Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožařský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s normami pro kožedělnou výrobu, předvést dohledání zadaných údajů pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat složení předloženého kožedělného výrobku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit dle předloženého vzorku pracovní postup pro zhotovení kožedělného výrobku s využitím technické dokumentace, popsat výrobní způsob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách kvality v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat význam norem kvality pro kožedělnou výrobu a popsat jejich obsah Ústní ověření
b Pracovat s normami kvality pro kožedělnou výrobu, dohledat stanovené údaje v předložených dokumentech, ověřit potřebné údaje pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat senzoricky kvalitu předloženého kožedělného výrobku, v případě zjištěných nedostatků vadu posoudit podle příslušných norem kvality Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit kvalitu předloženého hotového kožedělného výrobku, v případě nedostatků vadu definovat, určit způsob opravy, případně navrhnout jeho zařazení do nižších kvalitativních tříd Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve standardních technologických a výrobních postupech kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat základní technologie výroby pro předložený kožedělný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit výrobní postup pro předložený kožedělný výrobek, uvést jeho stručnou charakteristiku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, základních a pomocných materiálů pro kožedělnou výrobu, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu výsledného kožedělného výrobku Praktické předvedení
c Popsat useň podle kvalitativního složení, stanovit použití jednotlivých částí usně na konkrétní dílce kožedělného výrobku s ohledem na jejich kvalitu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků při vstupu do kožedělného technologického procesu Ústní ověření
e Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality u hotových kožedělných výrobků na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v sortimentu usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy usní podle původu a technologie koželužského zpracování, roztřídit je z hlediska použití Ústní ověření
b Určit na předložených vzorcích usní způsob povrchové úpravy, stanovit jejich použití na konkrétní kožedělné výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
c Roztřídit vzorky kožešin podle původu, posoudit jejich kvalitu podle hustoty, délky a lesku vlasu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat užitné a vzhledové rozdíly mezi přírodními a umělými kožešinami, rozlišit je na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování a vyřizování reklamací v kožedělné výrobě (včetně zjišťování závad)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést platné zákony pro řešení reklamace v kožedělné výrobě Ústní ověření
b Vyhledat v normách pro kožedělnou výrobu a v technické dokumentaci údaje pro řešení reklamačního řízení, včetně zjišťování závad kožedělných výrobků Praktické předvedení
c Předvést základní komunikační dovednosti při kontaktu se zákazníkem v rámci reklamačního řízení s využitím vhodné argumentace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat doklady potřebné pro řešení reklamace předloženého kožedělného výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování módních trendů v materiálech pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat nové materiály pro kožedělnou výrobu, definovat jejich užitné vlastnosti na základě předložených vzorků Praktické předvedení a ústní ověření
b Dohledat nové módní materiály pro kožedělnou výrobu pomocí informačních technologií, porovnat cenové rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vlastnosti předloženého kožedělného výrobku zhotoveného z nových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování technických podkladů o kožedělné výrobě pro marketingovou a obchodní činnost

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat technické podklady pro posílení konkurenceschopnosti kožedělného výrobku na trhu Praktické předvedení
b Vypracovat marketingovou strategii podloženou technickými údaji pro úspěšné zavedení kožedělného výrobku na trh Praktické předvedení
c Sestavit na základě technických podkladů nabídkovou kolekci kožedělných výrobků pro konkrétního odběratele s přihlédnutím k místu a času nabídky, volbu zdůvodnit (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Sestavit nabídku výrobků odpovídající požadavkům zákazníka
Praktické předvedení a ústní ověření
e Uskutečnit dodatečnou nabídku (doplňkový sortiment) a nabídku nových druhů zboží (modelová situace)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nabídka kožedělného zboží s odbornou poradenskou službou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat a zatřídit kožedělné zboží podle sortimentních skupin Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit formu předvedení prodávaného kožedělného zboží, předvést toto zboží zákazníkovi a podat informaci o jeho vlastnostech (modelová situace)
Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat funkci, způsob používání výrobku a ošetřování, vysvětlit přednosti zboží a možnosti substitutu (modelová situace)
Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést základní komunikační dovednosti při kontaktu se zákazníkem v rámci nabídky kožedělného zboží (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech provázejících zboží v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Příjmout a zaevidovat objednávku na kožedělné zboží s využitím informačních technologií Praktické předvedení
b Vystavit doklady (fakturu, dodací list) pro sjednaný prodej kožedělného zboží (modelová situace) Praktické předvedení
c Prověřit dokumenty k prodeji kožedělného zboží (dodací list, faktura), zkontrolovat jejich úplnost a správnost provedení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uzavírání obchodních smluv v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést jednotlivé typy obchodních smluv používaných v rámci ČR i zahraničí podle platné legislativy Ústní ověření
b Vyjmenovat obecné náležitosti obchodní smlouvy, popsat možnosti zákonného odstoupení od smluvního vztahu Ústní ověření
c Vypracovat návrh smlouvy na prodej stanoveného kožedělného výrobku (modelová situace) Praktické předvedení
d Uzavřít obchodní smlouvu se zákazníkem, během jednání používat odbornou terminologii určenou pro kožedělnou výrobu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v obchodním úseku kožedělné výroby.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v odborné učebně, vybavené vzorky surovin, materiálů, polotovarů a kožedělných výrobků, listinnými podklady a tiskopisy potřebnými pro vykonání zkoušky. Reálné prostředí dílen kožedělné výroby není k odzkoušení uvedených odborných kompetencí potřebné.

 

Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k samostatnosti. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí k řešení praktických úkolů.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení a) dohledat údaje v počtu minimálně 1 údaj - maximálně 3 údaje, pro kritéria hodnocení b), c) předloží autorizovaná osoba k posouzení kožedělný vzorek v počtu 1 půlpár obuvi nebo 1 kus kožedělného výrobku, typ vzorku bude záviset na technologii kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči u odborné kompetence Orientace v normách kvality v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení b) dohledat údaje v počtu minimálně 1 údaj - maximálně 3 údaje, pro kritéria hodnocení c), d) předloží autorizovaná osoba k posouzení kožedělný vzorek v počtu 1 pár obuvi nebo 1 kus kožedělného výrobku, typ kožedělného vzorku bude záviset na technologii výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči pro splnění úkolů u odborných kompetencí Orientace ve standardních technologických a výrobních postupech kožedělné výroby pro kritéria hodnocení a), b); Uplatňování a vyřizování reklamací v kožedělné výrobě (včetně zjišťování závad) pro kritérium hodnocení d) kožedělný výrobek v počtu 1 pár obuvi nebo 1 kus kožedělného zboží, typ kožedělného vzorku bude záviset na technologii kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči k posouzení u odborné kompetence Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů pro kritéria hodnocení a), b) vzorky usní, syntetických, textilních a ztužovacích materiálů v počtu minimálně 5 kusů - maximálně 7 kusů, pro kritérium hodnocení c) zadá autorizovaná osoba vzorek usně v počtu 1 kus, typ vzorků bude záviset na zaměření konkrétní kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborné kompetence Orientace v sortimentu usní a kožešin pro kritérium hodnocení b) vzorky usní v počtu minimálně 5 kusů - maximálně 7 kusů, pro kritérium hodnocení c) vzorky kožešin v počtu minimálně 5 kusů - maximálně 7 kusů, pro kritérium hodnocení d) 1 vzorek umělé kožešiny a 1 kus usně.

 

Autorizovaná osoba stanoví u odborné kompetence Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů pro kritéria hodnocení d), e) vyjmenovat a popsat minimálně 3 druhy mechanických zkoušek pro suroviny, materiály, polotovary a výrobky v kožedělné výrobě.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborné kompetence Sledování módních trendů v materiálech pro kožedělnou výrobu pro kritérium hodnocení a) nové materiály pro kožedělnou výrobu v minimálním počtu 3 kusy, pro kritérium hodnocení b) určí dohledat 3 nové materiály pro kožedělnou výrobu, pro kritérium hodnocení c) předloží autorizovaná osoba 1 kožedělný výrobek, jehož typ bude záviset na konkrétní kožedělné výrobě v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči pro splnění úkolů u odborné kompetence Zpracování technických podkladů o kožedělné výrobě pro marketinkovou a obchodní činnost pro kritéria hodnocení a), b) 1 kožedělný výrobek, pro kritérium hodnocení c) kožedělné výrobky v počtu minimálně 5 párů obuvi nebo 5 kusů kožedělných výrobků - maximálně 10 párů obuvi nebo 10 kusů kožedělných výrobků, typ kožedělných výrobků bude záviset na zaměření konkrétní kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba předloží uchazeči k posouzení u odborné kompetence Nabídka kožedělného zboží s odbornou poradenskou službou pro kritéria hodnocení a), b), c) kožedělné vzorky v počtu minimálně 2 páry obuvi nebo 2 kusy kožedělného zboží - maximálně 3 páry obuvi nebo 3 kusy kožedělného zboží, typ vzorků bude záviset na zaměření konkrétní kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví pro odbornou kompetenci Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech provázející zboží v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), c) vzorovou objednávku, dodací list a fakturu v počtu 1 kus od každého.

 

Autorizovaná osoba připraví pro odbornou kompetenci Uzavírání obchodních smluv v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), d) vzorek obchodní smlouvy v počtu 1 kus, pro kritérium hodnocení c) stanoví autorizovaná osoba typ kožedělného výrobku, ke kterému se budou vztahovat stanovené úkoly,

 

Autorizovaná osoba připraví u odborných kompetencí Uplatňování a vyřizování reklamací v kožedělné výrobě (včetně zjišťování závad) pro kritérium hodnocení c); Zpracování technických podkladů o kožedělné výrobě pro marketingovou a obchodní činnost pro kritérium hodnocení c),e); Nabídka kožedělného zboží s odbornou poradenskou službou pro kritéria hodnocení b), c), d); Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech provázejících zboží v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení b), c); Uzavírání obchodních smluv v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení c), d) vždy 1 modelovou situaci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Academic school, Střední škola, s. r. o.

Gasibo s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava