Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 18.10.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 18.8.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v druzích a technologiích výroby a zpracování kompozitních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit minimálně tři druhy kompozitních materiálů Písemné a ústní ověření
b Objasnit způsoby výroby tří druhů kompozitních materiálů (druhy materiálů viz kritérium a)) Písemné ověření
c Popsat vhodné způsoby zpracování tří druhů kompozitních materiálů (druhy materiálů viz kritérium a)) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Práce s normami a pracovními instrukcemi pro obsluhu a řízení chemických a technologických procesů výroby kompozitních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v dokumentech pro technologický proces, vyhledat a interpretovat informace z těchto dokumentů (bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy, formuláře) Praktické předvedení a ústní ověření
b V předložené výrobně-technické dokumentaci vyhledat zadanou informaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí při výrobě kompozitních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat zásady bezpečné práce při výrobě kompozitních materiálů a při práci s chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat pracovní oděv a ochranné pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat interní a obecně závazné normy a předpisy v oblastech BOZP, požární prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování hodnot a parametrů při obsluze a řízení technologických procesů výroby kompozitních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup výroby kompozitního materiálu podle druhu výroby konkrétní firmy Písemné ověření
b Identifikovat hodnoty a parametry důležité pro výrobu kompozitního materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit parametry a postupy pro provedení výstupní kontroly, popsat postup v případě zjištění závad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyplňování a vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace obsluhy a řízení technologických procesů výroby kompozitních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést evidenci jednotlivých vstupů do procesu výroby kompozitu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat průběh technologického procesu výroby kompozitu, uvést jeho parametry a podmínky Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o nestandardních situacích v rámci procesu výroby kompozitu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba technologických podmínek a parametrů pro obsluhu a řízení technologických procesů výroby kompozitních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné chemické parametry a technologické podmínky pro řízení výroby kompozitu dle výrobního programu konkrétní firmy Praktické předvedení
b Posoudit sledované parametry a technologické podmínky, na základě výsledků navrhnout opatření dle postupů stanovených pracovní instrukcí Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést korekci podmínek technologického režimu a parametrů pro dosažení žádané kvality kompozitu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analýza příčin odchylek ve výrobě kompozitních materiálů a navrhování opatření na jejich eliminaci či odstranění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést analýzu odchylek od standardního chemicko-technologického postupu výroby kompozitu dle výrobního programu konkrétní firmy Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit příčiny odchylek, zvážit jejich významnost a navrhnout způsob jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení jednoduchých nebo opakujících se technologických procesů a pracovních postupů ve výrobě kompozitních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit pro výrobu kompozitního materiálu dle výrobního programu konkrétní firmy jednotlivé chemicko-technologické procesy a pracovní postupy Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit u jednotlivých procesů a postupů zadané výroby kompozitu princip z technologického hlediska Ústní ověření
c Vysvětlit u jednotlivých procesů a postupů zadané výroby kompozitu princip jejich řízení z hlediska bezpečnostních a environmentálních aspektů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30976&kod_sm1=34).

Ověřování představuje komplex činností zahrnujících orientaci v dokumentech potřebných pro obsluhu a řízení chemicko-technologických procesů výroby kompozitů v konkrétní firmě, interpretaci údajů v nich uvedených, přípravu vstupů a manipulaci s kompozitními materiály.

 

Pro každého uchazeče o zkoušku připraví autorizovaná osoba konkerétní zadání zkoušky s ukázkou provozně-technické dokumentace (bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy, formuláře). Součástí zadání je i příslušné laboratorní vybavení, chemické látky vč. bezpečnostních listů a zařízení pro realizaci zkoušky.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení; je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů a dodržování zásad bezpečné práce.

 

Při ověřování kritéria a) v odborné kompetenci Orientace v druzích a technologiích výroby a zpracování kompozitních materiálů se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracovaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Synthesia, a. s.

Univerzita Pardubice

Synpo, a .s.