Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožařský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s normami pro kožedělnou výrobu, předvést dohledání zadaných údajů pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat složení předloženého kožedělného výrobku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit dle předloženého vzorku pracovní postup pro zhotovení kožedělného výrobku s využitím technické dokumentace, popsat výrobní způsob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách kvality v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat význam norem kvality pro kožedělnou výrobu a popsat jejich obsah Ústní ověření
b Pracovat s normami kvality pro kožedělnou výrobu, dohledat stanovené údaje v předložených dokumentech, ověřit potřebné údaje pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat senzoricky kvalitu předloženého kožedělného výrobku, v případě zjištěných nedostatků vadu posoudit podle příslušných norem kvality Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit kvalitu předloženého hotového kožedělného výrobku, v případě nedostatků vadu definovat, určit způsob opravy, případně navrhnout jeho zařazení do nižších kvalitativních tříd Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve standardních technologických a výrobních postupech kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat základní technologie výroby pro předložený kožedělný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit výrobní postup pro předložený kožedělný výrobek, uvést jeho stručnou charakteristiku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, základních a pomocných materiálů pro kožedělnou výrobu, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu výsledného kožedělného výrobku Praktické předvedení
c Popsat useň podle kvalitativního složení, stanovit použití jednotlivých částí usně na konkrétní dílce kožedělného výrobku s ohledem na jejich kvalitu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků při vstupu do kožedělného technologického procesu Ústní ověření
e Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality u hotových kožedělných výrobků na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v sortimentu usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy usní podle původu a technologie koželužského zpracování, roztřídit je z hlediska použití Ústní ověření
b Určit na předložených vzorcích usní způsob povrchové úpravy, stanovit jejich použití na konkrétní kožedělné výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
c Roztřídit vzorky kožešin podle původu, posoudit jejich kvalitu podle hustoty, délky a lesku vlasu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat užitné a vzhledové rozdíly mezi přírodními a umělými kožešinami, rozlišit je na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování a vyřizování reklamací v kožedělné výrobě (včetně zjišťování závad)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést platné zákony pro řešení reklamace v kožedělné výrobě Ústní ověření
b Vyhledat v normách pro kožedělnou výrobu a v technické dokumentaci údaje pro řešení reklamačního řízení, včetně zjišťování závad kožedělných výrobků Praktické předvedení
c Předvést základní komunikační dovednosti při kontaktu se zákazníkem v rámci reklamačního řízení s využitím vhodné argumentace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat doklady potřebné pro řešení reklamace předloženého kožedělného výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování módních trendů v materiálech pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat nové materiály pro kožedělnou výrobu, definovat jejich užitné vlastnosti na základě předložených vzorků Praktické předvedení a ústní ověření
b Dohledat nové módní materiály pro kožedělnou výrobu pomocí informačních technologií, porovnat cenové rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vlastnosti předloženého kožedělného výrobku zhotoveného z nových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování technických podkladů o kožedělné výrobě pro marketingovou a obchodní činnost

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat technické podklady pro posílení konkurenceschopnosti kožedělného výrobku na trhu Praktické předvedení
b Vypracovat marketingovou strategii podloženou technickými údaji pro úspěšné zavedení kožedělného výrobku na trh Praktické předvedení
c Sestavit na základě technických podkladů nabídkovou kolekci kožedělných výrobků pro konkrétního odběratele s přihlédnutím k místu a času nabídky, volbu zdůvodnit (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Sestavit nabídku výrobků odpovídající požadavkům zákazníka
Praktické předvedení a ústní ověření
e Uskutečnit dodatečnou nabídku (doplňkový sortiment) a nabídku nových druhů zboží (modelová situace)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nabídka kožedělného zboží s odbornou poradenskou službou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat a zatřídit kožedělné zboží podle sortimentních skupin Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit formu předvedení prodávaného kožedělného zboží, předvést toto zboží zákazníkovi a podat informaci o jeho vlastnostech (modelová situace)
Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat funkci, způsob používání výrobku a ošetřování, vysvětlit přednosti zboží a možnosti substitutu (modelová situace)
Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést základní komunikační dovednosti při kontaktu se zákazníkem v rámci nabídky kožedělného zboží (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech provázejících zboží v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Příjmout a zaevidovat objednávku na kožedělné zboží s využitím informačních technologií Praktické předvedení
b Vystavit doklady (fakturu, dodací list) pro sjednaný prodej kožedělného zboží (modelová situace) Praktické předvedení
c Prověřit dokumenty k prodeji kožedělného zboží (dodací list, faktura), zkontrolovat jejich úplnost a správnost provedení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uzavírání obchodních smluv v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést jednotlivé typy obchodních smluv používaných v rámci ČR i zahraničí podle platné legislativy Ústní ověření
b Vyjmenovat obecné náležitosti obchodní smlouvy, popsat možnosti zákonného odstoupení od smluvního vztahu Ústní ověření
c Vypracovat návrh smlouvy na prodej stanoveného kožedělného výrobku (modelová situace) Praktické předvedení
d Uzavřít obchodní smlouvu se zákazníkem, během jednání používat odbornou terminologii určenou pro kožedělnou výrobu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v obchodním úseku kožedělné výroby.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v odborné učebně, vybavené vzorky surovin, materiálů, polotovarů a kožedělných výrobků, listinnými podklady a tiskopisy potřebnými pro vykonání zkoušky. Reálné prostředí dílen kožedělné výroby není k odzkoušení uvedených odborných kompetencí potřebné.

 

Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k samostatnosti. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí k řešení praktických úkolů.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení a) dohledat údaje v počtu minimálně 1 údaj - maximálně 3 údaje, pro kritéria hodnocení b), c) předloží autorizovaná osoba k posouzení kožedělný vzorek v počtu 1 půlpár obuvi nebo 1 kus kožedělného výrobku, typ vzorku bude záviset na technologii kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Orientace v normách kvality v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení b) dohledat údaje v počtu minimálně 1 údaj - maximálně 3 údaje, pro kritéria hodnocení c), d) předloží autorizovaná osoba k posouzení kožedělný vzorek v počtu 1 pár obuvi nebo 1 kus kožedělného výrobku, typ kožedělného vzorku bude záviset na technologii výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči pro splnění úkolů u odborných kompetencí Orientace ve standardních technologických a výrobních postupech kožedělné výroby pro kritéria hodnocení a), b); Uplatňování a vyřizování reklamací v kožedělné výrobě (včetně zjišťování závad) pro kritérium hodnocení d) kožedělný výrobek v počtu 1 pár obuvi nebo 1 kus kožedělného zboží, typ kožedělného vzorku bude záviset na technologii kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči k posouzení u odborné kompetence Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů pro kritéria hodnocení a), b) vzorky usní, syntetických, textilních a ztužovacích materiálů v počtu minimálně 5 kusů - maximálně 7 kusů, pro kritérium hodnocení c) zadá autorizovaná osoba vzorek usně v počtu 1 kus, typ vzorků bude záviset na zaměření konkrétní kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborné kompetence Orientace v sortimentu usní a kožešin pro kritérium hodnocení b) vzorky usní v počtu minimálně 5 kusů - maximálně 7 kusů, pro kritérium hodnocení c) vzorky kožešin v počtu minimálně 5 kusů - maximálně 7 kusů, pro kritérium hodnocení d) 1 vzorek umělé kožešiny a 1 kus usně.

 

Autorizovaná osoba stanoví u odborné kompetence Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů pro kritéria hodnocení d), e) vyjmenovat a popsat minimálně 3 druhy mechanických zkoušek pro suroviny, materiály, polotovary a výrobky v kožedělné výrobě.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborné kompetence Sledování módních trendů v materiálech pro kožedělnou výrobu pro kritérium hodnocení a) nové materiály pro kožedělnou výrobu v minimálním počtu 3 kusy, pro kritérium hodnocení b) určí dohledat 3 nové materiály pro kožedělnou výrobu, pro kritérium hodnocení c) předloží autorizovaná osoba 1 kožedělný výrobek, jehož typ bude záviset na konkrétní kožedělné výrobě v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči pro splnění úkolů u odborné kompetence Zpracování technických podkladů o kožedělné výrobě pro marketinkovou a obchodní činnost pro kritéria hodnocení a), b) 1 kožedělný výrobek, pro kritérium hodnocení c) kožedělné výrobky v počtu minimálně 5 párů obuvi nebo 5 kusů kožedělných výrobků - maximálně 10 párů obuvi nebo 10 kusů kožedělných výrobků, typ kožedělných výrobků bude záviset na zaměření konkrétní kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborné kompetence Nabídka kožedělného zboží s odbornou poradenskou službou pro kritéria hodnocení a), b), c) kožedělné vzorky v počtu minimálně 2 páry obuvi nebo 2 kusy kožedělného zboží - maximálně 3 páry obuvi nebo 3 kusy kožedělného zboží, typ vzorků bude záviset na zaměření konkrétní kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví pro odbornou kompetenci Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech provázející zboží v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), c) vzorovou objednávku, dodací list a fakturu v počtu 1 kus od každého.

