Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Oděvní technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní normy (normy kvality, ISO normy), vyjmenovat technické podmínky pro oddělování, vyztužování a spojování (zásady pro referenční linie, pro návaznost a souměrnost vzoru, pro šířky švových a koncových záložek, požadavky na parametry vyztužování), uvést velikostní systémy oděvních výrobků Ústní ověření
b Pracovat s technologickou a konstrukční dokumentací pro konkrétní oděvní výrobek (popsat podle technického nákresu výrobek, rozlišit podle technického popisu jednotlivé detaily výrobku, analyzovat technické podklady zákazníka, stanovit parametry z konstrukční dokumentace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracovávání výpočtů pro konstrukci oděvních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést konstrukční výpočty a stanovit přídavky potřebné pro konstrukci jednoho konkrétního oděvu (využít tabulkové míry) Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozpracovat výsledky do různých velikostí, stanovit stupňovací pravidla a hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit konstrukční hodnoty pomocí softwaru (CAD systému pro konstrukci oděvů), vysvětlit princip stupňování střihového dílu v CAD systému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracovávání konstrukční dokumentace nomenklaturních oděvních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pomůcky a podklady pro ruční konstrukci střihů oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit ručně konstrukční síť a zakreslit jednotlivé části základního střihu jednoho konkrétního oděvu (použít obecně používanou metodiku konstrukce střihu) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést ručně modelovou úpravu základního střihu jednoho konkrétního oděvu – podle zvolené fazony Praktické předvedení a ústní ověření
d Vykreslit ručně obrysy jednotlivých dílů, vyznačit potřebné značky (záševky, kapsy), porovnat střih s technickým nákresem a popisem oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vytvořit střihové šablony dílů – přidat patřičné šířky na švové a koncové záložky, vytvořit potřebné dílenské šablony Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit způsoby transformace střihového dílu do PC, popsat stavební prvky střihového dílu v CAD systému (body, linie, díly) Ústní ověření
g Zhotovit jednotlivé části základního střihu jednoho konkrétního oděvu pomocí softwaru (CAD systému pro konstrukci) Praktické předvedení a ústní ověření
h Provést modelovou úpravu základního střihu jednoho konkrétního oděvu pomocí softwaru (CAD systému pro konstrukci) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracovávání podkladů pro tvorbu spotřebních norem v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Teoreticky analyzovat materiál určený pro nastříhání dílů a pro tvarování oděvního výrobku (popsat, jak se zjišťuje srážlivost, zpracovatelské vlastnosti, co ovlivňuje vzor) a vyhodnotit důsledky Ústní ověření
b Sestavit střihové polohy pro kalkulační velikost, tzn. buď vystřihnout střihové šablony dílů s přinechanými záložkami a sestavit je do střihové polohy ručně, nebo aplikovat konstrukční podklady a sestavit střihové polohy pomocí softwaru (CAD systému pro polohování), respektovat požadavky na pokládání střihových šablon (podle referenční linie a charakteru materiálu, respektovat souměrnost a návaznost vzoru, dbát na úspornost materiálu) Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit spotřebu materiálů na kalkulační velikost jednoho konkrétního oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhů polotovarů a množství materiálů pro oděvní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit na základě návrhu a technických podkladů materiály potřebné pro zhotovení oděvního výrobku (vrchové, podšívkové výztužné, drobná příprava), zdůvodnit vhodnost použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na základě návrhu konstrukční dokumentace a technologické dokumentace spotřebu materiálů a polotovarů na jeden konkrétní oděv v základní velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce jsou ověřované odborné kompetence sestaveny v jeden proces (v logické návaznosti jednotlivých činností) – uchazeči je zadáno zhotovit a vystupňovat střih (základní střih v kalkulační velikosti, podle tabulek měr z velikostního sortimentu, ručně v měřítku 1:1 nebo 1:10 a také pomocí alespoň jednoho softwaru) pro konkrétní oděv (kalhoty, sako nebo plášť), dále pro kalkulační velikost zhotovit střihové šablony a střihové polohy a zpracovat podklady pro tvorbu spotřebních norem jako činnost v konstrukční přípravě výroby při průmyslovém zhotovování oděvů.

 

Kalhoty budou mít pasový límec (u dámských kalhot z vrchového materiálu, u pánských s podšívkovým spodním límcem), s 6 poutky, budou mít podkrytový rozparek zapínaný na zdrhovadlo, klínové boční kapsy a jednu zadní kapsu s výpuskovou lištou. Trupové výrobky (sako nebo plášť) budou celopodšité, s fazonou a límcem se stojáčkem (u pánského saka spodní límec z plsti), zapínané na knoflíky, přední díly budou mít 2 vnější prostřižené kapsy (u pánského saka navíc 1 lištová náprsní kapsa), v podšívce budou dvě dvouvýpustkové kapsy, zadní díl bude vypracován se středovým švem a nákrytovým rozparkem, rukávy budou hlavicové dvoušvové, v ramenou budou ramenní výztuže. Další detaily jsou volitelné.

 

Druh oděvu si uchazeč losuje ze tří uvedených možností (kalhoty, sako, plášť), konkrétní variantu provedení si zvolí z nabídky autorizované osoby (variantou se rozumí dámský nebo pánský oděv a konkrétní podoba oděvu pro modelování).

 

Autorizovaná osoba připraví nabídku minimálně 3 různých variant provedení uvedených druhů oděvů (přičemž musí respektovat výše uvedené požadavky) ve formě technických nákresů a technických popisů a umožní uchazeči se s tímto seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou.

 

Dále autorizovaná osoba uvede, které CAD systémy jsou u zkoušky k dispozici, a umožní uchazeči se s nimi seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou. Autorizovaná osoba také zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou. O formě seznámení uchazeče s nabídkou technických nákresů a technických popisů oděvů, se systémy CAD (které jsou k dispozici), a s přehledem doporučené literatury rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Jednotlivá kritéria hodnocení se ověřují uvedenými způsoby ověření a zaměřují se jak na výsledek vykonávané činnosti, tak na způsob předvedení činnosti. Praktické předvedení spočívá ve skutečném provedení reálné činnosti, v písemném nebo grafickém záznamu, čtení konkrétní technologické dokumentace apod. Při ověřování splnění kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení“ je třeba se zaměřit na tvarovou věrnost a shodu členění s návrhem, na proporcionalitu, na přesnost měr, na zapracování detailů a na zapracování potřebných technologických nástřihů. Při ověřování splnění kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Uchazeč si ke zkoušce připraví a přinese psací a kreslicí potřeby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělnou výrobu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva - oděvní družstvo Konice