Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Technik zařízení pro ochranu vod
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v zákoně o vodách a navazujících předpisech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady hospodárného využití vodních zdrojů s využitím nejlepších dostupných technologií Ústní ověření
b Uvést důvody pro zavedení norem environmentální kvality (NEK) a požadavky na vypouštění odpadních vod do povrchových a podzemních vod Ústní ověření
c Obecně definovat závadné látky a uvést zvlášť nebezpečné látky, nebezpečné látky a příklady jejich emisních standardů Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat způsoby ochrany osob, majetku a krajiny před povodněmi (povodňové plány, vyhlašované stupně, činnost povodňové komise) Ústní ověření
e Uvést provozní data potřebná jako podklady pro zpracování havarijního plánu Písemné a ústní ověření
f Určit a vysvětlit rozdíl mezi povolením, souhlasem a vyjádřením vodoprávního úřadu a uvést příklady, kdy může být povolení odebráno Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyjmenovat základní náležitosti provozního řádu vodního díla Ústní ověření
h Uvést, pro které látky znečišťující vody jsou stanoveny emisní limity v zákoně o integrované prevenci Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v zajišťování vody pro spotřebu u výrobce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky vodoprávního povolení a pravidla pro jeho získání Ústní ověření
b Uvést požadavky právních předpisů na rozvody vody a měření množství pitné a užitkové vody Ústní ověření
c Uvést požadavky právních předpisů na odběry vzorků vody, jejich rozbor a četnost Ústní ověření
d Uvést ukazatele jakosti pitné vody z vlastních zdrojů Ústní ověření
e Uvést a popsat pravidla pro stanovení ochranného pásma vodních zdrojů Písemné a ústní ověření
f Uvést a popsat technologie používané k úpravě vody pro průmyslové použití Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Předúprava průmyslových odpadních vod na místě vzniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky k povolení vypouštění odpadních vod Ústní ověření
b Charakterizovat možná znečištění technologických odpadních vod a popsat postupy jejich předúpravy Písemné a ústní ověření
c Uvést příklady skupinových ukazatelů znečištění průmyslových odpadních vod, jejich stanovení a monitorování Ústní ověření
d Odebrat vorek vody a popsat typy rozborů odpadní a povrchové vody Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhodnotit údaje z protokolu o rozboru odpadních vod a porovnat je s hodnotami stanovenými v povolení k vypouštění odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provoz zařízení pro ochranu vod na místě vzniku znečištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na schématech principy mechanického čištění průmyslových odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit na schématech principy biologického čištění průmyslových odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit na schématech principy fyzikálně-chemického čištění odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit funkci zařízení k zachycování znečištění vod na místě vzniku Ústní ověření
e Vysvětlit účel zavedení systému environmentálního managementu (EMS) v organizaci a možnost využití EMS k omezení znečištění vody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a organizace práce v provozu zařízení pro ochranu vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat podle manipulačního předpisu a provozního deníku dodržování technických podmínek provozu zařízení pro ochranu vod Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat podle manipulačního předpisu a provozního deníku provádění řádné údržby zařízení pro ochranu vod Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit podle manipulačního předpisu a provozního deníku dodržování požadavků na bezpečnost provozu zařízení na ochranu vod Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout podle manipulačního a provozního řádu okruhy školení pracovníků k BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout náplň školení pracovníků ke správnému vedení provozní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nakládání s odpady ze zařízení pro předúpravu vod u původce znečištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat odpady a kaly ze zařízení pro předúpravu odpadních vod z hlediska fyzikálních vlastností a nebezpečnosti Písemné a ústní ověření
b Popsat označování, postup kontroly a zajištění údržby místa a nádob ke shromažďování odpadů ze zařízení pro předúpravu odpadních vod Písemné a ústní ověření
c Navrhnout možnosti a předpoklady pro využití odpadů a kalů ze zařízení pro předúpravu odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést požadavky zákona o odpadech k využívání a odstraňování odpadů ze zařízení pro předúpravu odpadních vod Písemné a ústní ověření
e Navrhnout možnosti snižování množství a nebezpečnosti odpadů ze zařízení pro předúpravu odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace a evidence dat o vodách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit v modelovém dokumentu strukturu a úplnost údajů sledovaných v provozní evidenci k vodám Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést požadavky na data pro integrovaný registr znečišťování (IRZ) pro vody Písemné a ústní ověření
c Předvést na příkladu vedení záznamů o spotřebách pomocných látek, objemech vody a provedených analýzách Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést požadavky na data pro vodní bilanci odpadních, povrchových a podzemních vod a zajištění vodohospodářské bilance pro povodí prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Ústní ověření
e Vypočítat na modelovém příkladu poplatky za odběr podzemních vod a za vypouštění odpadních vod do vod povrchových Praktické předvedení
f Vysvětlit rozdíl mezi poplatkovým hlášením a poplatkovým přiznáním při vypouštění odpadních vod Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování bezpečnosti práce v zařízení pro předúpravu vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady bezpečnostních opatření pro pracovníky zařízení pro předúpravu odpadních vod a důvody těchto opatření Písemné a ústní ověření
b Uvést osobní ochranné pracovní prostředky pro práci na zařízení k shromažďování a předúpravě odpadních vod Písemné a ústní ověření
c Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

AOs před zahájením zkoušky zajistí seznámení uchazeče s odstraňovanými látkami vznikajícími při čištění odpadních vod, se strojním zařízením i technologickou funkcí konkrétní čistírny, na které bude probíhat ověřování, s pokyny pro její provoz a údržbu a také s úkony nutnými v případě havárie zařízení.

 

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www stránky, katalogy, firemní materiály, vzorové dokumenty apod.).

 

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení - uchazeč na PC nebo označených listech papíru vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků, parametrů, doplněné o jejich vysvětlení nebo zdůvodnění. Následně může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní doplnění či upřesnění odpovědí.

Při praktickém ověřování kritérií hodnocení bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace pro praktické ověřování. Modelové a vzorové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy, vzorky materiálů a odpadů, specifikace k odpadům, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Kompetence Orientace v zákoně o vodách a navazujících předpisech, kritérium f)

  • Autorizovaná osoba připraví modelová povolení, souhlas a vyjádření vodoprávního úřadu k určení rozdílů.

 

Kompetence Předúprava průmyslových odpadních vod na místě vzniku:

kritérium d)

  • Autorizovaná osoba zajistí vzorkovnice pro odběr vody. Pokud zkouška neprobíhá v reálném provozu s odpadními vodami, může být proveden odběr pitné vody z kohoutku.

kritérium e)

  • Autorizovaná osoba připraví pro potřebu zkoušky modelový protokol o rozboru odpadních vod kontrolní laboratoří a modelové povolení k vypouštění odpadních vod.

 

Kompetence Provoz zařízení pro ochranu vod na místě vzniku znečištění

kritérium a), b), c)

  • Uchazeč nakreslí schémata a vysvětlí na nich principy požadovaného způsobu čištění odpadních vod.

 

Kompetence Vedení dokumentace a evidence dat o vodách

kritérium a)

  • Autorizovaná osoba připraví pro potřebu zkoušky modelový dokument k provozní evidenci ukazatelů a dat k odpadním vodám.

kritérium c)

  • Autorizovaná osoba připraví podklady pro vedení záznamů o spotřebách pomocných látek, objemech vody a provedených analýzách.

 

Kompetence Vedení dokumentace a evidence dat o vodách, kritérium e)

  • Autorizovaná osoba připraví pro potřebu zkoušky data a zadání pro výpočet poplatků za odběr a znečištění vod.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RNDr. Anna Christianová, OSVČ

Ircon, s. r. o. Praha

Donnelley Prague, s. r. o.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR