Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Platnost standardu: Od 12.10.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a její používání při montáži ochran proti atmosférickým přepětím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam ochrany proti přepětí Ústní ověření
b Orientovat se v technické dokumentaci, rozlišit elektrotechnické značky ochranných prvků Praktické předvedení
c Popsat podle dokumentace funkce jednotlivých součástí, používat dokumentaci při montáži ochran proti atmosférickým přepětím Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž ochran proti atmosférickým přepětím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pro zadaný úkol postup práce a odpovídající nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést montáž ochrany sítě proti přepětí Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést montáž prvků přepěťové ochrany podle požadovaného stupně ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést montáž ochrany datových sítí Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést montáž ochrany anténních rozvodů Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržovat při montáži ochran zásady BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba, opravy a kontrola zařízení s přepěťovými ochranami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah a intervaly pravidelné údržby zařízení s přepěťovými ochranami Ústní ověření
b Posoudit funkčnost určené přepěťové ochrany - provést kontrolu pojistných a jisticích prvků Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit závadu přepěťové ochrany - výměnu jisticího prvku, v rámci údržby provést dotažení spojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo pravidelné prověrce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam o provedené montáži a kontrole pojistných a jisticích prvků přepěťové ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést záznam o uvedení přepěťové ochrany do provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na příbuznou jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technik-udrzby-ochran).

Vstupní podmínkou pro vykonání zkoušky je předložení platného Osvědčení o odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., minimálně § 6, ve znění pozdějších předpisů.

U kompetence Montáž ochran proti atmosférickým přepětím, v kritériu b) provede uchazeč montáž minimálně jednoho prvku přepěťové ochrany. V kritériu c) provede uchazeč pro splnění kritéria montáž minimálně jednoho prvku přepěťové ochrany. V kritériu d) provede uchazeč montáž minimálně jednoho prvku přepěťové ochrany u napájení datových sítí. V kritériu e) uchazeč provede montáž přepěťové ochrany proti atmosférickým výbojům (bleskojistky).

V průběhu plnění jednotlivých kritérií se hodnotí i volba a použití ochranných a pracovních prostředků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

Teplárna Otrokovice, a. s.

EON Distribuce, a. s.

Střední odborná škola elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou