Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Technolog výroby a zpracování kovů a jejich slitin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Stanovení technologických postupů tepelného zpracování výkovků dle standardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rovnovážný diagram železo-karbid železa a na jeho základě vysvětlit principy základních druhů žíhání Ústní ověření s písemnou přípravou
b Vysvětlit základní druhy tepelného zpracování výkovků - žíhání, zušlechťování - způsob a účel tepelného zpracování výkovků Ústní ověření
c Vysvětlit procesy austenitizace a austenitického rozpadu (strukury, IRA, ARA) Ústní ověření s písemnou přípravou
d Popsat principy zušlechťování včetně procesu popouštění Ústní ověření
e Popsat principy tepelného zpracování z dokovací teploty a vysvětlit volbu režimu ochlazování výkovků po kování Ústní ověření
f Vypracovat technologický postup dle zadané technické dokumentace Praktické předvedení
g Vysvětlit způsob kontroly dodržování technologií tepelného zpracování a popsat obvykle povolená rozmezí technologických parametrů Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení režimu tepelného zpracování výkovků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip a účel zařízení pro žíhání a zušlechťování a chemicko-tepelné zpracování výkovků Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat výhody a nevýhody jednotlivých druhů pecí pro tepelné zpracování Ústní ověření
c Vyjmenovat druhy kalicích médií a vhodnost použití, podmínky jejich provozu, kontroly a údržby Ústní ověření
d Navrhnout materiály a konstrukci přípravků pro tři různé typy výkovků a technologií Praktické předvedení
e Popsat způsoby ukládání výkovků na přípravky, zacházení s přípravky a jejich údržba Ústní ověření
f Vysvětlit způsob kontroly teploty, fyzikálních vlastností kalicích médií, uhlíkového potenciálu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení postupů pro zkoušení materiálu včetně vyhodnocení výsledků zkoušek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zkoušky kontroly vstupního materiálu - účel, způsoby (chemické složení, mechanické vlastnosti, metalografické metody) Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat principy a smysl jednotlivých zkoušek vlastností kovaného materiálu po tepelném zpracování a ukázat na zkušebních vzorcích (kontrola tvrdosti, mechanické vlastnosti, metalografické, magnetické, fyzikální metody) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vyhodnocovací kritéria jednotlivých zkoušek Ústní ověření
d Vysvětlit provedení jednotlivých typů zkoušek a ukázat charakteristiky zkušebních vzorků a způsob jejich odběru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řešení neshod ve výrobě a reklamací výkovků zaviněných nevhodným tepelným zpracováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit kritická místa výrobního procesu a možné příčiny vzniku neshody z neshodného výrobku nebo problémů při následujících operacích - FMEA s pomocí technologického postupu Praktické předvedení
b Popsat příčiny nevyhovujících mechanických a strukturních vlastností výkovků (neshodných výrobků) po tepelném zpracování Ústní ověření
c Popsat příčiny vad celistvosti vzniklých při tepelném zpracování výkovků Ústní ověření
d Popsat rozlišení kovárenských vad a vad vzniklých při tepelném zpracování s možností využití fotografií vad Ústní ověření
e Popsat způsob práce s neshodnými výrobky (opravy, třídění) a zavedení nápravného opatření zabraňujícího opakování vzniku neshody (úprava zařízení, přehodnocení technologického postupu apod.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajištění technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup při posuzování studií a projektových úkolů z hlediska volby technologie a technologického zařízení Ústní ověření
b Popsat zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy, nové typy součástí, materiálů a tepelného zpracování Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat na příkladu dokumentaci používanou při zadávání technologických postupů tepelného zpracování a vysvětlit zásady jejího vedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Ukázat na příkladu způsoby archivace technologických postupů a vysvětlit zásady evidence Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní normy týkající se tvářených materiálů a jejich tepelného zpracování a kontroly Ústní ověření
d Popsat možné způsoby vedení dokumentace a vyhodnocování výsledků měření prováděných při tepelném zpracování a po jeho provedení Ústní ověření
e Popsat bezpečnostní a ekologické předpisy při tepelném zpracování výkovků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (viz. http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp= 101980).

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ECOSOND, s. r. o.

Moravské kovárny, a. s.

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

ŽĎAS, a. s.