zhotovení konkrétního oděvního výrobku, stanovit jejich technologické parametry podle použitých materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat postup plnění uložených pracovních úkolů a navrhnout přidělení práce podřízeným pracovníkům (vypracovat výrobní postup pro technologický úsek, vysvětlit hlavní zásady pro sestavení výrobního postupu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit v rámci technologického úseku oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodné uspořádání výrobních zařízení a pracovních míst pro zajištění plynulého a efektivního průběhu výroby a průchodu zpracovávaného polotovaru nebo výrobku jednotlivými pracovišti řízeného technologického úseku (vypracovat nákres podlaží) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodné uspořádání pracovišť v návaznosti na optimalizaci výrobního procesu a minimalizaci manipulačních časů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v rámci technologického úseku oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout obsazení pracovních pozic na počátku pracovní směny na základě konkrétních podmínek absence pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření při přerušení v dodávce materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout řešení problémů vzniklých v průběhu směny v důsledku poruchy strojního zařízení, výpadku energií Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést na modelové situaci jednání s lidmi – simulovat řešení organizačních problémů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení pracovního týmu technologického úseku oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přidělit úkol (pracovní operaci) podřízenému pracovníkovi v souladu s jeho profesní kvalifikací, dodat potřebné instrukce Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést pracovní operaci podřízenému pracovníkovi, doplnit potřebné pokyny Praktické předvedení a ústní ověření
c Prezentovat členům pracovního týmu cíle, záměry, očekávání a výsledky Praktické předvedení a ústní ověření
d Informovat nadřízené o výsledcích práce, vyjednat podmínky pro účinné plnění úkolů Praktické předvedení a ústní ověření
e Prezentovat různé způsoby motivace podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést na modelové situaci jednání s lidmi – simulovat řešení interpersonálních problémů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce jsou ověřované odborné kompetence a kritéria hodnocení sestaveny v dílčí procesy. Uchazeči je zadáno zorganizovat práci s ohledem na efektivní využití výrobní techniky pro konkrétní oděvní výrobek a konkrétní dílčí úsek oděvní výroby (vypracovat část výrobního postupu a nákres podlaží, předvést na modelových situacích řízení pracovního týmu a řešení provozních problémů). Pro řešení modelových situací si uchazeč zvolí oděvní výrobek a strojní zařízení z nabídky autorizované osoby, které jsou blíže specifikovány v kap. Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví modelové situace z provozu oděvní výroby (minimálně jednu pro každou ověřovanou odbornou kompetenci – předpokládá se, že u odborných kompetencí „Operativní řešení organizačních a provozních problémů v rámci technologického úseku oděvní výroby“ a „Řízení pracovního týmu technologického úseku oděvní výroby“ se budou všechna kritéria hodnocení ověřovat na modelové situaci), nabídne různé druhy oděvních výrobků a jejich polotovarů (na kterých budou odborné kompetence ověřovány) a zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení, které jsou k dispozici a na kterých lze zhotovovat nabízené výrobky). Autorizovaná osoba umožní uchazeči se seznámit s nabídkou oděvních výrobků a seznamem strojového vybavení v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou.

 

Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou. O formě seznámení uchazeče s nabídkou oděvních výrobků, se seznamem strojového vybavení a s přehledem doporučené literatury rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Zkouška bude probíhat jak v prostředí odborné učebny (dílny), tak v prostředí reálného provozu v oděvní výrobě (především při simulování praktických činností a při navrhování řešení konkrétních problémů). Jednotlivá kritéria hodnocení se ověřují uvedenými způsoby ověření a zaměřují se jak na výsledek vykonávané činnosti, tak na způsob předvedení činnosti.

 

Praktické předvedení spočívá ve skutečném provedení reálné činnosti nebo simulaci ústní komunikace, čtení konkrétní technologické dokumentace apod. Při ověřování splnění kritérií hodnocení formou praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl , ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva, v. d. Konice