Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologických postupech výroby animovaného filmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit technologické postupy různých typů výroby animovaného filmu (loutka, ploška, 2D kreslená animace, 3D animace) Ústní ověření
b Objasnit technologické postupy obrazové a zvukové postprodukce animovaného filmu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Orientace v právních předpisech využívaných při výrobě animovaného filmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v oblasti autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění) ve vztahu k výrobě audiovizuálního díla (definice autorského díla, náležitosti licenční smlouvy, význam a působnost kolektivních správců práv) Ústní ověření
b Orientovat se v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění) zejména v části upravující pracovní poměr, pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, odměňování za práci Ústní ověření
c Orientovat se v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění) zejména v oblasti vztahující se k tvorbě díla (§ 2586–2635) Ústní ověření
d Orientovat se v oblasti daně z přidané hodnoty a zdanění fyzických osob ve vztahu k autorské odměně Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení výroby animovaného filmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout klíčové etapy a milníky projektu a plán způsobu jejich dosažení Praktické předvedení
b Připravit časový harmonogram výroby projektu dle zadání v počítačovém tabulkovém procesoru Praktické předvedení
c Navrhnout na základě stanovených cílů a rozsahu projektu typ a objem materiálových a pracovních (lidských) zdrojů potřebných ke splnění kreativních a technických požadavků projektu Praktické předvedení
d Připravit analýzu rizik projektu. Identifikovat rizika, pravděpodobnost vzniku a způsob jejich eliminace a řešení v případě, že nastanou Praktické předvedení
e Navrhnout způsob monitorování aktivit, činností a vývoje projektu s cílem identifikovat odchylky od plánu z věcného, kvalitativního a časového hlediska Praktické předvedení
f Navrhnout způsob komunikace, odsouhlasení a zapracování změn projektu oproti původně schválenému plánu (zadání) se všemi relevantními osobami (klient, producent, režisér atd.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Finanční řízení výroby animovaného filmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit návrh rozpočtu projektu dle zadání v počítačovém tabulkovém procesoru, a to včetně plánu cash-flow Praktické předvedení
b Popsat náležitosti základních účetních dokladů (faktura přijatá od dodavatele, faktura vystavená, pokladní doklad) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Personální řízení výroby animovaného filmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout složení výrobního týmu projektu, včetně rozdělení úkolů a jednotlivých činností mezi jeho členy Praktické předvedení
b Navrhnout pro příslušné profese smluvní podmínky (vybrat příslušný typ vhodné smlouvy) Praktické předvedení
c Navrhnout způsob komunikace mezi jednotlivými členy výrobního týmu (telefonická, písemná, elektronická, osobní jednání) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží autorizované osobě doklad o znalosti anglického jazyka odpovídající nejméně deskriptoru B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči modelový projekt pro oveření kritérií dle tohoto standardu, a to v termínu nejpozději 15 pracovních dní před termínem zkoušky. Modelovým projektem se rozumí výroba animovaného filmu seriálového typu, který obsahuje základní informace:

  • stopáž 7x10 min.
  • počet figur
  • prostředí (počet scén)
  • výtvarné pojetí formou reference
  • výrobní technologie animace

 

Uchazeč odevzdá nejpozději 5 pracovních dní před termínem zkoušky zpracovaný projekt podle kompetencí:

Řízení výroby animovaného filmu

Finanční řízení výroby animovaného filmu (s výjimkou kritéria hodnocení b) u kompetence Finanční řízení výroby animovaného filmu 4b)

Personální řízení výroby animovaného filmu

 

Zpracovaný projekt bude doručen na adresu autorizované osoby 1x v tištěné podobě a zároveň elektronicky. Při zkoušce probíhá prezentace zpracovaného projektu formou obhajoby.

 

Autorizovaná osoba vypracuje pro kritéria kompetence Orientace v právních předpisech využívaných při výrobě animovaného filmu pro kritérium b) minimálně 20 otázek a pro kritérium c) a d) minimálně 10 otázek.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosováných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující podmínky:

  1. Pro celkový soubor otázek: každé kritérium je zohledněno v několika otázkách
  2. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče: každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn, která kritéria je třeba u zkoušky splnit)

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Bohemian Multimedia, spol. s r. o.

Rolling Pictures, spol. s r. o.

Alkay Animation Prague, s. r. o.

Maurfilm, s. r. o.

Dagmar Juráková