 

Autorizovaná osoba připraví pro odbornou kompetenci Uzavírání obchodních smluv v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), d) vzorek obchodní smlouvy v počtu 1 kus, pro kritérium hodnocení c) stanoví autorizovaná osoba typ kožedělného výrobku, ke kterému se budou vztahovat stanovené úkoly,

 

Autorizovaná osoba připraví u odborných kompetencí Uplatňování a vyřizování reklamací v kožedělné výrobě (včetně zjišťování závad) pro kritérium hodnocení c); Zpracování technických podkladů o kožedělné výrobě pro marketingovou a obchodní činnost pro kritérium hodnocení c),e); Nabídka kožedělného zboží s odbornou poradenskou službou pro kritéria hodnocení b), c), d); Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech provázejících zboží v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení b), c); Uzavírání obchodních smluv v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení c), d) vždy 1 modelovou situaci.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na kožedělnou výrobu nebo obuvnickou výrobu nebo obchod a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo obchodu nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zpracování usní, plastů a pryže nebo obchod a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo obchodu nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 3. Vysokoškolské vzdělání zaměřené na kožedělnou nebo plastikářskou a gumárenskou technologii nebo ekonomii nebo obchod a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo obchodu nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 4. Profesní kvalifikace 32-027-M Kožařský technik obchodník / kožařská technička obchodnicea střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo obchodu nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Učebna umožňující odzkoušení všech odborných kompetencí po stránce praktické a ústní, vybavená PC a následujícími vzorky a písemnými podklady:

 

 • Vzorky usní různého původu (hovězina, teletina, vepřovice, kozina, konina, skopovice) a různého typu zpracování (chromočiněná, třísločiněná, zámišová) v počtu minimálně 5 kusů - maximálně 7 kusů
 • Vzorky usní s různou povrchovou úpravou (hladká, tlačená, broušený líc, broušený rub, mazaná useň, lakovaná useň) v počtu minimálně 5 kusů - maximálně 7 kusů
 • Vzorky kožešin (minimálně 5 kusů - maximálně 7 kusů)
 • Vzorky základních a pomocných materiálů pro kožedělnou výrobu (tkanina, pletenina, ztužovací materiál, kování, uzavírací prostředky, nitě) v počtu minimálně 5 kusů - maximálně 7 kusů
 • Vzorek umělé kožešiny (1 kus)
 • Vzorky kožedělných výrobků (usně, kožešiny, obuv, rukavice, brašnářské výrobky, sedlářské výrobky, kožešinové oděvní výrobky, usňové oděvní výrobky - typ hotových výrobků bude zvolen z uvedených komodit podle typu výroby v místě konání zkoušky) v počtu minimálně 5 párů obuvi nebo rukavic nebo 5 kusů kožedělných výrobků - maximálně 10 párů obuvi nebo rukavic nebo 10 kusů kožedělných výrobků
 • Reklamovaný kožedělný výrobek v počtu 1 pár obuvi nebo rukavic nebo 1 kus kožedělných výrobků
 • Vzorky nových materiálů pro kožedělnou výrobu v počtu minimálně 1 vzorek - maximálně 3 vzorky
 • Normy pro kožedělnou výrobu (budou k dispozici v listinné a elektronické podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem)
 • Normy kvality pro kožedělnou výrobu (budou k dispozici v listinné a elektronické podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem)
 • Platný zákon pro řešení reklamací kožedělných výrobků (bude k dispozici v listinné nebo elektronické podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem)
 • Výrobní dokumentace (technická a technologická dokumentace), bude k dispozici v listinné podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem
 • Vzorky prodejních dokladů (objednávka, dodací list, faktura), budou k dispozici v listinné podobě pro okamžité použití uchazečem v počtu 1 kus od každého
 • Tiskopis pro reklamační řízení, bude k dispozici v listinné podobě pro okamžité použití uchazečem v počtu 1 kus
 • Tiskopis pro vystavení dodacího listu, bude k dispozici v listinné podobě pro okamžité použití uchazečem v počtu 1 kus
 • Tiskopis pro vystavení faktury, bude k dispozici v listinné podobě pro okamžité použití uchazečem v počtu 1 kus
 • Tiskopis pro vypracování prodejní smlouvy, bude k dispozici v listinné podobě pro okamžité použití uchazečem v počtu 1 kus
 • Papíry v počtu 10 kusů, psací potřeby

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Academic school, Střední škola, s. r. o.

Gasibo s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava