Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Dělník v obuvnické výrobě
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vysekávání obuvnických dílců vysekávacím strojem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní obuvnické materiály, popsat jejich vlastnosti, kvalitu a použití Ústní ověření
b Popsat vysekávací stroj, jeho složení a způsob seřízení, uvést zásady pro bezpečné ovládání vysekávacího stroje Ústní ověření
c Vyseknout podšívkové dílce z usňového materiálu, popsat pracovní postup a zdůraznit hospodárné zpracování materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyseknout podšívkové dílce ze syntetického materiálu, popsat rozdíl v technologii vysekávání přírodních a umělých podšívkových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Dokončovací pracovní operace ve vysekávací dílně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat dokončovací pracovní operace ve vysekávací dílně Ústní ověření
b Zkompletovat vysekané podšívkové dílce, popsat účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést pracovní operaci číslování podle výrobního předpisu a popsat systémy velikostního číslování Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat pracovní operaci štípání dílců s ohledem na dodržení zásad BOZP, popsat účel práce Ústní ověření
e Vykonat pracovní operaci ražení dílců podle technologického předpisu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Přípravné a pomocné pracovní operace v obuvnické šicí dílně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nabarvit řezy vysekaných vrchových dílců, zdůvodnit postup provedení, upozornit na možné důsledky nekvalitního provedení práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Okosit podšívkové dílce stanoveného vzoru při dodržení zásad BOZP a zdůvodnit účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhladit švy spojených dílců, účel práce zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
d Zašněrovat svršky obuvi a připravit pro spodkové zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Spojování obuvnických dílců a součástí lepením a šitím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyztužit vrchové dílce ztužovacími součástmi, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Vykonat pracovní operaci šití podšívek na plochém jednojehlovém stroji, popsat pracovní postup, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vlepit podšívkový komplet do vrchové sestavy svršku, popsat bezpečnost práce při používání lepidel Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést techniku jednoduchého spojování vrchových dílců šitím, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zpracování obuvi na spodkové dílně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vychystat podle průvodky svršky a komponenty pro spodkové zpracování Praktické předvedení
b Provést pracovní operaci přibíjení napínacích stélek na kopyto při dodržení zásad BOZP, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení
c Dotvarovat napnutou záložku na kopyto tak, aby bylo dosaženo požadovaného tvaru, nalepit půdování a zdůvodnit způsob provedení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vykonat pracovní operaci nanášení lepidla na podešev a napínací záložku, popsat technologii použití lepidla včetně bezpečného nakládání s chemikáliemi Praktické předvedení a ústní ověření
e Zalisovat podešve naložené na napnutý svršek na kopytě, popsat pracovní postup a účel práce, uvést zásady bezpečného provedení této pracovní operace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Úprava vzhledu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní operace při dokončování a úpravě vzhledu obuvi Ústní ověření
b Upravit vzhled obuvi vlepením vlepovacích stélek (půlstélek), popsat pracovní postup při úpravě vzhledu obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést úpravu vzhledu obuvi krémováním, popsat pracovní postup a účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést pracovní operaci žehlení v souladu s připraveným referenčním vzorkem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Údržba nástrojů, nářadí a strojů v obuvnické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní údržbu nástrojů, nářadí a strojů s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat funkčnost nástojů, nářadí a strojů, uvést, zda odpovídají předpisům BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-obuvnicke-vyrobe#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku obuvnické výroby.

 

Při ověřování odborné kompetence Vysekávání obuvnických dílců vysekávacím strojem, kritéria c) a d), zadá autorizovaná osoba pro ověření kritérií minimálně 10 a maximálně 20 vzorků podšívkových dílců z usňového materiálu a minimálně 10 a maximálně 20 vzorků podšívkových dílců ze syntetického materiálu, a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (obuvnická výroba) a místa konání zkoušky. Při ověřování odborné kompetence Úprava vzhledu obuvi, kritérium a), zadá autorizovaná osoba pro ověření kritéria minimálně 1 a maximálně 3 vzorky usňové obuvi, a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (obuvnická výroba) a místa konání zkoušky.

 

Zkouška bude probíhat v obuvnické dílně, u konkrétních pracovních operací a strojů. Při ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k samostatnosti uchazeče. Dále se sleduje dodržování pracovních postupů, správná volba technologie, celková kvalita provedení, správná obsluha strojů, nářadí a zařízení. Při ústním projevu uchazeče je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí při řešení úkolů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Gasibo, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava